« Tagasi

Sindi linnas Supluse tn 6 kinnistu detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik arutelu toimub 1. augustil

 

Avalik arutelu toimub 01.08 kell 16.00 Tori Vallavalitsuses Pärnu mnt 12, Sindi  ja veebi teel.

Tori Vallavalitsus korraldas Sindi linnas Supluse tn 6 kinnistu detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avaliku väljapaneku 27.06-26.07.2022.

Tori Vallavolikogu 14. oktoobri 2021 otsusega nr 391 algatati detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamine Tori vallas Sindi linnas Supluse tn 6 kinnistul. 

Detailplaneeringu peamiseks eesmärgiks on kinnistule ladude ja tootmis- ning teenindusfunktsiooni (autode remont, pesula vms) kavandamine, määrata ehitusõigus hoonete ehitamiseks ja lahendada vajalik taristu. Kinnistu planeeritakse jagada viieks (5) tootmismaa, laohoone maa, väikeettevõtluse hoone ja -tootmise maa-ala sihtotstarbega krundiks ning üheks transpordimaa krundiks.

Planeeritav ala hõlmab Supluse tn 6 (21 724 m², 74101:001:0007) kinnistut, mis asub Pärnu mnt ja Pärnu jõe vahelisel alal Supluse tänava ääres. Tegemist on hoonestamata maa-alaga, kust on varasem hoonestus likvideeritud. Alles on vaid olemasolev korsten. Kinnistust edela ja lääne suunas asuvad olemasolevad tootmisalad, Kirde ja ida suunas asub Ranna ja Kääru tänava äärne veel hoonestamata elamupiirkond.

Kehtiva Sindi linna üldplaneeringu kohaselt on ala juhtfunktsiooniks määratud üldkasutatav ala (A3), mis on mõeldud kultuuri-, puhke- ning spordiehitiste ja mänguväljakute alune ja seda teenindav ala tarbeks.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Sindi linna üldplaneeringu muutmiseks.

Planeeringu eskiislahendusega saab tutvuda valla kodulehel https://www.torivald.ee/sindi-linn-supluse-tn-6-dp ja eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald.