« Tagasi

Rütavere külas asuva Kinguvahtra kinnistu detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Rütavere külas asuva Kinguvahtra kinnistu detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avaliku väljapaneku 25.06-24.07.2019.

Planeeringuala suurusega 11147 m2 asub Tori vallas Rütavere külas Tori-Rütavere tee ja Pärnu jõe vahelisel alal. Maa sihtotstarve on maatulundusmaa 100%. Kinguvahtra kinnistu on hoonestamata.

Detailplaneeringu koostamise algatamise eesmärgiks on Kinguvahtra kinnistule elamu ja abihoonete planeerimine, selleks ehitusõiguse määramine ja taristu paiknemise lahendamine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Pärnu jõe ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Detailplaneering muudab Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.

Sauga valla üldplaneeringus on antud piirkond tähistatud põllumaana, samuti määratud kui rohelise võrgustiku tugiala. Kavandatavat juhtfunktsiooni ei ole alale näidatud.

Planeeringu eskiislahendusega saab tutvuda valla kodulehel www.torivald.ee ja Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald.

Avalik arutelu toimub 25.07 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses.