« Tagasi

Tori Valla Raamatukogu harukogude külastaja meelespea/Памятка посетителя Синдиской библиотеки начиная с 18 мая

Raamatukogu teenuste järk-järguline laiendamine sõltub omavalitsuse otsusest, kuid
järgida tuleb Kultuuriministeeriumi juhendis toodud nõudeid, mis aitavad tagada nii
külastajate kui töötajate ohutuse ja takistavad viiruse levikut korduvalt kasutatavatelt
pindadelt (väljaanded, tehnika, pinnad).
Võttes aluseks Kultuuriministeeriumi COVID-19 käitumisjuhised raamatukogudele, mis
on kooskõlastatud Terviseametiga, annab Tori Valla Raamatukogu oma külastajatele
teada:
 • Tori Valla Raamatukogu haruraamatukogud (Are, Sauga, Sindi, Suigu, Tori ja Urge) avatakse külastajatele alates esmaspäevast 18. maist.
 • Seoses COVID-19 perioodi ja raamatukoguhoidjate puhkustega on Tori Valla Raamatukogu harukogud alates 18. maist kuni 1. septembrini lahti järgmiselt:
Are raamatukogu E - R 11.00 - 18.00 (kinni 7. juuli – 3. august)
Sauga raamatukogu E - R 11.00 – 18.00 (kinni 13. juuli – 31. juuli)
Sindi raamatukogu E 11.00 – 18.00 ja T-R 10.00 - 17.00
Suigu raamatukogu E - N 11.00 - 17.00 ja R 10.00 – 14.00 (kinni 6. juuli – 2. august)
Tori raamatukogu E – R 11.00 – 18.00 (kinni 28. juuli – 27. august)
Urge raamatukogu E ja K 13.00 – 18.00 (kinni 1. juuni - 30. juuni)
Tammiste välisteeninduspunkt on kinni kuni 1. septembrini.
 
 •  Raamatukogude külastuste eeltingimus on, et kõik peavad järgima 2+2 reeglit (v.a perekonnad). Nõude tagamise meetodi valib raamatukogu vastavalt oma suurusele ja külastajate arvule. Kui riigis tervikuna leevendatakse 2+2 nõuet, siis rakendub see automaatselt ka raamatukogudele.
 • Raamatukogu siseruumides ja väljaandeid ning tehnikat kasutades on külastajale tungivalt soovituslikult kanda kaitsemaski (võib olla ka ise tehtud). Kuna kohapeal kasutatavaid väljaandeid (nt ajalehed) pole võimalik desinfitseerida ega otstarbekas panna 72 tunniks karantiini nagu seda tehakse lugeja poolt tagastatud väljaannete puhul, on kaitsemaskide kasutus tungivalt soovituslik.
 • Väljaannete tagastamine toimub võimalikult kontaktivabalt, kasutades tagastuskaste. Koju laenutatud ja seejärel tagastatud väljaanded paigutatakse karantiini 72 tunniks.
 • Külastajal on kohustus käsi desinfitseerida enne ja pärast väljaannete, inventari ning tehnikaseadmete kasutamist.
 • Kojulaenutust pakume lugejatele soovi korral ka kontaktivabalt, pakendades ettetellitud väljaanded siiani kehtiva korra järgi kilekottidesse.
 • Raamatukogud ei korraldada üritusi (nt näituste avamised, töötoad) 18. maist kuni 1.septembrini.
 • Hädavajalike e-teenuste teostamiseks ja avalikule teabele juurdepääsu saamiseks on võimalik kasutada printimisvõimalusega arvutit. Arvuti kasutamise soovist palume eelnevalt ette teatada. Registreerida saab telefoni ja e-kirja teel. Arvuti töökoht puhastatakse peale igat kasutuskorda. Arvuti kasutamise aeg broneeritakse 30 minutiks ning kasutajal tuleb kinni pidada Terviseameti eriolukorra juhistest. Täpsed juhised arvuti kasutamiseks täpsustatakse aja broneerimisel.
 • Raamatukogul on õigus haigussümptomitega külastajat hoonesse mitte lubada.
 • Palume jälgida raamatukoguhoidjate märguandeid.


  Памятка посетителя Синдиской библиотеки начиная с 18 мая

Постепенное расширение библиотечных услуг зависит от решения местных органов власти, но необходимо соблюдать требования, изложенные в инструкциях Министерства культуры, которые помогают обеспечить безопасность как посетителей, так и сотрудников, а также предотвратить распространение вируса на повторно используемых поверхностях (издания, техника, поверхности).

Взяв за основание правила поведения COVID-19 для библиотек от Министерства культуры, которые согласованы с Департаментом здравоохранения, Библиотека волости Тори оповещает своих посетителей:

 • Филиалы Библиотеки волости Тори (Аре, Сауга, Синди, Суйгу, Тори и Урге) откроют для посетителей с понедельника 18 мая.
 • В связи с периодом COVID-19 и отпусками библиотекарей, Синдиский филиал Библиотеки волости Тори открыт

           начиная с 18 мая по 1 сентября следующим образом:   

                     Пон 11.00 – 18.00 и Вт-Пят 10.00 - 17.00

 • Предварительным условием для посещения библиотек является условие, что все должны соблюдать правило 2+2 (за искл. семей). Библиотека выбирает метод обеспечения требования в зависимости от ее размера и количества посетителей. Если требование 2 + 2 будет смягчено по всей стране, оно будет автоматически применяться и в отношении библиотек.
 • Во внутренних помещениях библиотеки и используя издания и технику посетителям настоятельно рекомендуется носить защитные маски (могут быть самодельные). Так как используемые на месте издания (например, газеты) невозможно дезинфицировать и нецелесообразно убирать на 72 часа карантина, как это делают с возвращёнными читателями изданиями, ношение защитных масок настоятельно рекомендуется.
 • Возврат изданий происходит по возможности бесконтактно, используются ящики для возврата.

Взятые домой и потом возвращённые издания убирают на 72 часа карантина.

 • Посетители обязаны дезинфицировать руки до и после использования изданий, инвентаря и техники.
 • По желанию читателя мы предлагаем бесконтактную выдачу книг на дом, по до сих пор действовавшему порядку - упаковывая заранее заказанные издания в пакеты.
 • Библиотеки не будут организовывать мероприятия (напр., открытие выставок, рабочих мастерских) с 18 мая по 1 сентября.
 • Для осуществления необходимых э-услуг и для доступа к публичной информации есть возможность использовать компьютер с принтером. 
  О желании использовать компьютер просим сообщить заранее.  Зарегистрироваться можно по телефону или путём э-письма. Рабочее место компьютера очищают после каждого использования. Время использования компьютера бронируют на 30 минут, и пользователь должен придерживаться инструкций Департамента здравоохранения о чрезвычайной ситуации. Точные инструкции для использования компьютера уточняют в момент бронирования времени.        
 • Библиотека имеет право не впускать в здание посетителя с признаками заболевания.

 

 •  Просим следовать указаниям библиотекарей.