Haridus-, kultuuri- ja noorteprojektid

Tori valla laulu- ja tantsupidu

Sündmust toetab LEADER
Pildigalerii: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.567517992049518&type=3

 

 

Projekt "Madalseiklusrada Ares"

Meede: LEADER-projektitoetus Strateegia meede: 4

Jätkusuutlik kogukond ja külakeskused

Kohalik tegevusgrupp: Rohelise Jõemaa Koostöökogu, LEADER 19.2 toetus

OTSUS nr 13-21.2/21/5143

Tegevuse eesmärk: Projektiga „Madalseiklusrada Ares" on rajatud Tori vallas asuvale Are Huvikeskuse territooriumile värskes õhus vaba aja veetmist ja tervislikke eluviise võimaldav madalseiklusrada, mis koosneb erinevatest atraktsioonidest. Piirkonda on loodud uuenduslik võimalus lastele, noortele, täiskasvanutele ja eakatele.

Objekti kirjeldus: Madalseiklusrada on rajatud Are Huvikeskuse kõrval paikneva kogukonna kelgumäe ühele küljele. Kogu rajal on erinevad atraktsioonid - ronimiseks, tasakaalu hoidmiseks, rippumiseks ja laskumiseks. Kõik atraktsioonid vastavad turvanõuetele ja on kasutatavad ilma järelevalveta (v.a. väikelapsed). Rada paikneb Tori Vallavalitsusele kuuluval maa-alal.

Projekti kogumaksumus on 32 940 eurot, Leader-toetuse summa 29 646 eurot. Maksumus sisaldab madalseiklusraja projekteerimist, maa-ala korrastustöid ja seiklusraja väljaehitamist.

 

Projekt "Madalseiklusrada Tori Põhikooli juurde"

Leader projekt „Madalseiklusrada Tori Põhikooli juurde" (kogukonna meede, jätkusuutlik kogukond) OTSUS nr 13-21.2/21/1541

Projekti otseseks eesmärgiks on rajada Torisse kooli  ette madalseiklusrada.

Madalseiklusraja rajamisega soodustatakse õpilaste ja kogukonnaliikmete tervislike eluviiside  kinnistumist.  Madalseiklusrada võimaldab end vabas õhus mitmekülgselt treenida ning õpilastel veeta sportlikult vahetunde ja õhtust vaba aega.

 

Praktilised võtted tuge vajavate laste õpetamisel

Suur osa lasteaedade ja koolide meeskondadest arvavad, et tuge vajavate laste arendamiseks ja õpetamiseks on vaja senisest rohkem täiendkoolitusi. Tori valla lasteaedade meeskonnad osalesid koolitusel "Kõnepuuded, kõne arendamine koolieelses eas" ja valla koolide meeskonnad osalesid koolitusel "Lugemisraskus". Läbi lasteaia- ja koolitöötajate oskuste ja teadmiste on tuge vajavad lapsed paremini kaasatud ning nende individuaalsed eripärad tulemuslikumalt toetatud.

Toetust antakse eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.

 

 
 

Innovatsioon noorsootöös

Tori vallas on käivitunud kaks innovaatilist tegevust.
 
Koostöös Sindi Muusikakooliga alustab "SoundWorldi" mudel, milles osaledes saavad noored hakata digitaalselt muusikat ise tegema. Liikmeks võib hakata iga 7-26-aastane soovija, sest tegevuse eesmärk ongi noortes muusika vastu huvi tekitamine, kasutades tänapäeva vahendeid
 
"SoundWorld" on mudel, milles osaledes saavad  noored hakata tegelema muusikaga kasutades digitaalseid vahendeid, erinevaid instrumente  ja vastavaid tarkvara programme.
„SoundWorld"´i liikmeks võib hakata iga 7-26 aastane soovija.
 
"SoundWorldi" peamisteks tegevusväljunditeks on:
1. Muusika loomine ise, instrumenti kasutamata. Sellega saavad tegeleda ka noored, kes tunnevad huvi muusikamaailma vastu, kuid kes pilli ei mängi. Samuti pole muusikalised eeldused  ega oskused vajalikud.
 
2. Pillimängu ja digitaalse maailma koostöö ja võimalused.
Instrumenti mängiv noor õpib kasutama erinevaid programme, mille abil luua muusikat sidudes enda mäng digitaalsete pillidega ja helidemaailmaga.
 
3. Bändi tegemine, kaasates digitaalse maailma võimalusi.
Võimalus teha ise digiseadmete abil lugusid, arranžeeringuid, lisades erinevaid digitaalseid pille jne.
 
"SoundWorld" projekti eesmärkideks on:  
1. Noorte huvi tekitamine muusika vastu läbi tänapäevaste vahendite.
2. Tutvustada noortele digitaalse maailma ja muusikamaailma kokkupuutepunkte ning võimalusi.
3. Arendada noorte loovust ja omavahelist suhtlemist ning koostööd.
 
 
Sauga Avatud Noortekeskusesse on rajatud  IT-labor, mis toimib tegevusruumina kui ka interaktiivse koostöövõrgustikuna, kus toimuvad loengud, koolitused, erinevad koostöösündmused. IT-labori loomise eesmärgiks on kaasata noori, arendada ja kaasajastada nende mõttemaailma, tekitada huvi edasiõppimiseks ja tõsta kvalifikatsiooni.  IT-labori ruumi kaasajastamine läbi kaasaegse IT-tehnika hankimise võimaldab  algajatel IT-huvilistel rakendada loovust, järjekindlust ja anda baasteadmised.
IT-labori loomise eesmärgiks on kaasata noori, arendada ja kaasajastada nende mõttemaalima, tekitada huvi edasiõppimiseks ja tõsta kvalifikatsiooni.  Tuleb luua IT valdkonnast huvitatud noortele ettekujutus ja esmased oskused programmeerimisest (apid, arvutimängud, filmid, disain…), anda võimalus osalemiseks IT põhise koostöövõrgustiku loomises (ka rahvusvahelise) ning koostöö läbiviimises (näiteks "IT ajurünnakute" korraldamine,  jne). Kaasaegsete, erinevate huvigruppide noori huvitavate teemade käsitlemine koostöös Saksa Tehnoloogiakooli (‘juhendaja', interaktiivne disain jne), kõrgkoolide ja ülikoolidega ning ka Kaitseliiduga (droon, küberkaitse jne).
IT labor  toimib nii tegevusruumina kui ka interaktiivse koostöövõrgustikuna, kus toimuvad loengud, koolitused, erinevad koostöösündmused …  IT labori kaudu töötatakse välja ja administreeritakse piirkonna noorte infokanalit, osaletakse erinevates IT alastes programmides, tutvutakse eri platvormide (windows, linux mac os x, android jne) turvalisuse ja turvalisuse eri tasemetega (kahe ja kolme astmeline autentimine jne), vabavaralised võimalused (tasuta op.süsteemid, rakendustarkvara, äppid jne), videotöötlus, audiotöötlus, andmevahetus eri platvormide vahel (win->mac, win->linux, win->android jne)
Interaktiivsus võimaldab õppijal oma õppeprotsessi juhtida, muudab õppimise efektiivsemaks, aktiveerib õppijat, tõstab tema õpimotivatsiooni.
Tehniline interaktiivsus  toimib laboris läbi erinevate tehniliste lahenduste - audio ja video, lingid, navigeerimisvahendid, klikitavad nupud, hüpikaknad, animatsioonid, õppija poolt täidetavad lahtrid. Samas ei peegelda interaktiivsust mitte õppija poolt tehtavate klikkide arv, vaid eelkõige tema sisuline kaasatus. Tehniline interaktiivsus toetab aga sisulist interaktiivsust oluliselt.
IT-labori ruumi kaasajastamine läbi kaasaegse IT tehnika hankimise võimaldab  algajatel IT huvilistel rakendada loovust, järjekindlust ja anda baasteadmised (riistvara, op.süsteemid, rakendustarkvara, äppid jne) arenguks IT valdkonnas ning süvendada soovi edasiõppimiseks, arendada võõrkeele oskust, edasiminekuks ka robootika suunale.
 
Mõlemad innovaatilised tegevused on välja töötatud Tori noorsootöö koostöögrupi poolt, kuhu kuuluvad valla ametnikud ja spetsialistid: Erika Nõmm, Ester Märss, Merike Teppan-Kolk, Pille Kuusik, Silver Silluta.
 
Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.
Eesti Noorsootöö Keskusega on sõlmitud  raamleping nr 11-21/446. 
Raamleping on riigihangete seaduse tähenduses ja sõlmitud riigihanke „Uuenduslike noorsootöö mudelite väljatöötamine ja rakendamine noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks" viitenumbriga 199104 tulemusena.
 
