« Tagasi

Vallavalitsuse 11. mai istungil

 1. Otsustati korraldada lihthankemenetlusega riigihange „Kalda elamurajooni välisvalgustuse rekonstrueerimine".
 2. Otsustati korraldada avatud hankemenetlusega riigihange „Tori valla teede kruusakatete uuendamine 2022".
 3. Otsustati välja anda projekteerimistingimused:
 • Sindi linnas Auli tn 2 kinnistul oleva elamu laiendamiseks.
 • Suigu külas Tabria tee 4//Kopli kinnistule viilhalli ehitamiseks;
 • Oore külas passiivsele elektroonilise side juurdepääsuvõrgule multitorustiku trassi, kaevude, jaotus-, vahejaotus- ja lõpp-punktide asukohtade ning kliendiliinide projekteerimiseks;
 • Are alevikus passiivsele elektroonilise side juurdepääsuvõrgule multitorustiku trassi, kaevude, jaotus-, vahejaotus ja lõpp-punktide asukohtade ning kliendiliinide projekteerimiseks;
 • Kilksama külas Vana-Männiku piirkonnas passiivsele elektroonilise side juurdepääsuvõrgule multitorustiku trassi, kaevude, jaotus-, vahejaotus- ja lõpp-punktide asukohtade ning kliendiliinide projekteerimiseks;
 • Eametsa külas piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustiku põhitrasside rajamiseks paralleelselt Lennujaama ja Nigula teedega ning selleks vajaliku ehitusprojekti koostamiseks.
 1. Otsustati muuta Tohera külas kahe katastriüksuse lähiaadresse.
 2. Nõustuti Eametsa külas Mägra tee 6 ja Mägra tee 8 katastriüksuste jagamisega.
 3. Otsustati seada sundvaldused:
 • Eesti Lairiba Arendamise Sihtasutuse kasuks Pulli külas asuvale kinnistule sideehitiste rajamiseks;
 • osaühingu Enefit Connect kasuks Pulli külas asuvatele kinnistutele sideehitiste rajamiseks;
 • osaühingu Sindi Vesi kasuks Tammiste külas asuvatele kinnistutele seoses ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike talumiskohustuse kehtestamise eesmärgil;
 • aktsiaseltsi Telia Eesti  kasuks Tammiste külas asuvale kinnistule sideehitiste rajamiseks.
 1. Otsustati anda ehitusload:
  • Tammiste külas Metsamarja tee 9 kinnistule aiamaja ümberehitamiseks elamuks;
  • Eametsa külas Soobli tee 1 kinnistule mänguväljaku püstitamiseks;
  • Sauga alevikus ja Eametsa külas asuvatele kinnistutele reoveekanalisatsiooni ja veetorustiku rajamiseks.
 2. Otsustati eraldada reservfondist Jänesselja Lasteaia eelarvesse 5200 eurot mööbli soetamiseks.
 3. Otsustati anda luba MTÜ-le Terve Are ürituse „Are Pargijooksud 2022" läbiviimiseks Are mõisa pargis 25. mail.
 4. Kiideti heaks Tori Lasteaia arengukava 2022-2024 projekt ja otsustati avalikustada see Tori Lasteaia ja Tori valla kodulehel perioodil 16.-29.05.2022.
 5. Otsustati tagastada viiele lapsevanemale Pärnu Raja Lasteaia kohatasu soodustus.
 6. Kinnitati Jänesselja Lasteaia sõimerühma Pätud (kuni 3-aastased) laste arvuks 20 last ja lasteaiarühma Sipsikud (5-6aastased) laste arvuks 24 last.
 7. Anti välja korraldus tugiisikuteenuse rahastamiseks.