« Tagasi

Vallavalitsuse istungil 12. mail

  1. Otsustati täiendada riigihanke „Tori valla teede ja tänavate tolmuvabade katete ehitus 2021" alusdokumente ja lisada hanke objektidele Mägise tee.
  2. Kinnitati kahe 2020. a hajaasustuse programmist rahastatud projekti lõpparuanded ja otsustati välja maksta toetused.
  3. Väljastati projekteerimistingimused jalg- ja jalgrattatee rajamiseks Susi teest Tammiste külas kuni Otsa teeni Kiisa külas.
  4. Otsustati taotleda Tori valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmist Tammiste külas asuvale kinnistule puhkeala ja mänguväljaku rajamiseks.
  5. Otsustati seada tähtajatu sundvaldus osaühingu Enefit Connect  kasuks  Urge ja Suigu külas passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks.
  6. Otsustati seada tähtajatu sundvaldus osaühingu Elektrilevi kasuks Rütavere külas 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini ja jaotuskilbi rajamiseks.
  7. Otsustati välja anda seitse ehitusluba.
  8. Kehtestati sotsiaaltransporditeenuse hinnad.
  9. Anti välja korraldus Pärnu Raja lasteaia maikuu osalustasu soodustuse tagastamise kohta.