« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine Sindis Linnu tee 8 kinnistul

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 6. oktoobri 2021 korraldusega nr 721 algatatud detailplaneeringust Sindi linnas Linnu tee 8 kinnistul (74101:006:0083).

Planeeringuala suurusega 5754 m² asub Sindi linnas Linnu tee, Kure ja Luige tänavate vahelisel alal. Maa sihtotstarve on elamumaa 100%. Kinnistu on hoonestamata.

Detailplaneeringu koostamise algatamise eesmärgiks on Linnu tee 8 kinnistu jagada elamumaa kruntideks, määrata kruntidele ehitusõigus ja hoonestusala elamu ja abihoonete ehitamiseks ning lahendada vajalik taristu.

Sindi linna üldplaneeringus on antud piirkond tähistatud elamumaana E1, kus minimaalne krundi suurus, millele antakse ehitusõigus, on 1000 m2. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine, selle algatamise kaalumine ning eelhinnangu koostamine ei ole vajalik keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lg 1 ja 2 mõistes, kuivõrd detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei ole vastuolus asjaomaste strateegiliste planeerimisdokumentidega ning ei kavandata KeHJS § 6 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevusi.

Lisauuringute vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.