« Tagasi

Tori Vallavalitsus kehtestas detailplaneeringu Tammiste külas Sinika tn 8 ja 10 kinnistutel

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 28. oktoobri 2020 korraldusega nr 793 kehtestatud detailplaneeringust Tammiste külas Sinika tn 8 ja 10 kinnistutel.

Planeeringuala suurus on ca 5000 m2, maa sihtotstarve on elamumaa. Kinnistud asuvad Tammiste külas Sinika tänava lõpus, külgnedes elamuarendusega, lõunast Markna kinnistuga (maatulundusmaa). Juurdepääs planeeringualale on Sinika tänavalt.

Kinnistutel kehtib Sauga Vallavolikogu 26.05.2006 otsusega nr 48 kehtestatud Pargivälja, Mardivälja, Tillupuksi ja Unistuste maa kinnistute detailplaneering.

Kehtiva Sauga valla üldplaneeringuga on määratud alale väikeelamumaa juhtotstarve, mille kohaselt on alal lubatud kuni 2-korruselised elamud, krundi minimaalne suurus 1200 m2, suurim lubatud täisehitusprotsent kuni 20% krundi pinnast ning suurim lubatud hoonete arv krundil 4 (elamu ja kuni 3 abihoonet).

Planeeringuga moodustatakse kahest elamumaa kinnistust kolm elamumaa krunti. Planeeritavate kruntide suurused jäävad vahemikku 1400-1800 m2. Suurim lubatud ehitistealune pind on 275 m2. Põhihoone suurim lubatud kõrgus maapinnast – 9 m ja abihoone suurim lubatud kõrgus maapinnast – 5 m. Hoonete arv krundil – 3 (elamu ning kuni kaks abihoonet). Detailplaneeringuga ei muudeta Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.

Olulisi majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi ja looduskeskkonnale kaasnevaid negatiivseid mõjusid detailplaneeringuga ei kaasne.