« Tagasi

Rütavere külas asuva Kinguvahtra kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Rütavere külas asuva Kinguvahtra kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 19.06-03.07.2020.

Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus ning hoonestustingimused elamu ja abihoonete ehitamiseks. Elamu maksimaalne korruselisus on kuni kaks korrust. Lubatud maksimaalseks ehitise kõrguseks põhihoonel on 9 m, abihoonel 7 m maapinnast ning ehitada võib elamuhoone koos kuni 5 abihoonega. Suurim lubatud ehitistealune pind kokku on 700 m². Hoonetel kasutada viilkatust, mille katusekalle on 300-500.

Planeeringuala suurusega 11147 m2 asub Tori vallas Rütavere külas Tori-Rütavere tee ja Pärnu jõe vahelisel alal. Maa sihtotstarve on maatulundusmaa 100%. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele teatab detailplaneeringu koostamise korraldaja oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud.

Planeeringu lahendusega saab tutvuda alates 19.06 veebilehel www.torivald.ee või eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik.