« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine Taali külas Väike-Vahtramäe kinnistul

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 6. oktoobri 2021 korraldusega nr 722 algatatud detailplaneeringust Taali külas Väike-Vahtramäe kinnistul (80901:001:0870).

Planeeringuala suurusega 7546 m² asub Taali külas Pärnu-Tori tee ääres. Kinnistu piirneb Vahtramäe teega ning Vahtramäe ja Linnu kinnistutega. Maa sihtotstarve on maatulundusmaa 100%. Kinnistu on hoonestamata.

Detailplaneeringu koostamise algatamise eesmärgiks on Väike-Vahtramäe kinnistule määrata ehitusõigus ja hoonestusala elamu ja abihoonete ehitamiseks ning lahendada vajalik taristu. Juurdepääs kinnistule on Vahtramäe tee kaudu.

Tori valla üldplaneeringu järgi asub kinnistu miljööväärtuslikul hoonestusalal, mis seab kohustuse detailplaneeringu koostamiseks. Planeeringuala vahetus läheduses asub Taali mõisakompleks ja mõisapark. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine, selle algatamise kaalumine ning eelhinnangu koostamine ei ole vajalik keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lg 1 ja 2 mõistes, kuivõrd detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei ole vastuolus asjaomaste strateegiliste planeerimisdokumentidega ning ei kavandata KeHJS § 6 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevusi.

Lisauuringute vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.