« Tagasi

Vallavalitsuse 17. mai istungil

 1. Otsustati korraldada avatud hankemenetlusega riigihanked:
 • Raamlepingu sõlmimine toiduainete ostmiseks Tori valla haridusasutustele perioodil 20.08.2023-19.08.2025.
 • Kuue ametiauto kasutusrent.
 1. Anti luba mittetulundusühingile Sindi aerutamisklubi Nordic Cup Estonia 2023 ürituse läbiviimiseks 27.-28.05.2023.
 2. Otsustati eraldada reservfondist 1186 eurot Sindi Lasteaia sademevee ärajuhtimistööde teostamiseks.
 3. Otsustati öelda üles äriruumi üürileping Sindis Pärnu mnt 23a.
 4. Otsustati kehtestada alates 1. septembrist seitsme Tori valla omandis oleva munitsipaaleluruumi üüri suurused.
 5. Kinnitati viis restaureerimistoetuse saajat.
 6. Keelduti projekteerimistingimuste andmisest Tori alevikus Oore tee 7 kinnistule elamu ehitamiseks.
 7. Otsustati seada tähtajatud sundvaldused:
 • Elektrilevi OÜ kasuks Tammiste külas asuvatele kinnistutele elektripaigaldiste rajamiseks.
 • Elektrilevi OÜ kasuks Sindi linnas Jaama tänava katastriüksusele elektri- ja sidepaigaldise rajamiseks.
 1. Nõustuti Muraka külas Väike-Songa, Tammiste külas Raudsepa tee 2 ja Tabria külas Kogeri katastriüksuste jagamisega.
 2. Otsustati anda ehitusload:
 • Pärivere külas Arutee kinnistule kinnise soojussüsteemi rajamiseks.
 • Suigu külas Tabria tee 4 kinnistule garaaži püstitamiseks.
 1. Otsustati eraldada mittetulundusühingule Kulsin 300 eurot Sindi laada korraldamiseks.
 2. Otsustati anda otsustuskorras mittetulundusühingule Tammiste Sports Club tasuta kasutusse vallale kuuluva Tammiste külas Kellukese tee 3 kinnistu 7500 m² suurune osa jalgpalliväljaku ja selleks vajalike rajatiste rajamiseks.
 3. Otsustati suurendada 2023/24 õppeaastal Tammiste Lasteaed-Algkooli 1. klassi õpilaste arvu 27 õpilaseni.
 4. Määrati huvihariduse ja -tegevuse toetust summas 20 057.26 eurot 108-le Tori valla noorele.
 5. Otsustati rahastada ühe lapse lapsehoiuteenuse kohatasu, kuna laps ei ole saanud kohta Tammiste lasteaias.