« Tagasi

Tori Vallavalitsus on algatanud detailplaneeringu Tori vallas Rütavere külas asuval Kingukuuse kinnistul

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 10. juuni 2020 korraldusega nr 410 algatatud detailplaneeringust Tori vallas Rütavere külas asuval Kingukuuse kinnistul (80901:001:0042). 

Planeeringuala suurusega 15732 m2 asub Tori vallas Rütavere külas Tori-Rütavere tee ja Pärnu jõe vahelisel alal. Maa sihtotstarve on maatulundusmaa 100%. Kinnistu on hoonestamata.

Detailplaneeringu koostamise algatamise eesmärgiks on Kingukuuse kinnistule elamu ja abihoonete planeerimine, selleks ehitusõiguse määramine ja taristu paiknemise lahendamine.

Sauga valla üldplaneeringus on antud piirkond tähistatud põllumaana. Kavandatavat juhtfunktsiooni ei ole alale näidatud. Kinnistu jääb rohelise võrgustiku koridori, kus eesmärgiks on olemasolevate maastiku- ja looduskoosluste säilitamine. Kaldaala tuleb säilitada võimalikult looduslikuna ja rohelise võrgustiku koridori mitte läbi lõigata. Jõe ehituskeeluvööndi ulatuses asub niit (pärandkooslus), mille jätkuv majandamine tagab nende koosluste liigirikkuse säilimise. Pärandkoosluste hooldamise eest vastutab maaomanik. Hooldamise tarbeks on maaomanikel võimalik taotleda toetusi.

Detailplaneeringu koostamise kohustus tuleneb kehtivast üldplaneeringust, mille kohaselt uue hoonestuse rajamisel Pärnu ja Sauga jõe kaldale (200 m tavalisest veepiirist) ja/või väärtuslike maastike aladele tuleb koostada detailplaneering. Detailplaneeringuga ei muudeta Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine, selle algatamise kaalumine ning eelhinnangu koostamine ei ole vajalik keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lg 1 ja 2 mõistes, kuivõrd detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei ole vastuolus asjaomaste strateegiliste planeerimisdokumentidega ning ei kavandata KeHJS § 6 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevusi.

Lisauuringute vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.