 
 
 
Erasmus+ rahvusvaheline koostööprojekt „Brave New You – Reloaded"

Kestvus: veebruar 2020 – detsember 2021

Partnerriigid: Eesti, Belgia, Saksamaa, Sloveenia, Rootsi, Portugal, Itaalia, Slovakkia, Kreeka, Makedoonia

Projekti sihtgrupp: 14-30-aastased Tori valla noored

Projekti Eesti partner: Sauga Avatud Noortekeskus

Kontakt: Reelika Rüütli, 5695 1200, saugaank@torivald.ee

 

Projekti lühikirjeldus

Sauga Avatud Noortekeskus on partner rahvusvahelises strateegilises koostööprojektis „Brave New You – Reloaded", mille juhtiv koordinaator on Belgia.

Projekt "Brave New You - Reloaded" suund on lähendada kogukondi, luues usalduse erinevate noorte vahel, samuti aidata kaasa noorel kujuneda kogukonna aktiivseks liikmeks ning olla osaline muutuste loojaks nii kohalikul kui ka Euroopa tasandil, mis loob aluse avatuma ja kaasavama Euroopa kujunemisele.

Projekti tegevus keskendub noortele, kel on ühel või teisel põhjusel olnud vähem võimalusi kogukonna elus ja tegevustes kaasa rääkida ning tegutseda. Läbi rahvusvahelise koostööprojekti nii kohalike kui ka rahvusvaheliste tegevuste kaudu üheskoos kogukonna noorsootöö asutuste ja noorsootöötajatega luuakse võimalus noortel oma ideede, ettepanekute ning mõtetega jõuda kogukonna teiste liikmeteni.

Projekti eesmärgid:

  • Suurendada noorsootöötajate võimet jõuda erineva taustaga (etniline, usuline, kultuuriline, sooline, majanduslik, sotsiaalne jne) noorteni ning anda neile võimalus kogukonnas ja ühiskonnas laiemalt aktiivsemalt osaleda ning kaasa rääkida;
  • Suurendada kogukondade sotsiaalset ühtekuuluvust, luues dialoogi erineva taustaga noorte ja kogukonna liikmete vahel;
  • Avardada noorte ja noorsootöötajate teadmisi ning oskuseid, mille eesmärk on aidata kaasa noore aktiivsemaks kodanikuks kujunemisel kogukonnas;
  • Aidata kaasa avatuma ja kaasavama Euroopa kujunemisele;
  • Tuua esile erineva taustaga noorte nägemus kaasavast Euroopast.

 

Projekti "Brave New You - Reloaded" tegevused saavad teoks Euroopa Liidu Erasmus+ Programmi toel koostöös üheteistkümne rahvusvahelise partneriga 10 Euroopa riigist.

 

   

 

 

Erasmus+ rahvusvaheline koostööprojekt „YES! GAM-EU: Youth Engagement Strategies and Gamification in the EU"

 

Kestvus: oktoober 2018 – oktoober 2020

Eesti organisatsioon liitus projektiga poole pealt, august 2019 (vahetas ühe partneri välja).

Partnerriigid:  Eesti, Belgia, Portugal, Bulgaaria, Itaalia.

Projekti sihtgrupp: 14-30-aastased noored

Projekti Eesti partner: Sauga Avatud Noortekeskus

Kontakt: Reelika Rüütli, 5695 1200, saugaank@torivald.ee

 

Projekti lühikirjeldus:

Sauga Avatud Noortekeskus on partner rahvusvahelises strateegilises koostööprojektis „YES! GAM-EU: Youth Engagement Strategies and Gamification in the EU", mille juhtiv koordinaator on Belgia.

Arvestades lähenevaid Euroopa Parlamendi valimisi, edendab see projekt uut lähenemisviisi ELile kui positiivset muutust, uskudes, et Euroopa kodanikud peaksid olema kaasatud arutellu, millist Euroopat nad lähitulevikus näha tahaksid. Projekti kirjutajad usuvad, et esimestena tuleks pöörduda noorte poole, kuna nemad saavad olla juhid ja levitajad uuenduslike viiside leidmisel ja edendamisel demokraatlikuma, võrdsema ja kaasavama liidu loomisel.

