Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab 24.01-06.02.2023 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Tammiste külas Murelipuu tee 17 kinnistul (73001:008:0680) oleva ühepereelamu seadustamiseks ja selleks vajaliku ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda eelnevalt kokku leppides Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee. Täpsem info tel 5198 4663,  piret.kallas@torivald.ee

Eelnõu 

 

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab 17.01-30.01.2023 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Sauga alevikus Nulu tn 1 kinnistul (73001:001:1260) oleva hoone (ehr kood 121373416) detailplaneeringus käsitletud kasutamise otstarve täpsustamiseks, suurendades seejuures hoonestusala 10% ulatuses. Kinnistul kehtib Sauga Vallavolikogu 25.08.2008 otsusega nr 57 kehtestatud Keskuse, Kirjuta, Via, Selja ja Väikeselja kinnistute detailplaneering.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda eelnevalt kokku leppides Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee. Täpsem info tel 5198 4663,  piret.kallas@torivald.ee

Eelnõu 

Tammiste puhkemetsad

Tori Vallavolikogu algatas 15.12.2022 otsusega nr 129 Tammiste puhkemetsade kohaliku kaitse alla võtmise menetluse. Kaitse alla võtmise eesmärgiks on Tammiste piirkonnale  omase  väärtusliku  maastiku,  sealsete  looduskoosluste  ja  vääriselupaikade kaitse ning rohevõrgustiku toimivuse tagamine.

Kavandatava kaitseala suuruseks on u 238 ha ning see jääb munitsipaal- ja riigiomandisse kuuluvatele maadele. Kaitseala koosseisu arvatakse järgmised kinnistud:

• Surju metskond 12 (katastritunnus 80901:001:1062);

• Surju metskond 11 (katastritunnus 73001:008:1983);

• Surju metskond 67 (katastritunnus 73001:008:1957);

• Uuemetsa tee (katastritunnus 73001:008:1958);

• Tuhkpuu (katastritunnus 80901:001:0998);

• Tammiste kalmistu (katastritunnus 80901:001:0999).

 

Avalik väljapanek toimub 16. jaanuarist 29. jaanuarini 2023. aastal. Looduskaitseseaduse § 9 lõike 7kohaseid vastuväiteid ja ettepanekuid ootame kuni 29. jaanuarini kirjalikult Tori Vallavalitsuse postiaadressil Pärnu mnt 12, Sindi linn või e-kirjaga aadressil tori@torivald.ee.

Looduskaitseseaduse § 9 lõike 71 tuleb loodusobjekti kaitse alla võtmise menetluses ettepaneku või vastuväite esitamisel märkida selgelt väljendatud ettepanek või vastuväide ning põhjendused:

1) loodusväärtuste esinemise või puudumise kohta;

2) kaitsekorra põhjendatuse kohta;

3) info kehtivate haldusaktide või pooleliolevate haldusakti andmise menetluste kohta, mis võivad mõjutada loodusobjekti kaitse alla võtmist;

4) muud olulised asjaolud, mis võivad mõjutada loodusobjekti kaitse alla võtmist.

Esitatud ettepanekutele, küsimustele ja vastuväidetele vastatakse enne avalikku arutelu, mis toimub Tammiste Lasteaed-Algkooli saalis 22. veebruaril algusega kl 16.30.

 

Menetlusdokumendid

Kohaliku kaitse alla võtmise ettepanek ja kaitse-eeskiri

MTÜ Tammiste-Veskimetsa Külaselts esitas 07.10.2021 ettepaneku võtta kohaliku kaitse alla Tori vallas Tammiste külas asuvad rohevõrgustiku alad ning puhkemetsad. Tammiste küla puhkemetsad on kohalike elanike poolt väga aktiivses kasutuses ning piirkonnas kõrgelt hinnatud. Esitatud ettepanek ei vastanud looduskaitseseaduse § 8 lõikes 2 sätestatud nõuetele, mistõttu polnud võimalik selle ettepaneku põhjal kohaliku kaitse alla võtmise menetlust algatada. Tori Vallavalitsus on arvestades kohaliku kogukonna soove vastava ettepaneku ja kaitse-eeskirja koos seletuskirjaga koostanud.

Ettepanek

Kaitse-eeskiri

Kaitse-eeskirja seletuskiri

 

Ekspertiis

Ettepaneku ja kaitse-eeskirja ekspertiisi koostas Tirts&Tigu OÜ (registrikood 11901137) juhatuse liige, elustiku ekspert, maastikuökoloogia ja keskkonnakaitse magister Lauri Klein.

