Põhimäärused, eeskirjad ja korrad

Tori valla põhimäärus

Tori Vallavalitsuse põhimäärus

Üldised Tori valla eeskirjad ja korrad

Tori valla sümboolika kinnitamine

Tori Vallavalitsuse palgajuhend

Volikogu liikmete ja volikogu komisjonide liikmete tasustamise kord

Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord

Ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord

Tori valla hankekord

Vallavara valitsemise kord

Volikogu esimehe ja volikogu liikme, vallavanema ja valitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord

Tori valla kriisikomisjoni põhimäärus

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Tori valla arengudokumentide menetlemise kord

Tori valla tunnustuse avaldamise kord

Üüri piirmäära kehtestamine

Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded Tori valla kohaliku tee sõidetavuse tagamisel

Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks

Tori vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri

Tori valla finantsjuhtimise kord

Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaksu kehtestamine

Vallaliinide sõidupileti hinna ja sõidusoodustuste kehtestamine

Tori valla lehe Tori Valla Teataja väljaandmise kord

Tori valla heakorrakonkursside läbiviimise kord

Tori valla loome- ja spordistipendiumite väljaandmise kord

Tori valla andmekogude asutamiseks ja andmekogude põhimääruste kinnitamiseks volituse andmine

Raamatupidamise seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

Rahvatervise seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine