Detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab 19.06-18.07.2023 Tammiste külas Vesikaare tee 16 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku.

Vesikaare tee 16 kinnistu (73001:008:1207) sihtotstarve on 100% elamumaa kogupindalaga 2258 m2, millest 1658 m2 on õuemaa ja 600 m2 muu maa. Vesikaare tee 16 kinnistu külgneb läänest Uuemetsa-Jõe kinnistuga (73001:008:1233), lõunast ja idast Vesikaare teega (transpordimaa) ning põhjasuunast Vesikaare tee 14 kinnistuga (73001:008:1205). Kinnistu asub Pärnu jõe kaldale rajatud tiheasustusega elamurajoonis, kus enamik kinnistutel on eramud juba välja ehitatud.

Detailplaneeringu peamiseks eesmärgiks on välja selgitada võimalus Vesikaare tee 16 kinnistul juba ellu viidud lahenduse seadustamine. Kinnistu omanik soovib taotleda olemasolevale hoonele kasutusluba. Vesikaare tee 16 kinnistule rajatud eramu ja rajatised (paadisild ja ujumiskoht kanalis) ei järgi kehtiva detailplaneeringu nõudeid: ehitisealune pind on suurem kui kehtiv detailplaneering lubab (kehtiv detailplaneering määras hoonete summaarseks ehitisealuseks pinnaks kuni 250 m², olemasolev eramu on ca 400 m²), kanalisse on rajatud ujumiskoht ja paadisild. Täiendavalt soovib kinnistu omanik krundile rajada basseini.

Käesoleva detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva Sauga valla üldplaneeringu muutmiseks ehituskeeluvööndi vähendamise ja krundi täisehituse protsendi osas -ehituskeeluvööndisse on käesoleva detailplaneeringu alusel planeeritud bassein, olemasolev eramu jäi aga ehitamiseaegse põhikaardi alusel tol ajal kehtinud ehituskeeluvööndist välja. Kuna käesolev detailplaneering tuleb koostada, järgides kehtivaid seadusi ning hetkeolukorda, siis jääb olemasolev eramu täna kehtivasse ehituskeeluvööndisse ning ka selles osas teeb käesolev detailplaneering ehituskeeluvööndi 50 m vähendamise ettepaneku, lisaks planeeritava basseini osas, kuni 30 meetrile. Täisehituse protsent on kehtiva üldplaneeringu alusel 15%, täna on see 18%.

Planeeringu lahendusega saab tutvuda valla kodulehel https://www.torivald.ee/tammiste-kula-vesikaare-tee-16-dp ja eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

The selected web content no longer exists.

Sindi keskuse (Jaama tänava lähiala) detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avaliku väljapaneku ajavahemikul 24.05-22.06.2023 ning avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Sindi linnas Sindi keskuse (Jaama tänava lähiala) detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avaliku väljapaneku ajavahemikul 24.05-22.06.2023 ning avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 29.06.2023 kell 16.00 Sindi Sotsiaaltöökeskuse saalis (Pärnu mnt 27a, Sindi).

Planeeringu lahendusega saab tutvuda https://www.torivald.ee/sindi-keskuse-dp ja Sauga teenuskeskuses. Arvamused, ettepanekud eskiislahenduse osas esitada hiljemalt 22.06.2023 e-kirjaga tori@torivald.ee  või kirjalikult Tori Vallavalitsusele.