Elektrituulikute arendusalade P9 ja P10 detailplaneering

Tori Vallavolikogu 18.02.2021 korraldusega nr 309 algatati Tori vallas Tohera külas elektrituulikute arendusalal P9 ja Aesoo külas elektrituulikute arendusalal P10 detailplaneeringu koostamine.

Volikogu otsus ja asendiplaanid

Lähteseisukohad ja KSH programm

Tuuleparkide P9 ja P10 KSH programm

Lähteseisukohad