« Tagasi

Tori valla jäätmemajandusest

Vallas on endiselt probleeme avalike pakendikonteineritega. Pakendite jaoks mõeldud konteinereid on kasutatud tavalise olmeprügi ära viskamiseks, konteineritesse ja nende ümbrusse tuuakse aeg-ajalt igasuguseid ülejääke olmeprügist autorehvide, vanade kodumasinate ja mööblini välja.
Selliste jäätmete äraveo peab korraldama vallavalitsus oma eelarvest, mis tähendab, et kaudselt maksavad taolised keskkonnavaenulikud teod kinni ka need vallaelanikud, kes igapäevaselt korralikult jäätmeid sorteerivad.

Fotol Kilksama avaliku pakendikonteineri juurde toodud külmik. Autor: ETO

Kui keegi juhtub silmama prügistamist pakendikonteinerite ümbruses või ükskõik, millises muus avalikus kohas, palun sellest teada anda valla korrakaitseametnikule Aiko Jallaile telefonil 5306 6561 või e-posti aadressil aiko.jallai@torivald.ee.

Pakendikonteinereid ei tohi kasutada tavaliste olmejäätmete ära viskamiseks – seadus näeb ette, et igal majapidamisel on tavajäätmete äraveoks sõlmitud prügiveoleping. Prügiveolepingu sõlmimiseks tuleb pöörduda otse teenuse osutaja poole. Segaolmejäätmete äraveo teenust osutavad:

  • Sindi linnas, Are piirkonnas ja Sauga piirkonnas Eesti Keskkonnateenused AS, telefon 435 5025; e-post parnu@keskkonnateenused.ee;
  • Tori piirkonnas Ragn-Sells AS, tel 606 0439, e-post: parnu@ragnsells.ee.

Kui majapidamises ei elata või seda ei kasutata aastaringselt, on võimalik vallavalitsuselt taotleda korraldatud jäätmeveost osalist või täielikku vabastamist. Infot saab valla kodulehelt www.torivald.ee (vt Majandus ja keskkond > Jäätmemajandus) ja valla keskkonaspetsialistilt Janne Soosalult, telefon 525 3929, e-posti aadress janne.soosalu@torivald.ee.

Kui pakendikonteinerid on liialt täis või hakkavad lausa üle ajama, palun anda teada valla keskkonnaspetsialistile Janne Soosalule. Pakendikonteinerite ületäituvusest võib teatada ka konteinerite äravedajatele:

  • OÜ Eesti Pakendiringlus, tel 633 9240, e-post info@pakendiringlus.ee, koduleht pakendiringlus.ee;
  • MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO), tel 640 3240, e-post eto@eto.ee, koduleht www.eto.ee;
  • Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO), tel 681 1480, e-post info@tvo.ee, koduleht www.tvo.ee.

Konteineri äraveo eest vastutava ettevõtte nimi peab olema konteineril kirjas, kui seda miskipärast ei ole, võib sellest teatada keskkonnaspetsialist Janne Soosalule.

Segapakendikonteinerite asukohad ja vedajad on täpsemalt ära toodud valla kodulehel www.torivald.ee > Majandus ja keskkond > Jäätmemajandus.

Sindi linnas, Sauga alevikus, Tammiste külas ja Tori alevikus on eramajade elanikel mugav võimalus pakendijäätmetest tasuta vabanemiseks pakendikotiteenuse abil.

Pakendikoti äravedu toimub konkreetsel nädalapäeval iga 28 päeva tagant, kuid vajadusel saab kokku leppida ka harvemas tühjendusgraafikus. Ära viidava pakendikoti asemele jäetakse uus tühi 150 l kollane kilekott.

Pakendikoti teenuse tellimiseks saab ära täita ankeedi TVO kodulehel www.tvo.ee/elanikele/eramajale; info tel 681 1480; samuti Ragn-Sells AS-i kodulehel www.ragnsells.ee/service/pakendikott, info tel 606 0439. TVO korraldab vajadusel ka pakendite tasuta äravedu kortermajade juurest. Tingimuste kohta saab lugeda TVO kodulehel www.tvo.ee/elanikele/kortermajale.