Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 1. veebruarist 2023 ja taotlusi saab esitada 3. aprillini 2023. 

Programmi eesmärk on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ja seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Programmist toetatakse järgmisi tegevusi:

  • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine;
  • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine;
  • aasta ringi ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;
  • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

  • taotleja alaline elukoht on 1. jaanuarist 2023 kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse;
  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult 1. jaanuarist 2023 kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse;
  • taotlejal ei tohi olla riiklike või kohalike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud;
  • projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi;
  • taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.

Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti kuludest.

Hajaasustuse programmi kontaktisik Tori vallas on Janne Soosalu: e-post janne.soosalu@torivald.ee, tel 525 3929. Konsultatsiooniajad- ja kohad palume eelnevalt kokku leppida.

 

Taotlusvormid, dokumendid, programmi täpsemad tingimused ja juhendid on leitavad Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.

Taotlusvorm

Taotluse lisa juurdepääsuteed

Taotluse lisa veesüsteemid

Taotluse lisa kanalisatsioonisüsteemid

Taotluse lisa autonoomne elektrisüsteem

Projekti eelarve

Arvutamise abimees

Garantiikirja näidis