Tammiste metsade kaitseala moodustamise põhjendatuse ekspertiis

Tammiste metsade kaitsealale kavandatavate piirangute otstarbekuse ekspertiis

 

Kohaliku kaitse alla võtmise algatamine

Tori Vallavolikogu 15.12.2022 otsus nr 129 „Tammiste puhkemetsade kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamine"

Otsuse seletuskiri

 

Lisainfo: keskkonnanõunik Kärt Linder, tel 5594 0777, e-post kart.linder@torivald.ee.

Rahandusministeerium teatab Pärnu jõe teemaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõude avalikust väljapanekust

Valminud on Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu „Pärnu jõe ja kaldaala ruumilise arengu perspektiiv ning seosed mereplaneeringuga" ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande eelnõud. Planeeringuala hõlmab Pärnu linna, Tori valla ja Põhja-Pärnumaa valla haldusterritooriumid, haarab Pärnu jõe vee- ja kaldaala suudmest Kurgjani. Sauga jõgi on haaratud planeeringualasse kuni lennuväljani (Sauga kalurikülani) ning Reiu jõgi ca 1,2 km ulatuses kuni raudteesillani. Planeeringuala suurus on 42 000 ha, koos mõjualaga 112 000 ha.

Teemaplaneeringu koostamise peamine eesmärk on ühtses arengudokumendis Pärnu jõe ja kaldaala ning lähimereala terviku ruumilise arengu põhimõtete sidumine ja suundumuste määramine aastani 2030+ ning tasakaalustada kohalikud ja riiklikud huvid jõe vee- ja kaldaaladel nii keskkonnaalasest, sotsiaalmajanduslikust, kultuur-ajaloolisest kui ka veeliikluse vajaduste aspektist lähtuvalt. Teemaplaneeringus antakse kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamiseks suunised ja tingimused Pärnu, Reiu ja Sauga jõgede ning kaldaala kasutamiseks maakonnaplaneeringu täpsusastmes järgmistes teemades: linnaline ja maaline piirkond, puhkealade võrgustik, puhke- ja külastuskeskkond, väärtuslikud maastikud ja kultuuriväärtused, roheline võrgustik, transpordivõrgustik. Teemaplaneeringuga samaaegselt viidi läbi KSH ja asjakohaste mõjude hindamine, nende tulemustega on teemaplaneeringus arvestatud. KSH eelnõu kohaselt planeeringu elluviimisega olulisi negatiivseid mõjusid ei kaasne.

Teemaplaneeringu ja KSH aruande eelnõude avalik väljapanek toimub ajavahemikus 16.01-23.02.2023. Materjalid on kättesaadavad Rahandusministeeriumi veebilehel: https://www.fin.ee/riik-ja-omavalitsused-planeeringud/ruumiline-planeerimine/maakonnaplaneeringud#ParnuJogi. Vihtra külakeskuses (Jõesuu tee 2, Vihtra), Tori teenuskeskuses (Selja mnt 2, Tori alevik)  ja Pärnu riigimajas (Akadeemia tn 2, Pärnu linn) on saadaval asutuse tööaegadel ka paberil planeeringumaterjalid.

Teemaplaneeringu ja KSH aruande eelnõusid tutvustavad avalikud arutelud toimuvad:

  • 25.01.2023 kell 15.00 Vihtra külakeskuses
  • 26.01.2023 kell 15.00 Tori teenuskeskuses
  • 27.01.2023 kell 15.00 Pärnu riigimajas.

Teemaplaneeringu ja KSH aruande eelnõude avalikustamise tulemusi tutvustavad avalikud arutelud toimuvad:

  • 21.03.2023 kell 15.00 Vihtra külakeskuses
  • 22.03.2023 kell 15.00 Tori teenuskeskuses
  • 23.03.2023 kell 15.00 Pärnu riigimajas.

Ootame Teie ettepanekuid teemaplaneeringu ja KSH aruande eelnõude täiendamiseks hiljemalt 23.02.2023 kirjalikult Rahandusministeeriumile (Suur-Ameerika 1, 10122, Tallinn, info@fin.ee). Ettepanekuid saab esitada ka eelpoolnimetatud avalikel aruteludel. Täiendav info: Merilin Rosenberg, 58041423, merilin.rosenberg@fin.ee.

Tammiste külas Vesikaare tee 16 kinnistu detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Tammiste külas Vesikaare tee 16 kinnistu detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avaliku väljapaneku 02.01-31.01.2023.

Tori Vallavolikogu 16. juuni 2022 otsusega nr 93 on algatatud ja jäetud algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine Tori vallas Tammiste külas Vesikaare tee 16 kinnistul. 

