Pärnu linna ja maakonna kaasava hariduse analüüs, arengusuunad ja kompetentsikeskuse kontseptsioon

Tori valla rahvastikuanalüüsi ja -prognoosi koostamine ning haridusteenuste piirkondliku vajaduse analüüs

Projekti eesmärgiks on Tori valla rahvastikuanalüüsi ja -prognoosi koostamine ning haridusteenuste piirkondliku vajaduse analüüs. Koostatava töö põhifookus on Tori valla rahavastikuanalüüsi ja –prognoosi koostamisel, mida tehakse nii valla kui terviku kui ka peamiste piirkondade (Are, Sauga, Sindi, Tammiste, Tori) lõikes. Lisaks rahvastikuandmetele analüüsitakse ka haridusteenuste tarbimise mustreid ja sellest lähtuvalt koostatakse ka piirkondlik haridusteenuste vajaduse prognoos. Rahvastikuarengute analüüs ja prognoos arvestab ka Tori valla üldplaneeringu, arengukava ja valdkondlike arengukavade koostamiseks tarvilikke formaate, mh koostatakse rahvastiku demograafiline ülevaade kõigi valla asustusüksuste (45) lõikes. Analüüsitakse ka haridusteenuste tarbimise mustreid ja sellest lähtuvalt koostatakse piirkondlik haridusteenuste vajaduse prognoos.

Kogukonna õpisündmuse miniuuring

23.02.23

Aastast 2013. koordineerib ETKA  Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga Euroopa Liidu Erasmus+ programmi raames projekti „AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava". Projekti üldeesmärk on elukestvas õppes osalejate arvu suurendamine ja täiskasvanuharidusealase koostöö arendamine omavalitsuste ja teiste osapooltega, mis toetaks elukestvat õpet. Perioodi 2022 - 2023 üheks tegevuseks planeeriti kogukonna õpisündmuste korraldamine üle Eesti. Aastal 2022 viidi läbi 20 kogukonna õpisündmust, kus osales kokku 522 täiskasvanud inimest. Osalemine kogukonna õpisündmustel oli osalejatele tasuta. 16.08.22 toimus Euroopa Liidu Erasmus+ programm AGENDA – „Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava" projekti raames kogukonna õpisündmus Discgolfi koolitus Tori valla ametialasele kogukonnale. Kogukonna õpisündmuste korraldamise eesmärk oli inimeste inspireerimine jagamaks teadmisi ning oskusi, et juurutada elukestva õppe mõtteviisi kogukondades. Õpisündmuste raames viidi läbi ka miniuuring, milles osalesid õpisündmuste korraldajad ja osavõtjad. Kogukonna õpisündmused. Uuringu eesmärgiks oli teada saada, kas kogukonna õpisündmus kui vabahariduslik õppevorm toetab täiskasvanute õppesse saamist ja edasist õppimist (elukestva õppe mõtteviisi juurutamist).

Tori valla alushariduse analüüs ja teenusvajaduse prognoos

9.03.23
Uuring analüüsib ja prognoosib Tori valla alushariduse teenusvajadust aastani 2035. 
Analüüsis on piisava detailsuse saavutamiseks eristatud viis piirkonda: Are, Sauga, Sindi, Tammiste ja Tori. Selguse huvides on täpsemalt vaadeldud ka mõningaid asustusüksuseid, kus muutuste tempo on olnud kiire. Prognoosis on iga piirkonna kohta välja toodud kaks stsenaariumit (baasstsenaarium ja rändestsenaarium).

Haridusvõrgu uuring

28.07.22

18. detsembri 2019 volikogu istungil tutvustati esimese päevakorrapunktina Tori valla haridusvõrgu analüüsi. Istungit saab järele vaadata siit.

Haridusvõrgu uuringut on võimalik lugeda siit ja uuringufirma ettekannet näeb siit.

 

Uuringu peamisteks eesmärkideks oli välja selgitada:

  • Sauga Põhikooli uue koolihoone ehitamise otstarbekus, vajadus ja strateegiliselt sobiv asukoht
  • Tammiste algkooli ehitamise otstarbekus, vajadus ja sobiv koolimudel
  • Sindi linna haridusvõrgu korrastamiseks vajalikud tegevused

Tori valla haridusvõrgu korrastamise ja arendamise analüüs käsitleb põhjalikult rahvastikuarenguid Tori vallas, haridusvõrgu analüüsi ja õpilasrännet ning haridusteenuse vajaduse prognoosi aastani 2040. Samuti analüüsitakse Sauga Põhikooli uue hoone ehitamise vajadust, Tammiste külla algkooli rajamist, Sindi linna haridusvõrgu korrastamist ning ümberkorralduste mõjusid Tori vallas.