« Tagasi

Tammiste külas asuvate Sinika tn 8 ja Sinika tn 10 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Tammiste külas asuvate Sinika tn 8 ja Sinika tn 10 kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku 02.06-15.06.2020.

Detailplaneeringuga moodustatakse kahest kinnistust kolm elamumaa sihtotstarbega krunti. Planeeringuala suurus on ca 5000 m2, maa sihtotstarve on elamumaa. Kinnistud asuvad Tammiste külas Sinika tänava lõpus, külgnedes elamuarendusega, lõunast Markna kinnistuga (maatulundusmaa). Juurdepääs planeeringualale on Sinika tänavalt.

Kinnistutel kehtib Sauga Vallavolikogu 26.05.2006 otsusega nr 48 kehtestatud Pargivälja, Mardivälja, Tillupuksi ja Unistuste maa kinnistute detailplaneering.

Kehtiva Sauga valla üldplaneeringuga on määratud alale väikeelamumaa juhtotstarve,

mille kohaselt on alal lubatud kuni 2-korruselised elamud, krundi minimaalne suurus 1200 m2, suurim lubatud täisehitusprotsent kuni 20% krundi pinnast ning suurim lubatud hoonete arv krundil 4 (elamu ja kuni 3 abihoonet).

 

Planeeritavate kruntide suurused jäävad vahemikku 1400-1800 m2. Suurim lubatud ehitistealune pind on 275 m2. Põhihoone suurim lubatud kõrgus maapinnast – 9 m ja abihoone suurim lubatud kõrgus maapinnast – 5 m. Hoonete arv krundil – 3 (elamu ning kuni kaks abihoonet). Detailplaneeringuga ei muudeta Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.

 

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele teatab detailplaneeringu koostamise korraldaja oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud.

 

Planeeringu lahendusega saab tutvuda alates 02.06 eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja valla kodulehel.