« Tagasi

Tori Vallavalitsus on algatanud detailplaneeringu koostamise Sindi linnas Pardi tn 1 kinnistul

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 12. septembri 2019 korraldusega nr 678 algatatud detailplaneeringust Tori vallas Sindi linnas Pardi tn 1 kinnistul (74101:006:0126). 

Planeeritav ala asub Pärnu maakonnas Tori vallas Sindi linnas. Planeeringuala suurus on 1869 m2, maa sihtotstarve on elamumaa. Kinnistu piirneb Kalda tee ja Pardi tänavaga ning Pardi tn 3 ja Kalda tee 9 kinnistutega.

Detailplaneeringu koostamise algatamise eesmärgiks on krundi hoonestusala suurendamine ja ehitusõiguse määramine abihoone ehitamiseks, ehitise ehituslike ja arhitektuuriliste ning kujunduslike tingimuste määramine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine.

Kinnistul kehtib Sindi Linnavolikogu 08.08.2002 otsusega nr 147 kehtestatud Kalda tee 1c ja Linnu tee 21 kinnistute detailplaneering.

Lisauuringute vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.