« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine Tori vallas Kiisa külas Lauri kinnistul

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 23. jaanuari 2020 korraldusega nr 33 algatatud detailplaneeringust Tori vallas Kiisa külas Lauri kinnistul (80901:001:0309). 

Planeeringuala suurus on 11744 m², maa sihtotstarve on elamumaa. Kinnistu asub Kiisa külas Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee ääres, külgnedes Rääsa ja Valtri-Jõe kinnistutega. Juurdepääs planeeringualale lahendatakse olemasoleva mahasõidu kaudu läbi Rääsa kinnistu.

Detailplaneeringu koostamise algatamise eesmärgiks on Lauri kinnistule hoonestusala ja ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete ehitamiseks, ehitiste ehituslike ja arhitektuuriliste ning kujunduslike tingimuste määramine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine.

Detailplaneeringuga ei muudeta endise Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.

Lisauuringute vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.