« Tagasi

Tori valla 2019. aasta arvudes

Oleme ametnikelt, koostööpartneritelt, hallatavatelt asutustelt ja juba läbiviidud uuringutest kogunud ja kokku pannud valiku eelmise aasta numbritest. 

 

ELANIKUD

1. jaanuari 2020. a seisuga on vallas elanikke 11 879 (mehi 5895, naisi 5984).

Eelmisel aastal sündis Tori vallas 132 last, suri 136 inimest, saabus 753 inimest, lahkus 569 inimest, vallasiseselt vahetas elukohta 234 inimest ja 3 inimese andmed läksid arhiivi.

Sindis sündis 41 ja suri 55 inimest.

Are piirkonnas sündis 18 ja suri 17 inimest.

Tori piirkonnas sündis 18 ja suri 29 inimest

Sauga piirkonnas sündis 55 ja suri 35 inimest

Kokku sündis vallas 54 tüdrukut ja 78 poissi, sh 4 paari kaksikuid.

Välismaalt tuli valda elama 53 inimest, vallast lahkus välismaale 39 inimest.

2019. aastal oli valda registreeritud 38 eri rahvusest elanikku.

Meie vallas kõige sagedamini esinev perekonnanimi on Mitt, seda on 79 inimesel, perekonnanimi Nõmm on 78 inimesel ja Saar 73 inimesel. Levinum naisenimi on Sirje, mida esineb 59 korral, Tiinat 56 korral ja Katrinit 50 korral. Levinum mehenimi on Jaan, keda on meie vallas 80, Toomaseid on 75 ja Jürisid on 74.

 

VALITSUS JA VOLIKOGU

Vallavalitsus pidas 52 istungit ning võttis vastu 1028 korraldust ja 15 määrust.

Vallavolikogu pidas 11 istungit ning võttis vastu 77 otsust ja 43 määrust.

Volikogu liikmete osavõtt istungitest oli 76,7%.

Lisaks Are huvikeskusele toimusid volikogu istungid veel Jõesuu külamajas, Sindi seltsimajas ja Tori põhikoolis.

Tori vallavolikogu majanduskomisjonil oli 9 koosolekut, arengu- ja planeeringukomisjonil 9 koosolekut, lisaks oli majanduskomisjonil ning arengu- ja planeeringukomisjonil 2 ühiskoosolekut.

Sotsiaalkomisjonil oli 9 koosolekut, mis toimusid lisaks vallavalitsusele veel Sindi sotsiaaltöökeskuses, Suigu seltsimajas, Sauga noortekeskuses, Viira Kodus, Eesti töötukassa Pärnumaa osakonnas ja Sindi noortekeskuses.

Haridus-ja noorsookomisjonil oli 10 koosolekut, mis toimusid lisaks vallavalitsusele veel Urge raamatukogus, Jänesselja lasteaias, Sauga noortekeskuses, Sindi lasteaias ja Sindi seltsimajas.

Kultuurikomisjonil oli 5 koosolekut, mis lisaks vallavalitsusele toimusid veel Klaara-Manni puhke- ja seminarikeskuses, Tori teenusekeskuses ja Sindi muuseumis. Lisaks oli haridus- ja noorsookomisjonil ning kultuurikomisjonil 1 ühiskoosolek.

Keskkonnakomisjonil oli 8 koosolekut.

Kokku toimus 53 komisjonide koosolekut.

 

TEED

Rajati 5 km valgustatud jalg- ja jalgrattateid.

Tolmuvaba katte sai umbes 5 km teid ja tänavaid.

Kruusakatet uuendati umbes 30 km ulatuses.

Pinnati 560 m asfaltteid.

Vahetati välja vanad energiamahukad valgustid uute energiasäästlike leedvalgustite vastu Sindi linnas Viira elurajoonis. Tänavavalgustus rajati Jõesuu, Piistaoja ja Tammiste külas.

Ehitati välja Tori bussijaama-ala.

 

HANKED

Läbi viidi 39 väikehanget, 14 lihthanget ja 14 riigihanget.

 

EHITUS

Anti välja 168 ehitusluba ja 184 kasutusluba.

Loeti teavitatuks 207 ehitusteatist ning 110 kasutusteatist.

Anti välja 69 projekteerimistingimust.

Esitati 117 andmete esitamise teatist ja viidi sisse 825 registri paranduskannet.

Oli 56 ehitise täieliku lammutamise teatist.

Algatati 19 detailplaneeringut, algatamata jäeti 2, kehtestati 6 detailplaneeringut.

Väljastati 13 reklaamiluba.

 

KESKKOND

Väljastati 60 raieluba.

Ohtlike jäätmete kogumisringil koguti 6,5 tonni jäätmeid.

Hajaasustuse programmi raames eraldasid riik ja Tori vald taotlejatele kokku 149 913 eurot. Rahuldati 57 projektitaotlust, neist 26 veevarustussüsteemide, 24 kanalisatsioonisüsteemide, 6 juurdepääsuteede ja 1 autonoomse elektrisüsteemi rajamiseks.

