« Tagasi

Vallavalitsuse 19. ja 26. juuni istungil

19. juunil

1. Võeti vastu määrus „Jälgimisseadmestiku paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja jälgimisseadmestikust avalikkuse teavitamise kord".
2. Otsustati korraldada riigihange „Mobiilsete generaatorite soetamine" ja kinnitati riigihanke alusdokumendid. 
3. Kinnitati riigihanke „Tori valla kõrghaljastuse hindamise, hoolduse ja raie 2023-2026 raamleping" 6. minikonkursi tulemused ja otsustati sõlmida töövõtuleping osaühinguga Head Riistad. Lepingu maksumus on 7370 eurot (lisandub km). 
4. Otsustati anda otsustuskorras kasutusse vallale kuuluvad Suigu külas asuvad aiamaad 8 isikule.
5. Anti avaliku ürituse korraldamise luba:
MTÜ-le Discgolfiklubi Hole in One ürituse Pärnumaa kinnisteks meistrivõistlusteks kettagolfis Sindis Sõpruse pargis 30. juunil;
Tori Valla Kultuurikeskusele Pärnumaa eakate tantsupeoks Niidu külas Are mõisa pargis 30. juunil;
Tori Valla Kultuurikeskusele ürituse Rolf Roosalu kontserdiks Sauga Avatud Noortekeskuse juures 27. juunil.
6. Nõustuti katastriüksuste moodustamisega Tori Vallavalitsuse 24.04.2024 korraldusega nr 234 kehtestatud „Ojapealse tee 5, Ojapealse tee 7, Ojapealse tee 9 ja Ojapealse tee kinnistute detailplaneeringu kehtestamine" detailplaneeringu alusel.
7. Anti projekteerimistingimused Kõrsa külas Uuekuke kinnistule korterelamu ehitamiseks ja tänavamaa rajamiseks koos tehnovõrkudega.
8. Otsustati seada tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Pulli külas Kasetuka tee katastriüksusele 0,4 kV pingega maakaabelliini ja -liitumiskilbi rajamiseks.
9. Otsustati seada tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Mannare külas Kella katastriüksusele 10/0,4 kV pingega mastalajaama rajamiseks.
10. Anti ehitusluba:
Kildemaa külas Kuuse kinnistule puurkaevu rajamiseks;
Sindi linnas Kirsi tn 40 kinnistul asuva üksikelamu laiendamiseks;
Sindi linnas Pärna tn 33 kinnistule üksikelamu püstitamiseks;
Sindi linnas Pardi tn 1 kinnistule vedelgaasimahuti ja LPG gaasitorustiku paigaldamiseks;
Tammiste külas Mustika tn 1 kinnistule kinnise soojussüsteemi puuraugu rajamiseks;
Taali külas Laanemaa kinnistule elamu püstitamiseks.
11. Kinnitati üks 2023. a hajaasustuse programmist toetust saanud projekti aruanne ja otsustati välja maksta toetus.
12. Kinnitati 2024. a hajaasustuse programmist toetuse saajad. Rahuldati 31 taotlust, rahuldamata jäeti 6 taotlust, mille rahastamiseks taotlusvoorus toetusvahendeid ei jätku.
 

26. juunil

1. Anti avaliku ürituse korraldamise luba Kerstin Karule tsirkuseetenduseks 30. juunil Tori alevikus Oore tee 2 kinnistul.
2. Eraldati MTÜ-le Osavad Käed ühekordset toetust 7625,33 eurot projekti „Kilksama mänguväljak" omaosaluse katteks.
3. Anti otsustuskorras Helina Põdra kasutusse Sindis Pärnu mnt 40a asuva hoone I korrusel asuvad ruumid nr 110 ja 111 üldpindalaga 11,5 m2.
4. Kinnitati 2024. aasta korteriühistute toetuse saajad.
5. Kinnitati hajaasustuse programmist 2023 rahastatud projekti aruanne ja otsustati toetus välja maksta.
6. Anti projekteerimistingimused:
  • Tammiste külas Kellukese põik 12 kinnistul oleva elamu laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust ja selleks vajaliku ehitusprojekti koostamiseks;
  • Sindi linnas Mureli tn 1 kinnistule üksikelamu ehitamiseks ja selleks vajaliku ehitusprojekti koostamiseks.
7. Anti ehitusluba:
  • Sauga alevikus Selja tee 17 kinnistule päikesepargi rajamiseks;
  • Tori alevikus Pärnu mnt 21 kinnistule mängulinnaku püstitamiseks;
  • Sindi linnas Pärnu mnt 50 kinnistul asuva tööstushoone elektrisüsteemi ümberehitamiseks;
  • Tammiste külas Mustika tn 4 kinnistule kinnise soojussüsteemi puuraugu rajamiseks;
  • Sauga alevikus Tallinna mnt 142 kinnistule päikeseelektrijaama rajamiseks.
8. Volitati lastekaitsespetsialisti Tori Vallavalitsuse esindajana täitma alaealiste isikute kõiki eestkostja ülesandeid.
9. Otsustati loobuda projekti „Jaama tänava avaliku ruumi välja arendamine Sindis I etapp" toetusest.

 

Infopunktid:

  • AS Pärnu Vesi investeeringud;
  • kas taastada Tammistes asunud Nurmenuku rulapark;
  • Ronimaa ronimiskeskus on avaldanud soovi ronimiskeskuse ehitamiseks ja otsib sobivat ruumi. Ettepanek: võimalike variantidena tulevad kõne alla võimlad-spordisaalid Sindis ja Saugas.