« Tagasi

Teade detailplaneeringu algatamisest Kõrsa külas Sindi tee 7 ja Sindi tee 7a kinnistutel

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 30. septembri 2020 korraldusega nr 688 algatatud detailplaneeringust Tori vallas Kõrsa külas asuvatel Sindi tee 7 (73001:001:1126) ja Sindi tee 7a (73001:001:1110) kinnistutel. 

Planeeringuala suurusega 2,96 ha asub Pärnu jõe ja Sindi tee vahelisel alal Sindi linna vahetus läheduses. Juurdepääs planeeringualale on tagatud Sindi teelt. Planeeritav Sindi tee 7 kinnistu on hoonestamata, ala läbib sõidutee. Sindi tee 7a kinnistul paikneb Helmondi puhke- ja alternatiivkompleksi olmehoone ja saun.

Planeeritaval alal kehtib Piiri ja Väikekuke kinnistute detailplaneering, kehtestatud Tori Vallavolikogu 24.09.2003 otsusega nr 46. Detailplaneeringu koostamise algatamise eesmärgiks on Sindi tee 7 ja Sindi tee 7a kinnistud liita, määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused kahe puhkemaja ning jahihoone esitamiseks ning praeguse Sindi tee 7a kinnistu sihtotstarbe muutmine elamumaast ärimaaks. Detailplaneeringuga ei muudeta Tori valla kehtivat üldplaneeringut.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine, selle algatamise kaalumine ning eelhinnangu koostamine ei ole vajalik keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lg 1 ja 2 mõistes, kuivõrd detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei ole vastuolus asjaomaste strateegiliste planeerimisdokumentidega ning ei kavandata KeHJS § 6 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevusi.

Lisauuringute vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.