Terviseedendamise info

Tori valla terviseprofiil on koostatud eri ametkondade, Tori valla töötajate ja  organisatsioonide ühistööna. Tori valla tervise- ja heaoluprofiili koostamise eesmärk on kaardistada valla elanike tervist ja heaolu mõjutavate sotsiaalsete, majanduslike ja keskkonnategurite mõju elanike tervisele, heaolule ja elukvaliteedile. Profiilis tuuakse välja indikaatorid, mis võimaldavad selgitada ja hinnata valla  tervise seisundit ning jälgida aja jooksul toimuvaid muutusi. Tervise- ja heaoluprofiili kogutud info ja saadud analüüsitulemustega arvestataks edaspidi valla arengukavas.

 

Eesti rahvatervise seadus defineerib tervise edendamist kui inimese tervist väärtustava ja soodustava käitumise ja elulaadi kujundamist ning tervist toetava elukeskkonna sihipärast arendamist.

Tervise edendamine on protsess, mis võimaldab inimestel suurendada kontrolli oma tervise üle ning tugevdada seeläbi oma tervist.

Tervise edendamise vahendid on:

 • tervisekasvatus ja terviseõpetus haridusprogrammide osana;
 • terviseteabe levitamine ja tervislike eluviiside motiveerimine;
 • tervistavate teenuste arendamine;
 • eluviisi mõjutamine ja käitumisriski vähendamine;
 • tervist soodustava elukeskkonna kujundamine.

Pärnumaal on mitmete sidusrühmade koostööna valminud strateegiline terviseedendamise arengudokument Pärnumaa tervise- ja heaoluprofiil, mille üldeesmärk on maakonna elanike tervena elatud eluea pikenemine enneaegse suremuse ja haigestumise vähendamise kaudu.

Tervise- ja heaoluprofiil on suunatud kõigile omavalitsustele ja maakonna elanikele, erinevate valdkondade spetsialistidele, otsustajatele ja poliitikutele terviseteadlikkuse suurendamiseks ja tervisemõjurite paremaks mõistmiseks.

Profiil on ka tervise edendamise ja vigastuste ennetamise tegevuskava koostamise alus. Tegevuskavas püstitatakse konkreetsed eesmärgid tervisetulemite parandamiseks ja vigastuste ennetamiseks.

Pärnumaakonna tervise- ja heaoluprofiili tegevuskava prioriteetsed suunad on:

 • vaimse tervise väärtustamine ja ennetustöö;
 • tervena elatud eluaastate kasv - liikumisharrastuse vajalikkuse teadvustamine ja hoiakute kujundamine;
 • kohalik tervislik toit ja lühike tarneahel väiketootjatelt tarbijateni;
 • tervisedendus ettevõtetes - Tervist Edendavate Töökohtade (TET) võrgustiku laiendamine.

Tori valla eesmärgid tervisedenduses vastavalt Tori valla arengukavale 2018- 2030 on:

 • kvaliteetne tervishoiuteenus mõjutab positiivselt elanike tervist ja eluiga;
 • mitmekesised võimalused vaba aja veetmiseks ja sportimiseks;
 • meditsiiniteenus võimalikult hästi kättesaadav;
 • piirkonnas pakutakse piisavalt perearsti-, pereõe- ja apteegiteenuseid;
 • terviseteadlik elanikkond:
 • vaimse tervise abi on kättesaadav.

Tervisedenduse lisainfot leiab Tervise Arengu Instituudi tervisedenduse veebilehelt https://www.terviseinfo.ee/et/.

Koostamisel on uus rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 https://www.sm.ee/et/rahvastiku-tervise-arengukava-2020-2030