« Tagasi

Pulli külas asuva Aluste kinnistu detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Pulli külas asuva Aluste kinnistu detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avaliku väljapaneku 25.06-24.07.2019.

Aluste kinnistu asub Pärnu maakonnas Tori vallas Pulli külas Tori-Rütavere tee ja Pärnu jõe vahelisel alal. Aluste kinnistu on hoonestamata. Lähipiirkond on osaliselt hoonestatud pereelamutega. Aluste kinnistu suurus on 13,37 ha, sihtotstarve on 100% maatulundusmaa.

Planeeringuga tehakse ettepanek jagada Aluste kinnistu elamumaa sihtotstarbega kruntideks. Selgitada välja tehnilised ja keskkonnaalased võimalused olemasoleva katastriüksuse väljaarendamisel Pärnu jõe kaldale. Lahendatakse juurdepääsud ja tehniline taristu. Määratakse hoonestusalad ja antakse ehitusõigus kruntidele elamu ja abihoonete ehitamiseks.

Kehtiva Sauga valla üldplaneeringu järgi ei ole alale perspektiivset juhtfunktsiooni määratud. Üldplaneeringu kaardil on ala tähistatud põllumaana ja sinna elamuarendust pole ette nähtud. Samas on planeeritavast alast läände jääv jõe äär juba hoonestatud, samuti paiknevad elamud (talud) hajusalt ka ida suunas. Detailplaneeringu koostamisel arvestatakse olemasoleva hoonestustihedusega ning säilitatakse võimalikult palju kalda-ala looduslikkust.

Planeeringu eskiislahendusega saab tutvuda valla kodulehel www.torivald.ee ja Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald.

Avalik arutelu toimub 25.07 kell 15.00 Sauga teenuskeskuses