Rütavere külas asuva Kingutamme kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 29.11-12.12.2021

Tori Vallavalitsus korraldab Rütavere külas asuva Kingutamme kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 29.11-12.12.2021.

Planeeringuala suurusega 19750 m2 asub Tori-Rütavere tee ja Pärnu jõe vahelisel alal. Maa sihtotstarve on maatulundusmaa 100%. Kinnistu on hoonestamata. Kingutamme kinnistu külgneb Kingukuuse ja Kingu kinnistutega.

Detailplaneeringuga on määratud krundi hoonestusala, mille piires võib rajada ehitusõigusega määratud hooneid. Lubatud maksimaalseks ehitise kõrguseks põhihoonel on 9 m, abihoonel 7 m maapinnast ning ehitada võib elamuhoone koos kuni 5 abihoonega. Põhi- ja kõrvalhoonete paiknemine väljaspool hoonestusala ei ole lubatud. Rajatiste ja alla 20 m² ehitisealuse pinnaga hoonete paiknemine väljaspool hoonestusala on lubatud. Suurim lubatud ehitistealune pind on 700 m². Hoonetel kasutada viilkatust, mille katusekalle on 300-500.

Sauga valla üldplaneeringus on antud piirkond tähistatud põllumaana. Kavandatavat juhtfunktsiooni ei ole alale näidatud. Kinnistu jääb rohelise võrgustiku koridori, kus eesmärgiks on olemasolevate maastiku- ja looduskoosluste säilitamine. Kaldaala tuleb säilitada võimalikult looduslikuna ja rohelise võrgustiku koridori mitte läbi lõigata. Jõe ehituskeeluvööndi ulatuses asub niit (pärandkooslus), mille jätkuv majandamine tagab nende koosluste liigirikkuse säilimise. Pärandkoosluste hooldamise eest vastutab maaomanik. Hooldamise tarbeks on maaomanikel võimalik taotleda toetusi.

Detailplaneeringu koostamise kohustus tuleneb kehtivast üldplaneeringust, mille kohaselt uue hoonestuse rajamisel Pärnu ja Sauga jõe kaldale (200 m tavalisest veepiirist) ja/või väärtuslike maastike aladele tuleb koostada detailplaneering. Detailplaneeringuga ei muudeta Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.

Planeeringu materjalidega saab tutvuda alates 29.11.2021 eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja veebilehel https://www.torivald.ee/rutavere-kula-kingutamme-dp

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele teatab detailplaneeringu koostamise korraldaja oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud.

Sindi Lasteaia arengukava 2022-2024 projekt

24.11.21

Tori Vallavalitsuse 23.11.2021 istungil suunati avalikustamisele Sindi Lasteaia arengukava 2022-2024 projekt. Arengukava on avalikustatud perioodil 29.11-12.12.2021 Sindi Lasteaia ja Tori valla kodulehel. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada kirjalikke ettepanekuid Sindi Lasteaia aadressil Kooli 2a, Sindi linn, Tori vald, 86703 Pärnu maakond või e-posti aadressil lasteaed@sindilasteaed.ee.

Sindi Lasteaia arengukava 2022-2024 projekt

Avalikustamisel on Kõrsa turbatootmisala laiendamise ja töötamisega kaasnev KMH programm

Keskkonnaamet annab teada, et avalikustamisel on Kõrsa turbatootmisala laiendamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (KMH) programm.

KMH programmiga on võimalik tutvuda 22.11.-13.12.2021 Keskkonnaameti veebilehel  ning tööpäeviti Keskkonnaameti Pärnu kontoris (Pikk 20a, Pärnu linn, 80011). Palume kohtumine eelnevalt kokku leppida (kontaktisik Karl Markus Wahlberg, karl.wahlberg@keskkonnaamet.ee, tel 5885 7049).

Kõigil on õigus esitada kirjalikult ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KMH programmi kohta kuni 13.12.2021 (k.a) otsustaja kontaktidel.

 KMH programmi avalik arutelu toimub 20.12.2021 kell 15.00 Sindi seltsimajas (Pärnu mnt 44, Sindi, Tori vald, Pärnumaa, 86705) ja veebikeskkonnas Microsoft Teams, millega saab liituda aadressil: https://bit.ly/3CaFvqz.

NB! Seoses COVID-19 levikuga ning vastavalt kehtestatud siseriiklikele piirangutele ohutuse tagamiseks tuleb kohapealse arutelu toimumise eelselt kontrollida kehtivaid piiranguid ning omada COVID tõendit vaktsineerituse või läbipõdemise kohta ja kanda maski. Juhul, kui olukord muutub ning avalikud kogunemised siseruumides keelatakse, toimub arutelu ainult veebikeskkonnas MS Teams e-aruteluna.

Taustainfo:

Kavandatava tegevuse arendaja on AS Jiffy Products Estonia (registrikood 10053049, Papiniidu tn 5a/1, Pärnu linn, Pärnumaa, 80042), kelle eesmärgiks on Pärnu maakonnas Pärnu linnas Seljametsa külas riigimaal asuvatel katastriüksustel (56801:005:0277, 56801:001:1157, 56801:001:1159, 56801:001:1364, 56801:001:1158, 56801:005:0276 ja 56801:001:1363)

olemasoleva Kõrsa turbatootmisala (56801:005:0160) laiendamine. Kõigi kinnistute valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutused on Maa-amet või Riigimetsa Majandamise Keskus. Kaevandamise loa taotluse esitamise eesmärk on tagada varasemalt kaevandatud mäeeraldisel ja sellega külgnevatel aladel turbavaru ammendamine ja alade nõuetekohane korrastamine. Vastavalt maavara kaevandamise loa taotlusele on turbatootmisala mäeeraldise pindala 174,39 ha, koos teenindusmaaga 210,19 ha. Kõrsa mäeeraldisel on hästilagunenud turba kaevandatav varu 77 tuh t ja vähelagunenud turba varu 261 tuh t.

Kaevandatud maavara plaanitakse ka edaspidi kasutada aianduses ja energeetikas. Maksimaalseks aastaseks turba kaevandamise mahuks planeeritakse 7 tuh t ja luba taotletakse 30 aastaks.

KMH viiakse läbi keskkonnaloa (tegevusloa) andmise üle otsuse tegemiseks, sh loatingimuste määramiseks. KMH käigus hinnatakse planeeritava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimaluste otseseid ning kaudseid olulisi mõjusid keskkonnaelementidele, inimese tervisele, heaolule ja varale, kultuuripärandile. KMH käigus töötatakse välja keskkonnameetmed olulise keskkonnamõju vältimiseks või vähendamiseks. Keskkonnamõju hindab KMH juhtekspert või eksperdirühm KMH juhteksperdi juhtimisel koos arendajaga.

KMH protsess on mitmeetapiline – esmalt koostatakse KMH programm ning hiljem KMH aruanne. Programm on KMH lähteülesanne, milles pannakse paika raamistik ja ulatus, mis osas KMH läbi viiakse, mis mõjusid hakatakse hindama, lisauuringute vajadus, eksperdirühma koosseis jne. KMH programmi käigus ei hinnata mõjusid, vaid see on aluseks KMH aruande koostamisele. KMH protsess on avalik ja kõigil on võimalik esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KMH programmi ning KMH aruande kohta ning saada nendele vastused. Esitatud ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi analüüsitakse ning asjakohaste märkuste alusel täiendatakse KMH programmi ning aruannet. Lisainfot KMH protsessi kohta leiab siit.

Tammiste külas Maasika tn 4 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 08.11 - 07.12.2021

10.11.21

Tori Vallavalitsus korraldab Tammiste külas asuva Maasika tn 4 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 08.11-07.12.2021.

