Rail Baltica teemaõhtu

Kõik huvilised on oodatud 18. mail kell 18 Sindi seltsimajja Rail Baltica teemaõhtule. Külla tulevad Rail Baltica projekti eestvedajad ja spetsialistid, et vestleda ja vahetada mõtteid seoses uue raudtee arendamise ja ehitamisega.
 

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek Nurme külas Sireli tee 3 kinnistule elamu ehitamiseks

Tori Vallavalitsus korraldab 17.05-30.05.2022 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Nurme külas Sireli tee 3 kinnistule (73001:001:13019) elamu ehitamiseks, täpsustades seejuures detailplaneeringuga määratud maa-alal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalikku asukohta. Kinnistul kehtib Sauga Vallavolikogu 24.05.2012 otsusega nr 21 kehtestatud Kooli I kinnistu detailplaneering.

Projekteerimistingimuste eelnõudega saab tutvuda eelnevalt kokku leppides Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee. Täpsem info tel 5198 4663,  piret.kallas@torivald.ee

Eelnõu

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek Tammiste külas Piibelehe tn 6 kinnistule elamu ehitamiseks

Tori Vallavalitsus korraldab 17.05-30.05.2022 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Tammiste külas Piibelehe tn 6 kinnistule (73001:008:0911) elamu ehitamiseks, täpsustades seejuures detailplaneeringus käsitletud ehituslikke ja arhitektuurilisi tingimusi. Kinnistul kehtib Sauga Vallavalitsuse 30.11.1998 korraldusega nr 734 kehtestatud Tammiste Aasa, Kalda, Lennuki ja Tiigi kinnistute detailplaneering.

Projekteerimistingimuste eelnõudega saab tutvuda eelnevalt kokku leppides Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee. Täpsem info tel 5198 4663,  piret.kallas@torivald.ee

Eelnõu

 

Tori Lasteaia arengukava 2022-2024 projekt

16.05.22

Tori Vallavalitsuse 11.05.2022 istungil suunati avalikustamisele Tori Lasteaia arengukava 2022-2024 projekt. Arengukava on avalikustatud perioodil 16.-29.05.2022 Tori Lasteaia ja Tori valla kodulehel. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada kirjalikke ettepanekuid Tori Lasteaia aadressil Pärnu mnt 21 86801 Tori alevik Tori vald, Pärnu maakond või e-posti aadressil lasteaed@torilasteaed.ee.

Tori Lasteaia arengukava 2022-2024 projekt

Sindi linnas Linnu tee 8 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25.05-07.06.2022

Tori Vallavalitsus korraldab Sindi linnas Linnu tee 8 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 25.05-07.06.2022.

Detailplaneeringu lahendusega on ette nähtud jagada Linnu tee 8 katastriüksus kuueks (6) krundiks: Krundid nr 1 - 5 – üksikelamu maa ja Krunt nr 6 – mänguväljaku- ja puhkemaa. Üksikelamumaa kruntide suuruse planeerimisel on aluseks võetud Sindi linna üldplaneeringu nõue, mille kohaselt on lubatud moodustada minimaalselt 1000 m2 suuruseid elamumaa krunte. Planeeringuga on määratud hoonestusala, mille piires on lubatud rajada ehitusõigusega määratud hooneid. Ehitusõigus on määratud ühe üksikelamu ja kuni ühe abihoone ehitamiseks. Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 220 m2, üksikelamu kõrgus kuni 8,5 m (ümbritsevast maapinnast) ja kahekordne, abihoone kõrgus kuni 5 m (ümbritsevast maapinnast) ning ühekordne. Lubatud katusetüüp ja -kalle: üksikelamul viil-, kelp- või mitmepoolse kaldega katus (150-400), abihoonel viil- või ühepoolse kaldega katus (150-400). Hoonete paiknemine väljaspool hoonestusala ei ole lubatud. Suurima lubatud ehitisealuse pinna hulka ei ole arvestatud hooneosi, mis võivad vastavalt õigusaktile ulatuda hoonestusalast välja. Kavandatavate hoonete arhitektuur peab olema piirkonda sobiv, kõrgetasemeline ja keskkonda väärtustav. Planeeringuala suurusega 5754 m² asub Sindi linnas Linnu tee, Kure ja Luige tänavate vahelisel alal. Maa sihtotstarve on elamumaa 100%. Kinnistu on hoonestamata.

Planeeringuala piirneb põhjast Kure tänavaga (74101:006:0300), lõunast Luige tänavaga (74101:006:0297), läänest Linnu teega (Linnu tee L1, 74101:006:0305) ning idast Kure tn 6 (74101:006:0028, elamumaa 100%) ja Luige tn 7 (74101:006:0023, elamumaa 100%) kinnistutega. Planeeringualale on rajatud juurdepääsud üle tänava-äärsete kraavide Kure ja Luige tänavatelt.

Planeeringu materjalidega saab tutvuda alates 25.05.2022 eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja veebilehel https://www.torivald.ee/sindi-linn-linnu-tee-8-dp

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele teatab detailplaneeringu koostamise korraldaja oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud.

Kilksama külas Jahimeeste kinnistu detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek toimub 02.05-31.05.2022

Tori Vallavalitsus korraldab Kilksama külas Jahimeeste kinnistu detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avaliku väljapaneku 02.05-31.05.2022.

Tori Vallavolikogu 17. veebruari 2022 otsusega nr 46 algatati detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamine Tori vallas Kilksama külas Jahimeeste kinnistul. 

Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistule ladude, tootmis- ja teenindusfunktsioonide kavandamine. Võimalik on ka kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoonete maa planeerimine. Täpsem sihtotstarvete valik ja osakaalud selguvad detailplaneeringu koostamise käigus. Juurdepääs lahendatakse ehitatavalt Via Baltica trassilt Tuule tänava kaudu.

Planeeritav ala hõlmab Jahimeeste kinnistut (3,4 ha, 73001:001:0248), mis asub Kilksama külas Pärnu linna piiril Tuule ja Varre tänavate lähedal.

Arvestades kinnistu asukohta ja Via Baltica uue lõigu planeerimist, on kavandatavate funktsioonide planeerimine igati mõistlik, sest Jahimeeste kinnistu asub Pärnu linna piiril, kus asuvad läheduses suured tootmis- ja äripiirkonnad, nii et sisuliselt võiks seda lugeda olemasoleva tootmis- ja äripiirkonna laienduseks.

Kehtiva Sauga valla üldplaneeringu kohaselt on ala juhtfunktsiooniks määratud ühiskondliku hoone maa (Ü). Jahimeeste kinnistule on eelpool nimetatud juhtfunksioon määratud kinnistu senist kasutust silmas pidades, milleks oli jahimeeste harjutusväljak.

Detailplaneering muudab Sauga valla üldplaneeringut.

Planeeringu eskiislahendusega saab tutvuda valla kodulehel https://www.torivald.ee/kilksama-kula-jahimeeste-dp ja eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald.

Avalik arutelu toimub 06.06 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses ja veebi teel.

Oma osalemissoovist palun eelnevalt teada anda piret.kallas@torivald.ee või tel 5198 4663

Kilksama külas Oti tee 29 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25.05-07.06.2022

Tori Vallavalitsus korraldab Kilksama külas Oti tee 29 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 25.05-07.06.2022.

Detailplaneeringuga jagatakse katastriüksus hajaasustuse põhimõttel seitsmeks (7) maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks, millest 6 krunti on ca 1 ha suurused ja neile antakse ehitusõigus üksikelamutele ja abihoonetele. Lisaks moodustatakse üks transpordimaa sihtotstarbega krunt juurdepääsutee tagamiseks.

Detailplaneeringuga on määratud kruntide hoonestusalad, mille piires võib rajada ehitusõigusega määratud hooneid. Lubatud on ühepereelamud (põhihoone), mille maksimaalne korruselisus on kuni kaks korrust, lubatud maksimaalseks kõrguseks on 9 m ning abihoonetel 7 m (ümbritsevast maapinnast). Hoonetel kasutada viilkatust, mille katusekalle on 300-500. Katuseharja langemise suund peab olema risti või paralleelselt teega. Katusekattematerjalideks võivad olla kivi, plekk, eterniit, rullmaterjalid. Ehitada võib elamuhoone koos kuni 5 abihoonega. Põhi- ja kõrvalhoonete paiknemine väljaspool hoonestusala ei ole lubatud. Planeeringuala suurus on 18,48 ha, millest 10,66 ha on metsamaa, 5,88 ha haritav maa, 0,37 ha õuemaa ja 1,57 ha muu maa. Kinnistu sihtotstarve on 100% maatulundusmaa ja seda ei muudeta.

Planeeringuala asub Kilksama külas Oti tee ääres. Lähipiirkonnas on üksikud talumajapidamised, kaugemal endised suvilakooperatiivid, mis on arenenud aastaringselt kasutatavateks väikeelamualadeks.

Planeeringu materjalidega saab tutvuda alates 25.05.2022 eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja veebilehel https://www.torivald.ee/kilksama-kula-oti-tee-29-dp

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele teatab detailplaneeringu koostamise korraldaja oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud.

 

Keskkonnaamet teatab Soomaa rahvuspargi kaitsekorralduskava koostamisest

Keskkonnaamet teavitab, et on koostamas Soomaa rahvuspargi kaitsekorralduskava aastateks 2022-2031. Kaitsekorralduskava eelnõuga saab tutvuda Keskkonnaameti koduleheküljel.
Kaitsekorralduskavas on välja toodud alal läbi viidud uuringud, kaitse
eesmärgiks olevad loodusväärtused, nende mõjutegurid ja kaitsemeetmed ni ng vajalikud tegevused. Peamised kaitsekorralduslikeks tegevusteks on poollooduslike koosluste hooldamine, kaitseala tutvustamine, külastuskorraldus ja kultuuripärandi kaitse.
Kaitsekorralduskava koostamise avalikkuse kaasamise koosolek Soomaa rahvuspargi looduskaitseliste tööde teemal toimub 17. märtsil 2022. a kell 15.00 veebirakenduse Microsoft Teams vahendusel.
Koosolekuga liitumiseks vajuta SIIA
Kaitsekorralduskava koostamise avalikkuse kaasamise koosolek Soomaa rahvuspargi külastuskorralduslike tööde teemal toimub 24. märtsil 2022. a kell 15.00 veebirakenduse Microsoft Teams vahendusel.
Koosolekuga liitumiseks vajuta SIIA
28. märtsil 2022. a kell 15.00 on avalik arutelukoosolek Soomaa rahvuspargi külastuskeskuses Kõrtsi Tõramaal.
Koosolekule on oodatud maaomanikud, kohalikud elanikud, ettevõtjad ja teised asjast huvitatud. Koosolekul tutvustatakse kaitsekorralduskava tööversiooni ning oodatakse täiendavaid ettepanekuid kaitsekorralduslike tegevuste kohta. Ettepanekud on oodatud e postile info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 4. aprilliks 2022. a.