« Tagasi

Kiisa külas asuva Lauri kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Kiisa külas asuva Lauri kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 19.06-03.07.2020.

Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus ning hoonestustingimused elamu ja abihoonete ehitamiseks. Elamu maksimaalne korruselisus on kuni kaks korrust. Lubatud maksimaalseks ehitise kõrguseks on 9 m maapinnast ning ehitada võib elamu koos kuni 3 abihoonega. Suurim lubatud ehitistealune pind kokku on 450 m². Elamu katusekalle on 150- 450.

Planeeringuala suurus on 11744 m², maa sihtotstarve on elamumaa. Kinnistu asub Kiisa külas Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee ääres, külgnedes Rääsa ja Valtri-Jõe kinnistutega. Juurdepääs planeeringu alale lahendatakse olemasoleva mahasõidu kaudu läbi Rääsa kinnistu. Detailplaneeringuga ei muudeta Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele teatab detailplaneeringu koostamise korraldaja oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud.

Planeeringu lahendusega saab tutvuda alates 19.06 veebilehel www.torivald.ee või eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik.