« Tagasi

Kilksama külas Oti tee 29 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25.05-07.06.2022

Tori Vallavalitsus korraldab Kilksama külas Oti tee 29 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 25.05-07.06.2022.

Detailplaneeringuga jagatakse katastriüksus hajaasustuse põhimõttel seitsmeks (7) maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks, millest 6 krunti on ca 1 ha suurused ja neile antakse ehitusõigus üksikelamutele ja abihoonetele. Lisaks moodustatakse üks transpordimaa sihtotstarbega krunt juurdepääsutee tagamiseks.

Detailplaneeringuga on määratud kruntide hoonestusalad, mille piires võib rajada ehitusõigusega määratud hooneid. Lubatud on ühepereelamud (põhihoone), mille maksimaalne korruselisus on kuni kaks korrust, lubatud maksimaalseks kõrguseks on 9 m ning abihoonetel 7 m (ümbritsevast maapinnast). Hoonetel kasutada viilkatust, mille katusekalle on 300-500. Katuseharja langemise suund peab olema risti või paralleelselt teega. Katusekattematerjalideks võivad olla kivi, plekk, eterniit, rullmaterjalid. Ehitada võib elamuhoone koos kuni 5 abihoonega. Põhi- ja kõrvalhoonete paiknemine väljaspool hoonestusala ei ole lubatud. Planeeringuala suurus on 18,48 ha, millest 10,66 ha on metsamaa, 5,88 ha haritav maa, 0,37 ha õuemaa ja 1,57 ha muu maa. Kinnistu sihtotstarve on 100% maatulundusmaa ja seda ei muudeta.

Planeeringuala asub Kilksama külas Oti tee ääres. Lähipiirkonnas on üksikud talumajapidamised, kaugemal endised suvilakooperatiivid, mis on arenenud aastaringselt kasutatavateks väikeelamualadeks.

Planeeringu materjalidega saab tutvuda alates 25.05.2022 eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja veebilehel https://www.torivald.ee/kilksama-kula-oti-tee-29-dp

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele teatab detailplaneeringu koostamise korraldaja oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud.