Sotsiaaltoetused

Sotsiaaltoetuste taotlemiseks tuleb pöörduda oma piirkondliku sotsiaaltöö spetsialisti (sünnitoetus, matusetoetus, koolieelse lasteasutuse toiduraha soodustused, hooldustoetus, ühekordne toetus ja toimetulekutoetus, abivahendi toetus) või lastekaitsespetsialisti poole (puudega lapse toetus, lastehoiu ja eralasteaiateenuse toetus, koolitee alustamise toetus, arendustegevuse toetus, sügava ja raske puudega laste toetus, abivahendi toetus).

Alusta sotsiaaltoetuse taotlemist siin.

 

Riiklik sotsiaaltoetus

 • Toimetulekutoetus- makstakse üksi elavale isikule või perekonnale, kelle kuu netosissetulek pärast eluasemekulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri (riiklik toimetulekupiir 2022. aastal on 200 eurot).

Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused

 • Sünnitoetus - 600 eurot
 • Matusetoetuse määr - 250 eurot
 • Koolitee alustamise toetuse määr - 150 eurot
 • 3-15. aastase raske puudega lapse hooldajatoetus - 200 eurot
 • 3-15. aastase sügava puudega lapse hooldajatoetus - 250 eurot
 • 16-17. aastase raske puudega lapse hooldajatoetus - 100 eurot
 • 16-17. aastase sügava puudega lapse hooldajatoetus - 150 eurot
 • Raske puudega täisealise inimese hooldajatoetus - 45 eurot
 • Sügava puudega täisealise inimese hooldajatoetus - 75 eurot
 • Eakate sünnipäevatoetuse määr - 50 eurot
 • Ühekordne toetus puudega lapsele - 50 eurot

Sünnitoetust makstakse lapse sünnijärgse elukoha registreerimisel Tori valla elanike registrisse juhul, kui lapsevanema rahvastikuregistri järgne elukoht on lapse sünnihetke seisuga Tori vallas. Laps peab olema Tori valla elanik sünnist alates.

Matusetoetust makstakse isiku, kelle rahvastikuregistri järgne viimane elukoht oli Tori vald, matusekulude osaliseks kompenseerimiseks.

Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused

Sissetulekust sõltuvate toetuste taotlemise õigus tekib, kui isiku või perekonna netosissetulek pereliikme kohta ühes kalendrikuus on alla 2,5-kordse riikliku toimetulekupiiri. Toetuse suuruse otsustab Tori vallavalitsuse hoolekandekomisjon.
 • Toetus koolieelse lasteasutuse toidu eest tasumiseks – lasteaia toiduraha kompenseerimiseks raske majandusliku olukorra tõttu (kvartaalne). NB! Kolme ja enamalapselised pered on vabastatud lasteaia toiduraha tasumisest. 
 • Abivahenditoetus – kuni 100% abivahendi maksumusest;
 • Arendustegevuse toetus – õppeasutuse poolt korraldatavate last arendavate tegevuste osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks;
 • Hooldustoetus – seadusjärgsete ülalpidajateta inimestele hooldusteenuse eest tasumiseks;
 • Ühekordne toetus – üksikisikutele või peredele hädavajalike ja/või erakorraliste kulude katmiseks, et ei süveneks toimetulematus (ravimid, raviteenused, transport, hariduskulud, tuleõnnetused jms).

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Kõik sotsiaalvaldkonna eeskirjad ja korrad