Veemajandus

Tori valla veemajandusega tegeleb osaühing Sindi Vesi Teeninduspunktid on Sindis ja Saugas. Sauga teeninduspunkt haldab ka Are piirkonda.

Küsimuste korral külastage Sindi Vee kodulehte www.sindivesi.ee või helistage numbritel:

 • Are ja Sauga piirkonna kontaktisik Tõnu Alabert – 5199 5348
  klienditeenindus - 512 7780 / 442 0737
 • Tori piirkonna kontaktisik Urmas Päärent – 503 0418
 • Sindi piirkonna kontaktisik Neeme Püss – 5334 5787

 

Avariinumbrid

 

Sindi ja Tori piirkond: 5692 7960
Sauga, Are ja Tammiste piirkond: 5687 7320
 

Veemajandus Tori piirkonnas

Hinnad

Tori valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumine toimub liitumist sooviva kinnistu omaniku või valdaja taotlusel koostatava lepingu alusel. Liitumistaotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) kinnistu aadress, kinnistu omaniku nimi ja aadress;
  2) andmed olemasoleva ja kavandatava hoonestuse kohta;
  3) veevajadus ööpäevas;
  4) maksimaalne veevajadus tunnis;
  5) ärajuhitava heitvee kogus ja koostis.
Taotlusele tuleb lisada kinnistu plaan mõõtkavas (1: 500). 
Vee-ettevõtja võib nõuda täiendavaid andmeid ja selgitusi, kui need on vajalikud taotluse läbivaatamiseks. Vee-ettevõtja vaatab esitatud taotluse läbi 30 kalendripäeva jooksul arvates selle esitamisest. Liitumisega nõustumisel väljastatakse liitumistingimused.
Lähem info eeskirjas.

Veemajandus Are piirkonnas

Hinnad

Kinnistu ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumiseks esitab kinnistu omanik vee-ettevõtjale tehniliste tingimuste taotluse, mis peab sisaldama alljärgnevaid andmeid:
  1) liituja ees- ja perekonnanime, isikukoodi, elukoha aadressi, telefoninumbrit, e-posti aadressi või juriidilise isiku nime, registrikoodi, asukoha aadressi, taotluse allkirjastanud esindaja ees- ja perekonnanime, allakirjutamise õiguslikku alust, telefoninumbrit, e-posti aadressi;
  2) kinnistu aadressi ja sihtotstarvet;
  3) vee kasutamise otstarvet (olme- või tootmisvajadus);
  4) veetarbimise keskmist ööpäevast ja arvutuslikku vooluhulka;
  5) ära juhitava vee keskmist ööpäevast ja arvutuslikku vooluhulka ja koostist.
Taotlusele lisatakse vajadusel kinnistu plaan mõõtkavas 1:500, millel on näidatud kõik olemasolevad ehitised (hooned, rajatised) ja nende ühendused tehnovõrkudega ning kavandatavate hoonete eeldatav paiknemine; kinnistu kaasomandi puhul kaasomanike kokkulepe; omaniku (kaasomanike) esindamisel volikiri.
Vee-ettevõtja vaatab esitatud taotluse läbi 30 kalendripäeva jooksul arvates selle saamisest. Vee-ettevõtja võib vajadusel pikendada taotluse läbivaatamise tähtaega kuni 15 kalendripäeva, teatades sellest liitujale enne 30 kalendripäeva möödumist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
Täpsem info eeskirjast.

Veemajandus Sauga piirkonnas

Tähtajalise või tähtajatu teenuslepingu sõlmimiseks tuleb kliendil
esitada vee-ettevõtjale vormikohane avaldus, kinnistu omandiõigust tõendavad dokumendid
ning eeskirjast ja muudest õigusaktidest tulenevad lepingu sõlmimiseks vajalikud
dokumendid. Teenusleping lõpetatakse kliendi taotlusel, kui ta edaspidi ei soovi teenuseid kasutada, samuti muudel lepingus ettenähtud juhtudel. Kinnistu omandiõiguse üleminekul teisele isikule on klient kohustatud kirjalikult teatama lepingu lõpetamisest viisteist tööpäeva ette. 
Lähem info eeskirjast (peatükk 7).

Purgimisteenus

Fekaaliautoga purgimisteenus

1 h - 45 eurot+km

1 tonn - 6.50 eurot+km

Kontakt: Tõnu Alabert, 5199 5348, tonu@sindivesi.ee

Kasulik info

Eesti Vee-ettevõtete Liit

Osaühing Sindi Vesi kuulub Eesti Vee-ettevõtete Liitu, juhendmaterjalid on kättesaadavad Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) kodulehelt:

https://evel.ee/teabepank/oigusaktid/

https://evel.ee/teabepank/juhendmaterjalid/

https://evel.ee/teabepank/veemajandusinfo/

https://evel.ee/uudised/evel-eksperdid-soovitavad/

 

 • Veeteenuse hinna kujunemine

Veeteenuse hinnad kooskõlastatakse Konkurentsiameti poolt.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseaduse kohaselt kujundatakse veeteenuse hind selliselt, et vee-ettevõtjal oleks tagatud:

 • Põhjendatud tegevuskulude katmine;
 • Investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks;
 • Keskkonnanõuete täitmine;
 • Kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine

Müügihinnad on kättesaadavad menüüpunktis Hinnakiri https://www.sindivesi.ee/tariifid

Nõuanded tarbijale vee tarbimise vähendamiseks ja vastutustundlikuks kasutamiseks

Vee säästmine

Vesi, eriti puhas vesi on väga oluline ja väärtuslik loodusressurss, mille kasutamine peab olema põhjendatud ning säästlik. Allpool on mõned soovitused kodutarbijatele vee säästlikuks kasutamiseks:
– kasuta vanni asemel dušši
– kasuta vähem vett tarbivaid kodumasinaid (pesumasin, nõudepesumasin jms)
– sulge võimalusel köögis või vannitoas oma tegevuste vahel veekraan
– kontrolli regulaarselt elukoha veesüsteeme lekete osas (tilkuvad kraanid, nn jooksvad WC-potid jms)
– kasuta aias kastmiseks või seadmete pesuks ettevarutud vihmavett

Seisva vee riskid

Vähese veetarbimise korral võib hoonesisestes veetorustikes, -boilerites, -filtrites ja muudes seadmetes kiireneda mikroorganismide kasv. Vee kvaliteedi tagamiseks peab vesi torustikes vahetuma vähemalt üks kord ööpäevas. Kui joogiveeks tarvitatav vesi on seisnud torustikes ja seadmetes kauem, on soovitatav lasta vesi kraanist mõned minutid vabalt voolata.

 • Vee analüüsid

Joogivesi peab vastama vastavalt Veeseaduses kehtestatud kvaliteedinõuetele ning joogivee kvaliteeti tuleb kontrollida kehtestatud nõuete kohaselt ja analüüsida seaduses kehtestatud meetoditega.

Iga joogivee veekäitleja kooskõlastab Terviseametiga joogivee kontrolli kava vähemalt viieks aastaks, milles lepitakse kokku joogivee kontrollimise ajakava ning sagedus.

Analüüsi tulemusi saab vaadata Terviseameti kodulehelt: https://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=JV

OÜ SINDI VESI TEATAB

Palume kõikidel klientidel teatada veemõõtjate tegelikud näidud 31.03.2023 seisuga hiljemalt 4.04.2023.

Märtsikuu eest prognoosarveid ei koostata. Alates 1.04.2023 muutub veeteenuse hind.

 Veeteenuse hinnad  alates 1. aprillist 2023:
 • tasu võetud vee eest 1,20 €/m³, koos käibemaksuga  1,44 €/m³;
 • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 2,34 €/m³ , koos käibemaksuga 2,81 €/m³.