Vesikaare tee 16 kinnistu (73001:008:1207) sihtotstarve on 100% elamumaa kogupindalaga 2258 m2. Vesikaare tee 16 kinnistu külgneb läänest Uuemetsa-Jõe kinnistuga (73001:008:1233, 100% üldkasutatav maa), lõunast ja idast Vesikaare teega (transpordimaa) ning põhjasuunast Vesikaare tee 14 kinnistuga (73001:008:1205, 100% elamumaa). Kinnistu asub Pärnu jõe kaldale rajatud tiheasustusega elamurajoonis, kus enamik kinnistutel on eramud juba välja ehitatud.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on välja selgitada võimalus juba ellu viidud lahenduse seadustamiseks, sh eeldab see vallavalitsuse hinnangul ehituskeeluvööndi vähendamise nõusoleku saamist. Kehtiva Sauga valla üldplaneeringu alusel jääb planeeringuala tiheasustusalal paiknevale väikeelamu maa-alale (EV). Üldplaneeringu seletuskirjas on välja toodud hoonestustingimused, mh ka krundi suurim lubatud täisehituse %, mis on 10-20%, seejuures tiheasustusaladel on täiendav tingimus, et 1200 m2 kuni 3000 m² kinnistutel on täisehitus kuni 15% (lubatud on ehitada elamu ja kuni kaks abihoonet). Planeeringuga kavandatav tegevus (olemasolevale olukorrale vastava detailplaneeringu koostamine) ei vasta kehtivale üldplaneeringule. Arvestades planeeringualaga hõlmatud krundi suurust (2258 m2) on üldplaneeringu kohaselt täisehitus lubatud 15% kinnistust. Hetkel on see ca 21%. Eelnevast lähtuvalt on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Kinnistul kehtib Sauga Vallavolikogu 16. märtsi 2004 otsusega nr 17 kehtestatud Uuemetsa Jõe kinnistu detailplaneering, mille kohaselt on kinnistule määratud ehitusõigus kahe hoone ehitamiseks kokku kuni 250 m² ehitisealuse pinnaga, hoonete arv on lubatud kuni kaks, kõrgus kuni 9 m. Hoonestusala määramisel kinnistu läänepoolt on järgitud Pärnu jõe 50 m ehituskeeluvööndit.

Vesikaare tee 16 kinnistule rajatud hoonestus ja rajatised ei järgi kehtiva detailplaneeringu nõudeid: hoone on ehitatud Pärnu jõe ehituskeeluvööndisse, ehitisealune pind on oluliselt suurem kui detailplaneering lubab (max 250 m2, aga tegelikult u 400 m2), kanalisse on rajatud nö ujumiskoht, mida detailplaneering ette ei näe.

Planeeringu eskiislahendusega saab tutvuda valla kodulehel https://www.torivald.ee/tammiste-kula-vesikaare-tee-16-dp ja eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald.

Avalik arutelu toimub 02.02.2023 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja veebi teel.

 

Pärnumaa kliimakava 2030

Eestis on muutuva kliima tingimustes seni tegeletud peamiselt kliimamuutuste leevendamisega ja hädaolukordade reguleerimisega. Kuna kliimamuutused on suures osas inimeste tegevuse tõttu tekkinud, siis tuleb olukorra parandamiseks minimeerida inimtegevuse negatiivset mõju. Pärnu maakonna vallad on otsustanud koostada ühise energia- ja kliimakava, et selgitada välja kuidas saab iga vald aidata kaasa kliimamuutuste mõju leevendamisele. Projekti koordineerib Pärnumaa Omavalitsuste Liit.

Käesolevaks ajaks on projekt „Pärnumaa kohalike omavalitsuste ühise kliima- ja energiakava koostamine" jõudnud etappi, kus on määratud üldised eesmärgid ja tegevussuunad energiakasutuse keskkonnasõbralikumaks muutmiseks, ressursside säästlikuks kasutamiseks ja kliimamuutuste mõjudega kohanemiseks. Lisaks on kokku lepitud indikaatorid, mille abil hinnata kliimamõju leevendamiseks tehtud tegevuste ja kliimamõjuga kohanemiseks tehtud tegevuste tulemuslikkust. Samuti on määratud erinevate valdkondade lõikes eesmärkide saavutamiseks vajalikud üldised ja kohaspetsiifilised tegevused. Pärnumaa kliima- ja energiakavas on käsitletud valdkondadeks energeetika, taristu, hooned ja liikuvus, ringmajandus ja biomajandus, maakasutus ja planeerimine, looduskeskkond, tervis ja päästevõime ning kohanemistegevused.

Koostamisel olev Pärnumaa kliima- ja energiakava on eraldiseisev dokument, kuid selle eesmärgid ja tegevused integreeritakse kohalike omavalitsuste arengukavadesse. 

Pärnumaa kliimakava (tööversioon)