« Tagasi

Tohera külas asuva Tõkkeoja kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18.02-17.03.2019

Tori Vallavalitsus korraldab Tori vallas Tohera külas asuva Tõkkeoja kinnistu (80802:001:0264) detailplaneeringu avaliku väljapaneku 18.02-17.03.2019.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks, ehitustingimuste määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks ning taristu rajamiseks, tehniliste ja keskkonnaalaste võimaluste ja planeeritaval maa-alal võimalike vastuolude olemasoleva katastriüksuse väljaarendamisel Navesti jõe kaldale välja selgitamine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Detailplaneeringuga kavandatu muudab Tori valla kehtivat üldplaneeringut.

Planeeringuga saab tutvuda Tori valla kodulehel.