Hooldustoetuse taotlemine

Hooldustoetust makstakse seadusjärgsete ülalpidajateta Tori valla registris olevatele täisealistele isikutele hooldusteenuse eest tasumiseks, kelle hooldusteenuse vajadus on tõendatud vastavate dokumentidega (puudeastme otsus, geriaatriline hindamine, vallavalitsuse poolt läbi viidud hooldusvajaduse hindamine vms dokument).

Erandjuhtudel võidakse hooldustoetust maksta, kui seadusjärgsed ülalpidajad oma tervisliku seisundi, vanuse, töötuse või majanduslike ja toimetulekuraskuste tõttu ei ole suutelised oma ülalpidamiskohustust täitma või kui seadusjärgsetelt ülalpidajatelt on ülalpidamiskohustuse täitmist ebamõistlik nõuda.
Hooldustoetuse arvestamisel võetakse leibkonna sissetulekute arvutamisel arvesse ka taotlejast eraldi elava pereliikme sissetulekud juhul, kui viimane on perekonnaseaduse järgi kohustatud üleval pidama toetuse taotlejat või taotleja ülalpidamisel olevaid isikuid.
Hooldustoetust ei maksta, kui taotleja või tema ülalpidamiskohustusega isikute omandis on rahalisi vahendeid, vallas- või kinnisasju, mis võimaldavad hooldusteenuse eest tasuda või mida saab kasutada viisil, mis võimaldab tagada isiku ülalpidamise.
Hooldustoetuse suurus moodustab üldjuhul osa osutatava teenuse hinnast.
 
Taotluse vorm ja õigusaktid

 

Hooldustoetus on sissetulekust sõltuv toetus. Sissetulekust sõltuvate toetuste taotlemise õigus tekib, kui isiku või perekonna netosissetulek pereliikme kohta ühes kalendrikuus on alla 2,5-kordse riikliku toimetulekupiiri. Toetuse suuruse otsustab Tori vallavalitsuse hoolekandekomisjon.

 

Hooldustoetuse taotlemine (sissetulekust sõltuv toetus). 

 

Digiallkirjastatud taotlus saata tori@torivald.ee.

Paberil taotlusi võtavad vastu sotsiaaltöötajad ja lastekaitsetöötajad.

 

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

 

Küsimuste korral võtke palun ühendust sotsiaalnõunik Kaja Rebasega 505 3978, kaja.rebane@torivald.ee