« Tagasi

Vallavalitsuse 8. septembri istungil

 1. Otsustati sõlmida osaühinguga Melton ABW müügileping maksumusega 30 675,60 eurot (lisandub käibemaks) 34 lukustatava stendi soetamiseks.
 2. Otsustati sõlmida töövõtuleping osaühinguga Siivous Puhastus Sauga teenuskeskuse koristuseks ajavahemikul 8.10.2021-7.10.2022. 12 kuu koristusteenuse maksumus on 13 680 eurot (lisandub km).
 3. Otsustati muuta Tori Vallavalitsuse ja osaühingu Verston Ehitus vahel sõlmitud töövõtulepingu kogumaksumust summas 17 399,28 eurot (lisandub km), kuna valla teede ja tänavate tolmuvabade katete ehitustööde käigus on selgunud vajadus lisatööde järele.
 4. Vabastati segaolmejäätmete veost Tammiste külas üks kinnistu, kuna seal ei elata.
 5. Nõustuti osaühingu Selja Murakas veisefarmi keskkonnamõju hindamise aruandega ning otsustati lugeda keskkonnamõjude hindamine asjakohaseks ja piisavaks.
 6. Otsustati mitte nõustuda aktsiaseltsi Ragn-Sells poolt Keskkonnaametile esitatud keskkonnaloa nr L.JÄ/324633 muutmise taotlusega.
 7. Otsustati väljastada ühed projekteerimistingimused.
 8. Otsustati muuta Eametsa külas asuva 14 katastriüksuse lähiaadressid.
 9. Otsustati muuta Sindi linnas asuva 18 katastriüksuse lähiaadressid.
 10. Otsustati seada tähtajatu sundvaldus osaühingu Sindi Vesi kasuks Sindi linnas asuvatele katastriüksustele (Meistrite tänav, Meistrite tn 2 ja Hirveaia park P1) ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitrasside rajamiseks.
 11. Otsustati eraldada reservfondist kantselei eelarvesse 2458 eurot arhiivi korrastamiseks ja Tori Haldusteenuste eelarvesse 4949 eurot mururaideri Stiga Raider Park 640 PWX ostmiseks.
 12. Otsustati algatada Tori Lasteaia arengukava koostamine aastateks 2022-2024.
 13. Anti luba orienteerimisklubile West RMK Pärnumaa orienteerimisneljapäevakute korraldamiseks Tori alevikus 16. septembril.