« Tagasi

Elbu külas Aru ja Ado-Metsa kinnistute detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek toimub 17.06-16.07.2021

Tori Vallavalitsus korraldab Elbu külas asuvate Aru ja Ado-Metsa kinnistute detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avaliku väljapaneku 17.06-16.07.2021.

Tori Vallavolikogu 21. jaanuari 2021 otsusega nr 302 algatati detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamine Tori vallas Elbu külas Aru ja Ado-Metsa kinnistutel. 

Eelnimetatud maaüksused soovitakse jagada üheksaks krundiks ning kruntide sihtotstarbed muuta järgnevalt: kolm transpordimaa krunti, üks tootmismaa krunt ning viis ärimaa krunti. Kruntidele soovitakse kavandada hoonete kompleksi, mis teenindaks põhimaantee nr 4 (E67, Tallinn-Pärnu-Ikla) uue trassi kavandatavat liiklussõlme ning Tori valda.

Kavandatav kompleks planeeritakse kahele kinnistule, mille kogupindalaks on 9,91 ha:

  • Aru kinnistu (14901:001:0083), sihtotstarve 100% maatulundusmaa, suurus 6,97 ha
  • Ado-Metsa kinnistu (14901:001:0197), sihtotstarve 100% maatulundusmaa, suurus 2,94 ha.

Planeeringualale planeeritakse uut transpordisõlme teenindavad ja toetavad teenused ning rekreatsioonialad. Sellest tulenevalt on planeeritud järgmised ehitised ja rajatised:

  • Tankla
  • Veoautode- ja busside parkla
  • Are piirkonda teenindav kauplus ning taluturulett
  • 8-korruseline hotell
  • Tori valla infopunkt

Planeeringuala piirneb põhja ja ida poolt 100% maatulundusmaaga (põhja suunas valdavalt põllumaa, ida suunas metsamaa), lääne- ja lõuna suunast piirneb planeeringuala uue rajatava põhimaantee nr 4 (E67, Tallinn-Pärnu-Ikla) projekteeritava liiklussõlmega. Lähim elamumaa kinnistu piir asub planeeringualast linnulennult ca 160 m kaugusel.

Are valla üldplaneeringu järgi pole käsitletud alale määratud eraldi juhtotstarvet. Planeeringuala jääb üldplaneeringus määratud Via Baltica trassikoridori äärde, eesmärgiga luua uut transpordisõlme teenindavad ja toetavad teenused ning rekreatsioonialad. Seega ei ole kavandatav tegevus kehtiva üldplaneeringuga vastuolus.

Pärnu maakonnaplaneeringus 2030+ on tasakaalustatult arvestatud riiklikud ja kohalikud huvid. Jätkuvalt on üheks tähtsaimaks väljakutseks kiirete ühenduste loomine välismaailmaga, mis puudutab muuhulgas ka Via Balticaga seotud projekte. Tehnilise taristu objektide, sh teedevõrgu olemasolu loob eeldused eluvaldkondade sisuliseks arenguks ja rahuldab inimeste peamisi vajadusi, sh liikumisvõimalused. Uueks maanteeks maakonnaplaneeringu mõistes on riigi põhimaantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla ümberehitamine esimese klassi maanteeks Rapla maakonna piirist kuni ristumiseni Valga ̶Uulu maanteega ning Pärnu suur ümbersõit.

Kinnistutele planeeritakse uut transpordisõlme teenindavad ja toetavad teenused ning rekreatsioonialad, mis loovad eeldused eluvaldkondade sisuliseks arenguks. Planeering on kooskõlas maakonnaplaneeringuga ning arvestab maakonnaplaneeringus ettenähtud teetrassi.

Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneering „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0-170,0" on kehtestatud Pärnu maavanema 1.10.2012 korraldusega nr 529.

Planeeritav lahendus ei ole vastuolus teemaplaneeringuga, vaid lähtubki kõrgema tasandi planeeringus määratud trassikoridorist ja liiklussõlmest.

Planeeringu eskiislahendusega saab tutvuda valla kodulehel https://www.torivald.ee/elbu-kula-aru-ja-ado-metsa-dp ja eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald.

Avalik arutelu toimub 26.07 kell 15.00 Sauga teenuskeskuses.