Detailplaneeringu eesmärgiks on hoonete ehitusaluse kogupinna suurendamine 400 m2-le ehk 20%-le kinnistu kogupinnast. Detailplaneeringuga määratakse hoonestusala ja ehitusõigus Maasika tn 4 kinnistule abihoone ehitamiseks. Abihoone on lubatud ehitada ühekorruselisena, katuseharja kõrgus kuni 5m ümbritsevast maapinnast, katusekalle 30°, katusekatte soovitavateks materjalideks on kivi või plekk, välisviimistluses on soovitav kasutada selliseid materjale nagu puit, kivi, krohv. Kuna abihoone on planeeritud krundi piirist 2 m kaugusele, siis peab Maasika tn 4 krundi omanik tagama tule leviku takistamise ehituslike vahenditega. Planeeringuala suurus on ca 2004 m2, maa sihtotstarve on elamumaa. Kinnistu asub Tammiste külas ja külgneb Maasika tn 2 (73001:008:1542), Maasika tn 6 (73001:008:1544), Jõhvika tn 7 (73001:008:1516), Jõhvika tn 5 (73001:008:1515) ja Jõhvika tn 3 (73001:008:1514) kinnistutega. Juurdepääs planeeringu alale on Maasika tänavalt. Kehtiva Sauga valla üldplaneeringuga on määratud alale väikeelamumaa juhtotstarve, mille kohaselt on alal lubatud kuni 2-korruselised elamud, krundi minimaalne suurus 1200 m2, suurim lubatud täisehitusprotsent 10%-20% krundi pinnast ning suurim lubatud hoonete arv krundil 4 (elamu ja kuni 3 abihoonet). Tiheasustusaladele on määratud täiendavad ehitustingimused, kus muuhulgas on määratud suurim lubatud krundi täisehitusprotsent: 1200 m2 kuni 3000 m2 – täisehitus kuni 15% (lubatud on ehitada elamu ja kuni kaks abihoonet).

Detailplaneering on PlanS § 142 tähenduses kehtivat üldplaneeringut muutev täisehitusprotsendi osas. Võtte arvesse piikonna üldist ehitustegevust ja planeeritava krundi suurust, ei muuda täisehituse protsendi suurendamine piirkonna üldist hoonestustihedust.

Planeeringu lahendusega saab tutvuda eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja veebilehel www.torivald.ee.

Täpsem info tel 5198 4663 piret.kallas@torivald.ee

Tori valla põhjaosa tuuleenergeetika eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek ja avalik arutelu

18.11.21

19.08.2020 Tori Vallavolikogu poolt algatatud kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu eesmärgiks on välja selgitada sobivad asukohad kaasaegsete tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks. Planeeringuala paikneb Tori valla põhjaosas 201,6 km2 suurusel alal.

Eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek toimub 18. oktoober kuni 16. detsember 2021.

Avalikul väljapanekul olevate materjalidega saab tutvuda alates 18.10.2021 Tori valla veebilehel, Tori Vallavalitsuses (Pärnu mnt 12, Sindi linn), Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik), Are teenuskeskuses (Pärivere tee 17, Are alevik), Tori teenuskeskuses (Selja mnt 2, Tori alevik), Are raamatukogus (Pärivere tee 17, Are alevik) ja Suigu raamatukogus (Tootsi tee 6, Suigu küla) nende lahtiolekuaegadel.

Ettepanekud avalikul väljapanekul oleva dokumendi kohta palume esitada hiljemalt 16.12.2021 e-posti aadressidele tori@torivald.ee või kirjalikult Tori Vallavalitsusele (Pärnu mnt 12, Sindi linn, Tori vald, 86705).

Avalikul väljapanekul olevat dokumenti tutvustav avalik arutelu toimub 24. novembril 2021 kell 17.00 Suigu seltsimajas. Koosolekul rakendatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud nõudeid.

Võimalik on osaleda ka veebi teel, koosolekuga liitumiseks kasuta õigel ajal järgnevat linki.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 18.01.2022 kell 18 Suigu seltsimajas (Tootsi tee 6, Suigu küla).