 

PROJEKTID

Toetuste abil ellu viidud suuremad projektid:

Sauga aleviku kergliiklustee 198 313,47 eurot, sellest toetuse summa 97 750 eurot.

Urge-Pulli kergliiklustee 473 775,28 eurot, sellest toetuse summa 413 000 eurot.

Jänesselja lasteaia renoveerimine 825 720,33 eurot, sellest toetuse summa 462 970 eurot.

Energiasäästliku tänavavalgustuse rajamine Sauga alevikku 262 712,74 eurot, sellest toetuse summa 161 073 eurot.

Keraamikakoja loomine Jänesselja lasteaeda 32 238,80 eurot, sellest toetuse summa 25 112 eurot.

Erinevate piirkondade tunnusüritused: Sindi Rock 15 163,92 eurot (sellest toetuse summa 14 999,22 eurot) Suvefestival Tori Ööd Ja Päevad 14 927 eurot (sellest toetuse summa 14 927 eurot) ja projekt „Are tunnusürituse jälgedes" 12 918 eurot (sellest toetuse summa 581 eurot).

Tori sotsiaalmaja ja rahvamaja maakütte ehitamine 119 926,56 eurot, sellest toetuse summa - 95 460 eurot.

Tori põhikooli spordiväljaku rekonstrueerimine 606 768,30 eurot, sellest toetuse summa 140 000 eurot.

Suigu lasteaia rekonstrueerimine 719 399,56 eurot, sellest toetuse summa - 258 352 eurot.

 

HARIDUS

Koolides õppis aasta lõpu seisuga 874 õpilast, neist Are koolis 123, Sauga koolis 194, Sindi gümnaasiumis 345 (sh 46 gümnaasiumiastmes), Tori koolis 212.

Lasteaedades käis kokku 618 last, neist Suigu lasteaias 57, Jänesselja lasteaias 160, Sindi lasteaias 209, Tammiste lasteaias 98 ja Tori lasteaias 94.

Sindi muusikakoolis õppis 113 last.

 

NOORSOOTÖÖ

Sindi noortekeskust külastas möödunud aastal keskmiselt 25 noort päevas, Sauga noortekeskust 25, Are noortekeskust 38 noort.

Sindi noortekeskuses tegutseb 11 huviringi, Sauga noortekeskuses 13 ja Are noortekeskuses 13 ringi.

Huvitegevuse fondist oli võimalik ühe noore kohta taotleda kuni 300 eurot aastas. Kokku sai toetust 192 noort summas 42 843,19 eurot.

 

SPORT

Sportlasi, kes 2019. aastal esindasid valda suurematel võistlustel, oli 130.

Talisportlaste rõõmuks avati 4 suusarada.

Avati 2 uut välijõusaali ning uhiuus staadion Toris.

 

KULTUUR

Vabaühenduste poolt esitati 35 toetuse taotlust ning 34 neist toetati.

Ülevallaliselt korraldatud kultuurisündmusi oli 13.

Kõige suurema külastajate arvuga sündmus oli Soomusrongi Wabadus saabumine Pulli raudteejaama, kus osales 1600 külastajat.

Mälumängu mängiti Sindis, Saugas ja Toris kokku 16 korda.

9 kollektiivi esindas Tori valda toimunud laulu- ja tantsupeol ning üks laulupeo installatsioon paigaldati meie valda – Tori alevikku.

 

Lusikapidusid, kus vastsündinud kodanikke pidulikult tervitati, toimus 3.

 

RAAMATUKOGU

Iga viies vallakodanik on raamatukogu kasutaja.

Raamatuid on Tori valla raamatukogu haruraamatukogudes kokku 73 651, teenuste kasutajaid on 2255, sh lapsi 826. Aastas toimus raamatute laenutusi 39 161 korral, sh lastele 8378 korda. Raamatukogude külastusi oli kokku 30 912, sh laste külastusi 12 046. Raamatukogudes toimus 223 sündmust. Näituseid ja väljapanekuid oli kokku 123 ja sündmustel osalejaid 4158.

 

VARIA

Vallavanem pidas 52 avalikku kõne või tervitust.

Vallavalitsuse töötajate keskmine vanus on 47,3 – kõige noorem on 25-aastane ja kõige vanem 78-aastane.

Valla uue sümboolika hääletusel osales 126 inimest – hääletuspunktis käis kohal 11 inimest ning elektrooniliselt hääletas 115 inimest.

Tori valla Facebooki jälgijaid oli 30. detsembri seisuga 1493 ning 1427 inimesele meeldib valla Facebooki leht.

Päevas vaadatakse valla kodulehte keskmiselt 285 korda.

Valla lehe tiraaž oli 5158.

Üle-eestilises trüki- ja veebiajakirjanduses ilmus eelmise aasta jooksul 939 Tori valda puudutavat artiklit.

Tori vallas asub 3 vabatahtlikku päästekomandot: Ares, Taalis ja Sindis. Komandod külastasid aasta jooksul kokku 184 kodu, et veenduda nende tuleohutuses.