« Tagasi

Vallavalitsuses 14. aprillil

 1. Määrati mittetulundusühingusse Pärnu Lahe Partnerluskogu Tori valla esindajaks abivallavanem Priit Ruut.
 2. Otsustati sõlmida ehituse töövõtuleping osaühinguga Viljandi Õhumeister Sauga Põhikooli ventilatsiooni esimese etapi ehitustööde tegemiseks maksumusega 146 800 eurot (lisandub käibemaks).
 3. Otsustati sõlmida töövõtuleping osaühinguga AB Artes Terrae Pulli külas asuvate Koolimaja tee 11 ja Koolipargi kinnistute detailplaneeringu koostamiseks maksumusega 7800 eurot (lisandub km).
 4. Rahuldati kaks korraldatud jäätmeveoga mitteliitumise taotlust.
 5. Tunnistati üks 2020. aasta hajaasustuse programmist toetuse saamise otsus kehtetuks vastavalt taotleja avaldusele.
 6. Anti välja korraldused kahe ehitustööde töövõtulepingu muutmiseks, kuna on vajadus lisatööde järele.
 7. Otsustati sihtfinantseerida osaühingut Sindi Vesi 17 050 euroga Kurena külas Tirtsu tn 1 veemajast ühisveevärki suunatava joogivee kvaliteedi ja veemaja töökindluse parendamiseks.
 8. Otsustati eraldada reservfondist Tori Haldusteenustele Sindi kärestikule paigaldatava välikäimla rendiks 400 eurot.
 9. Kehtestati Sauga tenniseväljaku kasutamise ühe tunni hinnaks neli eurot.
 10. Anti välja korraldus Pärnu Raja Lasteaia osalustasu soodustuse tagastamise kohta.
 11. Võeti vastu Eametsa külas Kukeküla tee 2 kinnistu detailplaneering ja Tammiste külas Maasika tn 4 kinnistu detailplaneering.
 12. Väljastati ühed projekteerimistingimused.
 13. Anti välja kaks korraldust katastriüksuste lähiaadressi muutmise kohta.
 14. Otsustati seada sundvaldus osaühingu Elektrilevi kasuks Kurena külas, Pärivere külas, Niidu külas ja Are alevikus asuvatele kinnistutele elektripaigaldiste (elektrimaakaabelliin, mastalajaam ja elektriõhuliin) rajamiseks.
 15. Otsustati lõpetada üks ehitusloa menetlus ning välja anda kaks ehitusluba.
 16. Anti välja korraldus tugiisikuteenuse rahastamise kohta.