Sauga alevikus asuva Hirvela tn 1 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Sauga alevikus asuva Hirvela tn 1 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 17.10-30.10.2022

Planeeringuala (suurus 15374 m², 100% maatulundusmaa) asub Tallinn-Pärnu-Ikla maantee ääres, mis põhja poolt piirneb Hirvela tänavaga, ida poole jääb nn Hirvela elamupiirkond kortermajadega, lõunasse riigimetsa maa. Korterelamu kruntidele planeeritakse juurdepääs Hirvela tänavalt ühise juurdepääsuteena. Ärimaa krundile juurdepääs planeeritakse Hirvela tänavalt ja perspektiivselt kogujateelt.

Planeeringuga moodustatakse viis krunti: kaks ärimaa krunti, kaks korterelamumaa krunti ja koguja tee tarbeks tee ja tänava maa krunt.

Ärimaa kruntidele võib ehitada kuni 3 hoonet (sh nii ehitusloa– kui ehitusteatise kohustuslikud hooned). Lisaks ehitusõigusega määratud hoonetele võib kruntidele hoonestusalasse ehitada kaks kuni 20 m² ehitisealuse pindalaga ja kuni 5 m kõrgust hoonet. Kruntide täisehitusprotsent on 50%. Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus maapinnast on 12 m, hoonete lubatud korruselisus on 3 maapealset korrust, lubatud katusekalle 0-200.

Korterelamumaa kruntidele võib ehitada 1 hoone. Lisaks ehitusõigusega määratud hoonetele võib kruntidele hoonestusalasse kui ka väljapool hoonestusala ehitada kaks kuni 20 m² ehitisealuse pindalaga ja kuni 5 m kõrgust hoone (nt jalgrataste varjualune, grillmaja jms). Kruntide täisehitusprotsent on 15%. Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus maapinnast on 12 m, hoonete lubatud korruselisus on 3 maapealset ja 1 maa-alune korrus, maksimaalne lubatud korterite arv on 15, hoonete suurim lubatud sügavus 2,5m maapinnast, lubatud katusekalle 15-300.

Kehtiva Sauga valla üldplaneeringuga alusel jääb kinnistu segahoonestusala juhtotstarbega alale, kus on lubatud järgmised maakasutuse sihtotstarbed: elamumaa, ärimaa, tootmismaa (keskkonda mitte häiriv väiketootmine), üldkasutatav maa ning tee- ja tänavamaa. Segahoonestusalade sihtotstarvete protsendid määratakse detailplaneeringuga.

Detailplaneeringuga ei muudeta Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.

Planeeringu lahendusega saab tutvuda valla kodulehel https://www.torivald.ee/sauga-alevik-hirvela-tn-1-dp1 ja eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele teatab detailplaneeringu koostamise korraldaja oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud.

Tammiste külas asuvate Väike-Kastani, Kastani tee 3, Kastani tee 5 ja Kastani tee kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Tammiste külas asuvate Väike-Kastani, Kastani tee 3, Kastani tee 5 ja Kastani tee kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku 10.10-23.10.2022

Planeeritava ala moodustavad Väike-Kastani katastriüksus (suurus 1464 m2, 100% üldkasutatav maa), Kastani tee 3 katastriüksus (suurus 11536 m2, 100% elamumaa), Kastani tee 5 katastriüksus (suurus 832 m2, 100% tootmismaa) ja Kastani tee katastriüksus (suurus 3015 m2, 100% transpordimaa).

Planeeringuala suurus on ca 16 850 m2. Kinnistud asuvad Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee ääres. Külgnedes põhja ja lääne suunas elamuarendusega, ida suunas maatulundusmaa sihtotstarbega Lepa tee 2 kinnistuga. Juurdepääs planeeringu alale on Ristiku teelt.

Detailplaneeringuga moodustatakse viis (5) üksikelamumaa krunti, üks haljasalamaa krunt ja üks tee ja tänavamaa krunt. Elamumaa krundi suurused jäävad vahemikku 1556 m2 – 3120 m2. Planeeringuga on määratud hoonestusala, mille piires on lubatud rajada ehitusõigusega määratud hooneid. Ehitusõigus on määratud ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks. Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on vastavalt krundi suurusele 230 m2 - 250 m2, üksikelamu kõrgus kuni 8,5 m (ümbritsevast maapinnast) ja kahekordne, abihoone kõrgus kuni 5 m (ümbritsevast maapinnast) ning ühekordne. Lubatud katusetüüp ja -kalle: viilkatus (330-450).

Krundipiiridele on lubatud rajada piirdeaed, mis sobivad piirkonnas olevate piirdetüüpidega. Üle 1,4 m kõrgused piirded peavad olema läbipaistvad. Piirete maks kõrgus 1,6 m.

Kehtiva Sauga valla üldplaneeringuga on määratud alale väikeelamumaa juhtotstarve, mille kohaselt on alal lubatud kuni 2-korruselised elamud, krundi minimaalne suurus 1200 m2, suurim lubatud täisehitusprotsent kuni 20% krundi pinnast ning suurim lubatud hoonete arv krundil 4 (elamu ja kuni 3 abihoonet).

Tiheasustusaladel on detailplaneeringu koostamine kohustuslik maa-ala enam kui kolmeks krundiks jaotamise korral, kui soovitakse ehitusõigust hoonete rajamiseks. Detailplaneeringuga ei muudeta Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.

Planeeringu materjalidega saab tutvuda alates 10.10.2022 eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja veebilehel https://www.torivald.ee/tammiste-kula-vaike-kastani-kastani-tee-3-kastani-tee-5-ja-kastani-tee-dp

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele teatab detailplaneeringu koostamise korraldaja oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud.

Pärnumaa kliimakava 2030

Eestis on muutuva kliima tingimustes seni tegeletud peamiselt kliimamuutuste leevendamisega ja hädaolukordade reguleerimisega. Kuna kliimamuutused on suures osas inimeste tegevuse tõttu tekkinud, siis tuleb olukorra parandamiseks minimeerida inimtegevuse negatiivset mõju. Pärnu maakonna vallad on otsustanud koostada ühise energia- ja kliimakava, et selgitada välja kuidas saab iga vald aidata kaasa kliimamuutuste mõju leevendamisele. Projekti koordineerib Pärnumaa Omavalitsuste Liit.

Käesolevaks ajaks on projekt „Pärnumaa kohalike omavalitsuste ühise kliima- ja energiakava koostamine" jõudnud etappi, kus on määratud üldised eesmärgid ja tegevussuunad energiakasutuse keskkonnasõbralikumaks muutmiseks, ressursside säästlikuks kasutamiseks ja kliimamuutuste mõjudega kohanemiseks. Lisaks on kokku lepitud indikaatorid, mille abil hinnata kliimamõju leevendamiseks tehtud tegevuste ja kliimamõjuga kohanemiseks tehtud tegevuste tulemuslikkust. Samuti on määratud erinevate valdkondade lõikes eesmärkide saavutamiseks vajalikud üldised ja kohaspetsiifilised tegevused. Pärnumaa kliima- ja energiakavas on käsitletud valdkondadeks energeetika, taristu, hooned ja liikuvus, ringmajandus ja biomajandus, maakasutus ja planeerimine, looduskeskkond, tervis ja päästevõime ning kohanemistegevused.

Koostamisel olev Pärnumaa kliima- ja energiakava on eraldiseisev dokument, kuid selle eesmärgid ja tegevused integreeritakse kohalike omavalitsuste arengukavadesse. 

Pärnumaa kliimakava (tööversioon)