Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 1. veebruarist 1. aprillini 2021.

Programmi eesmärk on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Programmist toetatakse järgmisi tegevusi:

  • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine;
  • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine;
  • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;
  • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

  • taotleja alaline elukoht on 1. jaanuarist 2021 kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse;
  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult 1. jaanuarist 2021 kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse;
  • taotlejal ei tohi olla riiklike või kohalike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.

Vallavalitsus on määranud 2021. aasta taotlusvooru prioriteetseteks valdkondadeks veesüsteemide ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise.

Maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitada allkirjastatuna Tori vallavalitsusele tori@torivald.ee, paberkandjal taotlus saata Pärnu mnt 12, Sindi, Tori vald, 86705 Pärnu maakond.

Taotlusi võetakse vastu 1. veebruarist 1. aprillini 2021.

 

Hajaasustuse programmi kontaktisikuks Tori vallas on Janne Soosalu, e-post janne.soosalu@torivald.ee, tel 525 3929.

Konsultatsiooniajad ja -kohad palume eelnevalt kokku leppida.

 

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

Taotlusvorm

Projekti eelarve

Garantiikirja näidis

Veesüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus

Kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus

Juurdepääsutee valdkonna tegevuste kirjeldus

Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus

Arvutamise abimees

Toetuse saajate nimekiri 2021