Koolid

Are Kool

 

 

Sauga Põhikool

 

 

Sindi Gümnaasium

 

 

Tori Põhikool

 

Vallavolikogu kinnitas Tammiste algkooli asutamise

4.01.21

22. oktoobril kogunenud Tori Vallavolikogu otsustas asutada Tori Vallavalitsuse hallatava Tammiste Algkooli. Uus õppehoone valmib plaani järgi 2023. aasta septembris, kuid esimene klass alustab kooliteed Tammiste lasteaia juurde paigaldatavas moodulis juba järgmise aasta 1. septembril.

Tammiste küla paikneb vahetult Pärnu linna sissesõidul ja selle elanikkond on viimaste aastate jooksul märkimisväärselt kasvanud. 2019. aasta alguse seisuga elas Tammiste piirkonnas 2011 elanikku. Viimase viie aasta jooksul on elanike arv piirkonnas kasvanud 238 inimese võrra.

„Kuna praktiliselt kõik Tammiste küla lapsed käivad koolis Pärnu linnas, mitte Tori valla üldhariduskoolides, viidi 2019. aasta sügisel läbi Tori valla haridusvõrgu korrastamise ja arendamise analüüs, mille üks eesmärk oli välja selgitada Tammiste algkooli ehitamise otstarbekus, vajadus ja sobiv koolimudel," ütles Tori valla hariduse- ja kultuurivaldkonna abivallavanem Jana Malõh.

Abivallavanema sõnul kinnitasid vajadust algkooli järele nii läbiviidud analüüs kui kohalik kogukond. „Analüüs tõi välja, et kõige mõistlikum on rajada algkool 96-le õpilasele ühendasutusena lasteaiaga, sest alates viiendast klassist toimub sisuline muutus õppekorralduses, kus klassiõpetaja asemel hakkavad õpetama aineõpetajad," ütles Malõh.

Vastavalt Tori valla arengukava tegevuskavale aastateks 2018–2030 on Tammistesse  algkooli rajamiseks plaanitud ehitada uus hoone. „Mõistlik on koolimaja rajada Tammiste lasteaia juurde, soovitavalt juurdeehitusena, et moodustuks tervik, kuna lasteaiahoones on olemas nii saal kui ka köök," selgitas abivallavanem.

Uude koolihoonesse on planeeritud algkooli osa, mis sisaldab klassiruume, tugispetsialistide ruume, õpetajate tuba ja söögisaali. Ühtlasi on plaan rajada raamatukogu ruumid, huvitegevuse ruumid ja saalikompleks, mida kool saab ka aulana kasutada. Samuti spordisaal koos duširuumidega.

Suurt osa nendest ruumidest saavad vabal ajal hakata kasutama kõik kogukonna liikmed, sest ruumide kujundamisel on võetud arvesse, et rajatav hoone võimaldaks seda kasutada ka koolivälisel ajal piirkondliku kogukonnakeskusena.

Hoone valmimise tähtaeg on plaani järgi 2023. aasta 1. september. Kuid selleks, et kool saaks alustada õppetegevust juba 2021. aastal, paigaldatakse Tammiste lasteaia juurde moodul, kuhu paigutatakse 2021. aastal esimene ja 2022. aastal teine klass. Moodulid renditakse kuni uue hoone valmimiseni koos vajamineva sisustusega.

Kool ja õppetöö hakkab tööle järk-järgult ehk 1. klass alustab kooliteed 1. septembrist 2021. aastal, 2. klass 1. septembrist 2022. aastal, 3. klass 1. septembrist 2023. aastal ning 4. klass 1. septembrist 2024. aastal.

Algkool-kogukonnakeskuse loomiseks on volikogu juba varasemalt teinud otsuse maa-ala ostuks, mis asub Tammiste lasteaia kõrval. Järgmised sammud on keskkonna- ja sotsiaalmõjude hindamine, detailplaneeringu algatamine ja arhitektuurikonkurss. Seejärel toimub detailplaneeringu koostamine ja algatamine, põhiprojekti projekteerimine ning ehitamine.

 

17. detsembri istungil otsustas vallavolikogu korraldada ümber Tori Vallavalitsuse hallatavad asutused Tammiste Algkool ja Tammiste Lasteaed ning moodustada alates 01.09.2021 Tori Vallavalitsuse hallatava asutusena  tegutseva  koolieelse lasteasutuse ja põhikooli nimetusega Tammiste Lasteaed-Algkool.
Tori  Vallavalitsuse  hallatava asutuse Tammiste  Lasteaed (registrikood 75036659) tegevus lõpetatakse ealates 31.08.2021. Ümberkorraldamise tähtaeg on 31. august 2021.
Tammiste  algkool oli planeeritud luua Tammiste lasteaia juurde, moodustadesüheasutuse. Kuna  koolieelse  lasteasutuse  seadus ei andnud lasteaed-algkooli loomiseks sobivat alust, ei olnud võimalik Tammiste Lasteaia  baasil  põhikooli  luua. Seega tuli esimese sammuna asutada uus kool põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel.
 

Tammiste Lasteaed-Algkooli põhimäärus (kehtib alates 1.09.2021)