Kohaliku omavalitsuse eriplaneering tuulepargi rajamiseks Kildemaa küla piirkonda

Algatamine

Tori Vallavalitsus teatab, et Tori Vallavolikogu 19.08.2020 otsusega nr 252 algatati Tori vallas tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneering ning planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine koos vajalike uuringute läbiviimisega.  Algatamisel teadaolev planeeringuala on ligikaudu 38 km2 suurune ja paikneb osaliselt Kildemaa, Võlli, Taali ja Rütavere külade territooriumil.

Kõigist kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus koostatud dokumentidest ja avalikest aruteludest teavitatakse valla kodulehel, valla ajalehes ja maakonnalehes ning planeeringualale jäävate kinnistute omanikke e-kirja või kirja teel.

Volikogu otsus

Asendiplaan

Asukoha eelvaliku lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Pärnu linna ja Tori valla eriplaneeringute asukoha eelvaliku lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek toimus 12.07.2021–09.09.2021. Avaliku väljapaneku ajal ning sellele järgnenud täiendavate ettepanekute küsimisel laekunud ettepanekute ja arvamuste koondtabel on esitatud dokumendi lõpus.

 

Asukoha eelvaliku otsuse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande eelnõu

 

Asukoha eelvaliku otsuse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande eelnõu

 

Pärnu linna Tori valla eriplaneeringute asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande avalik väljapanek toimub 24.11.2022- 15.01.2023. Pärnu Linnavalitsus ja Tori Vallavalitsus ootavad arvamusi eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruandele kuni 15.01.2023 e-posti aadressidele linnavalitsus@parnu.ee; tori@torivald.ee või kirjalikult: Pärnu Linnavalitsus, Suur-Sepa tn 16, 80098 Pärnu linn; Tori Vallavalitsus, Pärnu mnt 12, Sindi linn, 86705 Tori vald.

 

Planeeringu seletuskiri

Planeeringu joonis

KSH aruanne

Tori Vallavolikogu otsuse eelnõu

Arvamused

Kooskõlastused