Pärnu jõe ja kaldaala ruumilise arengu perspektiiv ning seosed mereplaneeringuga“ ning selle keskkonnamõju strateegiline hindamine

9.01.23

Algatamine

Vabariigi Valitsus algatas 15.01.2021 korraldusega nr 15 Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu „Pärnu jõe ja kaldaala ruumilise arengu perspektiiv ning seosed mereplaneeringuga" ning selle keskkonnamõju strateegiline hindamise (KSH). Eelhindamise tulemusena leiti, et KSH algatamine on vajalik, kuna kavandatava tegevusega ei ole võimalik välistada ebasoodsaid mõjusid piirkonna Natura 2000 võrgustiku aladele.

Viimaste aastate jooksul on kiiresti kasvanud Pärnu jõe kasutamine veeliikluse- ja spordialana, puhkuse veetmiseks ja kalastamiseks. Lammutatud Sindi pais on avanud läbipääsu Pärnu jõel ning sellega loonud täiesti uued võimalused ja eeldused piirkonna arendamiseks. Üha hoogustuv tegevus on kaasa toonud erinevate huvigruppide vastuolud nii vee- kui kaldaala kasutamisel.

Teemaplaneeringu ja selle KSH algatamise eesmärk on esimest korda ühtses planeerimisdokumendis määrata Pärnu jõe vee- ja kaldaala kui terviku ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused aastani 2030 ja sellele järgnevatel aastatel ning seada tingimused nende elluviimiseks. Avaliku planeerimisprotsessi tulemusena kavandada jõeruumi kasutus, mis tagab positiivse mõju piirkonna elanikele ja majandusele tervikuna, säilitades seejuures loodus- ja kultuuriväärtused. Tasakaalustada  planeeringuala kasutajate erinevad huvid nii keskkonnaalasest, sotsiaal-majanduslikust, kultuur-ajaloolisest kui ka veeliikluse aspektist lähtuvalt.

Teemaplaneering  koostatakse riiklike ja Pärnu maakonna kohalike omavalitsuste huvide ja arenguvajaduste väljendamiseks. Teemaplaneering on aluseks kohalike omavalitsuste üldplaneeringute jt arengudokumentide, samuti erinevate riiklike ja valdkondlike arengudokumentide koostamisel.

Teemaplaneeringu ala paikneb Pärnu maakonnas Pärnu linna, Tori valla ja Põhja-Pärnumaa valla haldusterritooriumidel, haarab jõe vee - ja kaldaala suudmest Kurgjani. Planeeringuala suurus on 42 000 ha.

Teemaplaneeringu koostab ja KSH läbiviimist korraldab Rahandusministeerium. Teemaplaneering koostatakse kolme aasta jooksul ja selle kehtestab Vabariigi Valitsus.

 

Eskiisi avalikustamine

Teemaplaneeringu ja KSH aruande eelnõude avalik väljapanek toimub ajavahemikus 16.01-23.02.2023. Materjalid on kättesaadavad alates 16.01.2023 Rahandusministeeriumi veebilehel: https://www.fin.ee/riik-ja-omavalitsused-planeeringud/ruumiline-planeerimine/maakonnaplaneeringud#ParnuJogi .

Vihtra külakeskuses (Jõesuu tee 2, Vihtra), Tori teenuskeskuses (Selja mnt 2, Tori alevik) ja Pärnu riigimajas (Akadeemia tn 2, Pärnu linn) on saadaval asutuse tööaegadel ka paberil planeeringumaterjalid. 

Teemaplaneeringu ja KSH aruande eelnõusid tutvustavad avalikud arutelud toimuvad:

  • 25.01.2023 kell 15.00 Vihtra külakeskuses;
  • 26.01.2023 kell 15.00 Tori teenuskeskuses;
  • 27.01.2023 kell 15.00 Pärnu riigimajas.  

Teemaplaneeringu ja KSH  aruande eelnõude  avalikustamise tulemusi  tutvustavad avalikud arutelud toimuvad:

  • 21.03.2023 kell 15.00 Vihtra külakeskuses;
  • 22.03.2023 kell 15.00 Tori teenuskeskuses;
  • 23.03.2023 kell 15.00 Pärnu riigimajas.  

Rahandusministeerium ootab ettepanekuid teemaplaneeringu ja KSH aruande eelnõude täiendamiseks hiljemalt 23.02.2023 kirjalikult Rahandusministeeriumile (Suur-Ameerika 1, 10122, Tallinn, info@fin.ee). Ettepanekuid saab esitada ka eelpoolnimetatud avalikel aruteludel. Täiendav info: Merilin Rosenberg, tel 5804 1423, e-post merilin.rosenberg@fin.ee

 

Lisainfo:

Raine Viitas, ruumilise planeerimise peaspetsialist, tel: 715 5865, e-post: raine.viitas@fin.ee

Tiiu Pärn, planeeringute järelevalve nõunik, tel: 715 5866, e-post: tiiu.parn@fin.ee.