« Tagasi

Algatati Sindi linnas Pikk tn 10 detailplaneeringu koostamine

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 3. juuli 2024 korraldusega nr 393 algatatud detailplaneeringust Tori vallas Sindi linnas Pikk tn 10 kinnistul (74101:004:0010).

Planeeringuala suurus on 2089,0 m², maa sihtotstarve 100% elamumaa. Kinnistu asub Sindi linnas Paide maantee ja Pika tänava vahelisel alal Karja tänava ääres, külgnedes lõuna poolt Pikk tn 8 kinnistuga (74101:004:0020). Juurdepääs kruntidele planeeritakse Karja tn poolt.

Detailplaneeringu koostamise algatamise eesmärk on jagada kinnistu kaheks krundiks, määrata elamu ja abihoonete ehitamiseks hoonestusala ja anda ehitusõigus ning lahendada vajalik taristu.

Sindi linna üldplaneeringus on antud piirkond tähistatud elamumaana E4, kus minimaalne krundi suurus, millele antakse ehitusõigus, on 900 m2.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine, selle algatamise kaalumine ning eelhinnangu koostamine ei ole vajalik keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lg 1 ja 2 mõistes, kuivõrd detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei ole vastuolus asjaomaste strateegiliste planeerimisdokumentidega ning ei kavandata KeHJS § 6 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevusi.

Lisauuringute vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.