Elektrituulikute arendusalade P9 ja P10 detailplaneering

Tori Vallavolikogu 18.02.2021 korraldusega nr 309 algatati Tori vallas Tohera külas elektrituulikute arendusalal P9 ja Aesoo külas elektrituulikute arendusalal P10 detailplaneeringu koostamine.

Volikogu otsus ja asendiplaanid

Lähteseisukohad ja KSH programm

Tuuleparkide P9 ja P10 KSH programm

Lähteseisukohad

Ettepanekute alusel täiendatud lähteseisukohad ja KSH programm

Täiendatud lähteseisukohad

Täiendatud KSH programm

Esitatud arvamused ja seisukohad

 

Planeeringu eskiis avalikul väljapanekul  

Tori Vallavalitsus ja Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus korraldavad Pärnu maakonna planeeringuga määratud tuuleenergeetika arendusaladel P9 ja P10 tuulepargi detailplaneeringute eskiisi avaliku väljapaneku perioodil 6.09.-5.10.2023.

Paberkandjal saab planeeringulahendusega tutvuda Tori valla Sauga ja Tori teenuskeskuses ja Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuses ning Vihtra Külakeskuses. Arvamused kavandatud eskiislahenduse osas esitada hiljemalt 05.10.2023 aadressil tori@torivald.ee või vald@pparnumaa.ee või Tori Vallavalitsusele (Pärnu mnt 12, Sindi, Tori vald, 86705 Pärnu maakond) või Põhja-Pärnumaa vallavalitsusele (Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, 87701 Pärnu maakond).

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 17.10.2023 kell 18.00 Vihtra Külakeskuses (Jõesuu tee 2, Vihtra küla, Põhja-Pärnumaa vald).

Lisainfo tel 5349 3355, sigrit.kasemets@torivald.ee või 5622 4688, reet.olev@pparnumaa.ee

 

Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin