« Tagasi

Tori Vallavalitsus algatas detailplaneeringu Sauga alevikus Põõsalinnu tn 5 kinnistul

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 19.06.2019 korraldusega nr 483 algatatud detailplaneeringust Tori vallas Sauga alevikus Põõsalinnu tn 5 (73001:001:1284) kinnistul.

Kinnistu suurus on 2083 m2, maa sihtotstarve on ärimaa 100%. Kinnistu asub Sauga alevikus Tallinn-Pärnu-Ikla tee ääres. Lõuna suunas, Kuldnoka tee 1 kinnistul, asub toidupood, põhja-loode suunas Sauga Avatud Noortekeskus ja üldkasutatav maa. Juurdepääs planeeringu alale lahendatakse Põõsalinnu tänava kaudu.

Detailplaneeringu koostamise algatamise eesmärgiks on Põõsalinnu tn 5 kinnistule määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused ärihoonete ehitamiseks, samuti ehitiste ehituslike ja arhitektuuriliste ning kujunduslike tingimuste ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine.

Kehtiva Sauga valla üldplaneeringu järgne juhtostarve on planeeritaval alal äri- ja teenindusettevõtte maa-ala (Ä). Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Detailplaneeringu koostamise kohustusega kaasneb keskkonnamõju eelhindamise läbiviimise kohustus. Keskkonnamõju eelhinnangu põhjal otsustab kohalik omavalitsus keskkonnamõju hindamise läbi viimise vajalikkuse ja täpsusastme iga arenduse puhul eraldi.