 

Projekti eesmärgid:

  • Levitada noorte seas Euroopa Liidu kohta käivat teavet ja uudiseid läbi uuenduslike meediakanalite, mis on tõlgitud mitmesse erinevasse keelde. Meediakanalite seas on veebipõhine simulatsioonimängude platvorm ja rakendus.
  • Korraldada noortele ja noorsootöötajatele harivaid töötubasid Euroopa Liidu teemadel, et nad saaksid levitada Eli väärtusi ja prioriteete kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa tasandil.
  • Pakkuda noortele erinevaid õpikogemusi, et nad saaksid teiste Euroopa noortega oma mõtteid ja ideid vahetada, tegeleda poliitiliste küsimustega ja välja töötada ideid parema Euroopa tuleviku jaoks.
  • Korraldada üritusi, et ELi uudised ja informatsioon jõuaks erinevatesse maapiirkondadesse ja ebasoodsas olukorras olevatesse linnapiirkondadesse, keskendudes konkreetsemalt 2019. aasta valimistele.

 

Rahastuslause: Projekti „YES! GAM-EU: Youth Engagement Strategies and Gamification in the EU" tegevused saavad teoks Euroopa Liidu Erasmus+ Programmi toel koostöös viie rahvusvahelise partneriga viiest erinevast Euroopa riigist.

 

  

 

 

Suvefestival Tori Ööd Ja Päevad

Suvefestivali toetab LEADER-projekt "Kestlikud kogukonnad ja teenuste areng" (meede 19.2), taotlus nr 619217672813: Suvefestival TORI ÖÖD JA PÄEVAD.

2018.aasta suvefestivali fotod

2019.aasta suvefestivali fotod

2020. aasta festivali fotod Tori rahvamaja Facebooki lehel:

Tori kodukohvikute öö;

tantsuõhtu ansambliga Vanad Sõbrad 14. augustil;

taasiseseisvuspäeva rabamatk 20. augustil.

 

 

 

Festival Sindi Rock

Festivali Sindi Rock toetab LEADER-projekt "Piirkonna eripära, tunnusüritused" (meede 3.1), taotlus nr 19201800315: "Korraldamine/läbiviimine: Festival "Sindi Rock".

2018. aasta festivali fotod

2019. aasta festivali fotod

 

 

 

Tori Õpilasmalev 2016-2018


Viitenumber: 619216670937

Tori õpilasmaleva 2018 töötuba - kuulutus 

Projekti eesmärk oli läbi olulise töökasvatusmeetodi kujundada noortes väärtushinnanguid, omandada sotsiaalset kompetentsust ja töökogemust, see sai täidetud.

Kokku osales 110 Tori valla noort, kes Tori valla kultuuriobjekte korrastades, kaasati kogukonna tegemistesse. Toimusid ka erinevad põnevad ühisüritused: seikluspäevad, töötoad, lõpupeod. 
 
Projektijuht: Ave Aaslaid

Kooliõpilased loodusturismis 2017-2019

 
Viitenumber: 619217672799
Kooliõpilased loodusturismis 2017-2019 eesmärk on õpetada noori põhjalikult tundma piirkonna  erakordselt rikast loodus- ja  kultuuripärandit. 
Õpilased tutvuvad Soomaa loodusega, ettevõtluse ja ettevõtlikkusega, saanud ettevalmistuse piirkonna külastuskeskuses töötamiseks.
Tegevused toimuvad 2017/18 õa ja 2018/19 õa Tori Põhikooli III kooliastme (7.-9. kl) õpilastega. 
Iga kuu toimub 1 kokkusaamine, kokku õppeaastas 9 x, kus erinevate loodusturismi edendajate eestvõttel viiakse läbi töötuba:
teoreetiline teema avamine koolimajas
väljasõit teema praktiliseks avamiseks Soomaal
töötuba  turismiettevõtja juures
Töötoad:
Ausa aiavilja töötuba Klaara-Manni Puhkemajas
Sügis talus programm C.R. Jakobsoni Talumuuseumis Kurgjal
Loodushoid ja loodussõbralik eluviis, töötuba Soomaa Külastuskeskuses
Ekskursiooni töötuba, Suure-Kõpu mõis, Kõpu külastuskeskus
Soomaa loodusturismi töötuba, Soomaa Külastuskeskuses
Talvine Soomaa, Tõramaa puisniit
Kodukoha turismiettevõtjate tegevust tutvustav töötuba, Tuka Talu
Säästliku eluviisi töötuba – looduses loodusega koos, Tipu Looduskool
Soomaa Värava I-punktis planeeritavat tegevust tutvustav töötuba, Tori Rahvamaja
 
Projektijuht: Erika Nõmm