Tohera ja Aesoo külade elektrituulikute detailplaneering

Tori Vallavolikogu 18.02.2021 korraldusega nr 309 algatati Tori vallas Tohera külas elektrituulikute arendusalal P9 ja Aesoo külas elektrituulikute arendusalal P10 detailplaneeringu koostamine.

Volikogu otsus ja asendiplaanid

 

Lähteseisukohad ja nende kohta esitatud arvamused

Lähteseisukohad

Eesti Keskkonnaühenduste Koja arvamus

Kaitseministeeriumi arvamus

Keskkonnaameti arvamus

Põllumajandus- ja Toiduameti arvamus

Päästeameti arvamus

Rahandusministeeriumi arvamus

Tarbijakaitse ja Tehinise Järelevalve Ameti arvamus

Terviseameti arvamus

Transpordiameti arvamus