Lapsehoiu ja eralasteaiateenuse toetuse taotlus

Toetust makstakse ainult nendel juhtudel, kui teenuse osutaja on:
  • eralasteaed - koolieelse lasteasutuse seaduse ja erakooliseaduse alusel tegutsev ning koolitusluba omav eraomandis olev koolieelne lasteasutus, kellel on Tori Vallavalitsusega  sõlmitud finantseerimisleping;
  •  eralapsehoid - sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud kehtiva tegevusloa alusel tegutsev füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kes osutab lapsehoiuteenust ja kellel on vallavalitsusega sõlmitud finantseerimisleping.

Toetust makstakse taotluse alusel järgmistel tingimustel:

  • lapsevanema, eestkostja või lepingulise hooldaja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tori vallas;
  • lapse, kelle jaoks toetust taotletakse, rahvastikuregistri järgne elukoht on Tori vallas ja ta on Tori valla lasteasutuse järjekorras.
Õigus toetusele lõpeb lapsele koha tagamisel munitsipaallasteasutuses või õppima asumisel üldhariduskoolis.
Ühe lapse kohta makstakse toetust maksimaalselt 11 kalendrikuud aastas.
Põhjendatud juhtudel on õigus määrata toetust seda vajavale perele ka kaalutlusotsuse alusel eeltoodud tingimusi arvestamata.

 

Taotluse vorm ja õigusaktid

 

Lapsehoiu ja eralasteaiateenuse toetuse taotlus.

 

Digiallkirjastatud taotlus saata tori@torivald.ee.

Paberil taotlusi võtavad vastu sotsiaaltöötajad ja lastekaitsetöötajad.

 

Sotsiaalhoolekande seadus

Küsimuste korral võtke palun ühendust lastekaitsenõunik Liina Lelov-Aasmaaga, tel  5368 2558, e-post liina.lelovaasmaa@torivald.ee.