Elektrituulikute arendusalade P9 ja P10 detailplaneering

Tori Vallavolikogu 18.02.2021 korraldusega nr 309 algatati Tori vallas Tohera külas elektrituulikute arendusalal P9 ja Aesoo külas elektrituulikute arendusalal P10 detailplaneeringu koostamine.

Volikogu otsus ja asendiplaanid

Lähteseisukohad ja KSH programm

Tuuleparkide P9 ja P10 KSH programm

Lähteseisukohad

Ettepanekute alusel täiendatud lähteseisukohad ja KSH programm

Täiendatud lähteseisukohad

Täiendatud KSH programm

Esitatud arvamused ja seisukohad

 

Planeeringu eskiis avalikul väljapanekul  

Tori Vallavalitsuse ja Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse poolt korraldatud Pärnu maakonna planeeringuga määratud tuuleenergeetika arendusalade P9 ja P10 tuulepargi detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 6.09.-5.10.2023 ning avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 17.10.2023 kell 18.00 Vihtra Külakeskuses (Jõesuu tee 2, Vihtra küla, Põhja-Pärnumaa vald).

 

Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin

Avalikul väljapanekul laekunud ettepanekud 

Avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu protokoll

Lisainfo tel 514 3377, kalev.mitt@torivald.ee või tel 5622 4688, reet.olev@pparnumaa.ee