« Tagasi

Maamaksust

Oleme jõudnud veebruarikuusse, mis kõige muu kõrval tähendab, et kõik maa omanikud peaksid kätte saama 2020. aasta maamaksuteated. Ilmselt väga paljud avastasid möödunud aastal, et maade andmeid on muudetud ja sellest tulenevalt on muutunud ka maamaks, mis eelnevalt oli võib-olla aastaid püsinud ühesugusena.

Aastatagused muudatused said teoks Maa-ameti eestvedamisel, kes kõigepealt korrastas 2018. aasta lõpus sageli erinevate mõõdistusviiside tulemusena tekkinud maatükkide piiri ja pindala andmed, viies need kooskõlla teiste kaardiandmetega. Nimetatud töö tehti Maa-ameti poolt kõige uuemale aluskaardile, arvestades eelnevalt välja selgitatud usaldusväärseid piiriandmeid.

1. jaanuaril 2019. a jõustusid maakatastriseaduse muudatused, mille järgi katastri kõlvikukaardi andmete alusel arvutatakse vähemalt üks kord aastas katastriüksuse kõlvikute pindala, millest tuleb järeldada, et maatulundusmaa sihtotstarbega maa kõlvikute (haritav maa, looduslik rohumaa, metsamaa, õuemaa ja muu maa) andmed võivadki nende ümberarvutuste tulemusel igal aastal muutuda. Kuna kõlvikutel on aga erinevad maksustamishinnad (nt õuemaal ja metsamaal reeglina suuremad, kui looduslikul rohumaal ja muul maal), siis paratamatult muutuvad ka maatükkide maksustamishinnad ja edasi ka maamaksusummad, mis arvutatakse automatiseeritud korras, arvestades erinevatest registritest (maaregister, kinnistusraamat, rahvastikuregister jne) saadud andmetele. Kuigi eelnimetatud kõlvikute ümberarvutused tehakse alati kõige uuema katastri kõlvikukaardi andmeid arvestades, võib ette tulla olukordi, kus need kaardiandmed ei ole siiski kõige täpsemad ja kannatajaks jääb maa omanik oma maamaksu osas.

Nendel juhtudel palume edastada oma mure e-posti aadressile kataster@maaamet.ee või helistada Maa-ameti infotelefonil 675 0810. Maa-amet vaatab kõik tekkinud probleemsed kohad üle ning kui leitakse, et pöördumine on põhjendatud ja kõlvikute andmeid tuleb muuta, edastatakse vastavasisuline info ka kohalikule omavalitsusele maamaksu andmete muutmiseks.

Kuna Tori valla maamaksumäärasid ei ole muudetud, siis mingeid täiendavaid maamaksuga seotud muudatusi ette näha ei ole. Kuni 64-eurone maamaks tuleb tasuda ühekorraga 31. märtsiks ja kui maamaksusumma ületab 64 eurot, tuleb 31. märtsiks tasuda sellest vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tuleb tasuda hiljemalt 1. oktoobriks.

Nendel isikutel, kes peaks maamaksuteate saama, aga ei ole seda 25. veebruariks ikkagi kätte saanud või on see erinevatel põhjustel kaduma läinud, palume pöörduda kas otse Maksu- ja Tolliameti poole (tel 880 0811, e-post: eraklient@emta.ee) või Tori Vallavalitsuse maaspetsialisti Margus Pikkori poole (tel 58 167666; e-post: margus.pikkor@torivald.ee).

NB! Veebruari esimeste nädalate jooksul oleme saanud palju kõnesid nendelt omanikelt, kes on 2019. aasta jooksul oma elukoha registreerinud Tori valda, aga kodualuse maa maamaksu soodustust pole maamaksuteatel arvestatud. Kõigil sellistel isikutel palume pöörduda otse Tori Vallavalitsuse maaspetsialisti poole, sest Maksu- ja Tolliamet siinkohal aidata ei saa.

Mati Leht, maanõunik