Elektrituulikute arendusalade P9 ja P10 detailplaneering

Tori Vallavolikogu 18.02.2021 otsusega nr 309 algatati Tori vallas Tohera külas elektrituulikute arendusalal P9 ja Aesoo külas elektrituulikute arendusalal P10 detailplaneeringu koostamine.

Volikogu otsus ja asendiplaanid

Lähteseisukohad ja KSH programm

Tuuleparkide P9 ja P10 KSH programm

Lähteseisukohad

Ettepanekute alusel täiendatud lähteseisukohad ja KSH programm

Täiendatud lähteseisukohad

Täiendatud KSH programm

Esitatud arvamused ja seisukohad

 

Planeeringu eskiis avalikul väljapanekul  

Tori Vallavalitsuse ja Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse poolt korraldatud Pärnu maakonna planeeringuga määratud tuuleenergeetika arendusalade P9 ja P10 tuulepargi detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 6.09.-5.10.2023 ning avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 17.10.2023 kell 18.00 Vihtra Külakeskuses (Jõesuu tee 2, Vihtra küla, Põhja-Pärnumaa vald).

 

Planeeringu materjalidega saab tutvuda siin

Avalikul väljapanekul laekunud ettepanekud 

Avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu protokoll

 

Pärnu maakonnaplaneeringuga määratud elektrituulikute arendusalade P9 ja P10 detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu esitamine arvamuse avaldamiseks

Tori Vallavalitsus ja Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus esitavad arvamuse avaldamiseks Pärnu maakonna planeeringuga määratud tuuleenergeetika arendusalade P9 ja P10 tuulepargi detailplaneeringu (eskiisi) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu vastavalt planeerimisseaduse § 85 lõikele 1.

Esitatud ettepanekute alusel korrigeeritakse vajadusel detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõud, mille järel toimub eelnimetatud dokumentide vastuvõtmine.

Elektrituulikute arendusalad P9 ja P10 ning kavandatav tuulepark (vajadusel tuulepargid) asuvad osaliselt Tori valla ja osaliselt Põhja-Pärnumaa valla territooriumil. Elektrituulikute arendusala P9 paikneb Põhja-Pärnumaa vallas Rahnoja külas ning Tori vallas valdavalt Tohera külas, arendusala kogupindala on 291,2 ha, millest 186,5 ha paikneb Tori valla ja 104,7 Põhja-Pärnumaa valla territooriumil.

Elektrituulikute arendusala P10 paikneb Põhja-Pärnumaa vallas Vihtra külas ning Tori vallas Aesoo külas, ala kogupindala on 269,4 ha, millest 35,8 ha paikneb Tori valla ja 233,6 ha Põhja-Pärnumaa valla territooriumil.

Tuulepargi detailplaneering koostatakse kogu arendusalasid P9 ja P10 hõlmavale tuulepargile või tuuleparkidele Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse ja Tori Vallavalitsuse koostöös – ühine detailplaneering võimaldab elektrituulikuid ja teenindavat taristut optimaalsemalt planeerida.

Tori Vallavalitsus ja Põhja-Pärnumaa vallavalitsus korraldasid Pärnu maakonna planeeringuga määratud tuuleenergeetika arendusaladel P9 ja P10 tuulepargi detailplaneeringute eskiisi avaliku väljapaneku, mis toimus 6. september kuni 5. oktoober 2023. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 17.10.2023 kell 18.00 Vihtra külakeskuses (Jõesuu tee 2, Vihtra küla, Põhja-Pärnumaa vald). Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel on tehtud detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõus vajalikud muudatused.

Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu materjalid on kättesaadavad SIIN.

Vastavalt planeerimisseaduse §-le 85 teavitame teid võimalusest avaldada arvamust detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta.

Ootame teie arvamusi, ettepanekuid, vastuväiteid kuni 17.05.2024. Arvamused edastada nimetatud kuupäevaks kirjalikult e-postiga aadressil tori@torivald.ee või vald@pparnumaa.ee või Tori Vallavalitsusele (Pärnu mnt 22, Sindi, Tori vald, 86703 Pärnu maakond) või Põhja-Pärnumaa vallavalitsusele (Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, 87701 Pärnu maakond). Juhul, kui nimetatud kuupäevaks ei ole arvamust esitatud, siis eeldame, et arvamuse andja ei soovi esitatud dokumentide kohta arvamust avaldada.

 

Lisainfo tel 514 3377, kalev.mitt@torivald.ee või tel 5622 4688, reet.olev@pparnumaa.ee