« Tagasi

Sauga alevikus asuva Põõsalinnu tn 5 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Sauga alevikus asuva Põõsalinnu tn 5 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 02.06-15.06.2020.

Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus ning hoonestustingimused ärihoonete ehitamiseks. Planeeritavale alale on lubatud ehitada kokku 2 kuni kolmekorruselist ärihoonet kohapealse miljööga sobivana, katuseharja kõrgusega maapinnast kuni 11,0 m, katuse kaldenurk 0-20 kraadi. Hoonete suurim lubatud ehitisealune pindala on 1000 m².

Kinnistu suurus on 2083 m2, maa sihtotstarve on ärimaa 100%. Kinnistu asub Sauga alevikus Tallinn-Pärnu-Ikla tee ääres. Lõuna suunas, Kuldnoka tee 1 kinnistul, asub toidupood, põhja-loode suunas Sauga Avatud Noortekeskus ja üldkasutatav maa. Juurdepääs planeeringualale lahendatakse Põõsalinnu tänava kaudu. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

 

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele teatab detailplaneeringu koostamise korraldaja oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud.

 

Planeeringu lahendusega saab tutvuda alates 02.06 valla kodulehel või eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik.