« Tagasi

Detailplaneeringu kehtestamise teade

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 26. aprilli 2022 korraldusega nr 314 kehtestatud detailplaneeringust Taali külas Väike-Vahtramäe kinnistul.

Planeeringuala suurusega 7546 m² asub Taali külas Pärnu-Tori tee ääres. Kinnistu piirneb Vahtramäe teega ning Vahtramäe ja Linnu kinnistutega. Kinnistu asub Taali mõisa kompleksi kaitsevööndis. Maa sihtotstarve on maatulundusmaa 100%. Kinnistu on hoonestamata.

Detailplaneeringuga on Väike-Vahtramäe kinnistule planeeritud rajada üksikelamu ja 3 abihoonet ehitisealuse pinnaga kokku 500 m². Üksikelamu suurim lubatud kõrgus maapinnast 9,0 m, korruselisus on kuni 2. Abihoone korruselisus on 1. Abihoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast 6,5 m. Abihoonete (ka alla 20 m²) ehitamisel väljapoole hoonestusala tuleb kooskõlastada naabriga ning tagada tuleohutus. Tarbevesi saadakse planeeritavast puurkaevust, mille sanitaarkaitseala on 10 m. Reovesi puhastatakse krundile planeeritavas biopuhastis. Juurdepääs kinnistule on Vahtramäe tee kaudu.

Olulisi majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi ja looduskeskkonnale kaasnevaid negatiivseid mõjusid detailplaneeringuga ei kaasne.