« Tagasi

Tori Vallavalitsus algatas detailplaneeringu koostamise Tammiste külas Sinika tn 8 ja Sinika tn 10 kinnistutel

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 02.10.2019 korraldusega nr 749 algatatud detailplaneeringust Tori vallas Tammiste külas Sinika tn 8 (73001:008:1539) ja Sinika tn 10 (73001:008:1540) kinnistutel.

Planeeringuala suurus on ca 5000 m2, maa sihtotstarve on elamumaa. Kinnistud asuvad Tammiste külas Sinika tänava lõpus, külgnedes elamuarendusega, lõunast Markna kinnistuga (maatulundusmaa). Juurdepääs planeeringu alale on Sinika tänavalt.

Detailplaneeringu koostamise algatamise eesmärgiks on kahest kinnistust moodustada kolm elamumaa sihtotstarbega krunti, hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete ehitamiseks, samuti ehitiste ehituslike ja arhitektuuriliste ning kujunduslike tingimuste määramine ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine.

Kinnistutel kehtib Sauga Vallavolikogu 26.05.2006 otsusega nr 48 kehtestatud Pargivälja, Mardivälja, Tillupuksi ja Unistuste maa kinnistute detailplaneering. Kehtiva Sauga valla üldplaneeringuga on määratud alale väikeelamumaa juhtotstarve, mille kohaselt on alal lubatud kuni 2-korruselised elamud, krundi minimaalne suurus 1200 m2, suurim lubatud täisehitusprotsent kuni 20% krundi pinnast ning suurim lubatud hoonete arv krundil 4 (elamu ja kuni 3 abihoonet). Detailplaneeringuga ei muudeta Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.