RMK kutsub Tammiste kogukonda metsa majandamise arutelule

4.08.21

RMK plaanib alustada metsatöödega Pärnumaal Tori vallas Tammiste külas Pärnu jõe poolses riigimetsas. Oleme hinnanud, et tegu võib olla metsaga, mida kohalik kogukond igapäevaselt kasutab.

Kirjeldasime ala, mida käsitleme aktiivsemalt kasutatava metsana ja koostasime selle ala piires kasvavate metsade kaardid ja iseloomustuse. Tammiste küla Pärnu jõe poolse metsala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel - link.

Kutsume kohalikku omavalitsust, kogukonda ja elanikke Tammiste küla Pärnu jõe poolse metsaala majandamise ettepanekute ühisele arutelule RMK Tammiste matkaraja alguses, (vt skeemi või linki kaardile10. augustil kell 16.00.

Ettepanekuid ootame eeskätt järgmiste teemade kohta:

  1. kõrgendatud avaliku huviga metsaala ulatus ja paiknemine;
  2. metsaalal asuvate objektide või metsaala kasutusviiside säilitamine (nt jalutamiseks ja sportimiseks kasutatavad rajad);
  3. raieala väljanägemine raietööde järel (allesjäävate puude arv ja paiknemine);
  4. raiealade sobitamine maastikku;
  5. raietöödeks sobiv aeg (nädalapäev, kellaaeg, kuu, aasta lähema 10 aasta sees);
  6. raietööde järel kasvatatava noore metsa liigilisus (kasvukohale sobilike puude liigid).

Kirjalikult ootame kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid, millele pöörata tähelepanu Tammiste küla Pärnu jõe poolse metsala metsatööde plaanimisel, aadressile vandra@rmk.ee 23. augustiks 2021. a.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaladel on kättesaadav RMK kodulehelt - link.

 

Allikas: Riigimetsa Majandamise Keskus

Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Tootsi-Pärnu" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamine ning avalik arutelu

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu (RB) raudteetrassi lõigu „Tootsi-Pärnu" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamise ning avaliku arutelu toimumisest.

RB „Tootsi-Pärnu" ehitusprojekti KMH käsitleb kiire raudtee rajamist ja kasutamist Pärnu maakonnas ca 39 km pikkusel lõigul Tootsist Pärnu linna ja Häädemeeste vallas Reiu jõega ristumiseni. Raudteelõik saab alguse Põhja-Pärnumaa vallas lõigus, kus RB trass jõuab olemasoleva Tallinn-Lelle-Pärnu raudteekoridorini ning kulgeb lõuna suunas edasi Tori valla territooriumil, kus ületab kaguosas Rääma raba. Lõunapoole liikudes jõuab trassikoridor Pärnu linna territooriumile, kus ületab Pärnu jõe ning suundub jõe ning Liivi tee vahelisel alal linna lõunapiirini kuni ristumiseni Reiu jõega Häädemeeste vallas. KMH viiakse läbi ehitusprojekti koostamise käigus ning KMH eesmärk on minimeerida raudtee rajamise ja kasutamise mõju keskkonnale.

„Tootsi – Pärnu" ehitusprojekti KMH programmiga saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 30.07.-21.08.2021 TTJA kodulehel (www.ttja.ee – Tarbija õigused – Avalikud Teated - Keskkonnamõju hindamisega seotud teated), avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teate juures. KMH programmiga paberkandjal on võimalik tutvuda Tori Vallavalitsuses aadressil Pärnu mnt 12, Sindi.

KMH programmi kohta ettepanekud, vastuväited ja küsimused on võimalik esitada avaliku väljapaneku lõpuni kuni 21.08.2021 saates kirja TTJA e-posti aadressile info@ttja.ee või postiaadressile Endla 10a, Tallinn 10142.

Arutelu toimub 26.08.2021 Pärnu Keskraamatukogu suures saalis kell 17.00-19.00 aadressil Akadeemia 3, 80010 Pärnu. Seoses riigis kehtestatud piirangutega COVID-19 leviku tõttu, on võimalik aruteluga liituda ka veebikeskkonnas Microsoft Teams 26.08.2021 algusega kell 17.00. Aruteluga saab liituda TTJA kodulehel, (www.ttja.ee – Tarbija õigused – Avalikud Teated - Keskkonnamõju hindamisega seotud teated), vastaval teatel oleva lingi kaudu.

Palume eelregistreerida arutelule, edastades e-kiri aadressile arutelu@ttja.ee või helistades telefoninumbrile 667 2004 hiljemalt 25.08.2021.

„Tootsi-Pärnu" ehitusprojekti KMH osapooled: Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post: liina.roosimagi@ttja.ee, tel: 667 2004. Arendaja: RB Rail AS Eesti filiaal, registrikood 14168654, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Endla tn 16, 10142; kontaktisik Roland Müür, e-post: roland.muur@rbe.ee. KMH koostaja: Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ, registrikood 10705517, Tallinn Tõnismägi 3a-15, 10119; kontaktisik Henn Pärnamets, e-post: henn@environment.ee

Teade PDF vormis

„Tootsi – Pärnu" ehitusprojekti KMH programm

Lisa 2 ja 3.

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab 02.08-15.08.2021 detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Tori vallas Rütavere külas Nepi (73001:007:0134) kinnistu osas. Kinnistul kehtib Sauga Vallavolikogu 28.01.2000 otsusega nr 1 kehtestatud Jõe I, Jõe II, Jõe III, Jõe IV ja Uuetoa maaüksuse detailplaneering. Projekteerimistingimustega täpsustatakse detailplaneeringus määratud tehnovõrkude lahendust. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda eelnevalt kokku leppides Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee.

Eelnõu

Kohaliku omavalitsuse tuuleenergeetika eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek

12.07.21

Tori Vallavolikogu algatas 19.08.2020 otsusega nr 252 kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise. Eriplaneeringu ala jääb Kildemaa, Urumarja, Taali, Randivälja ja Võlli külade territooriumitele. Eriplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja sobiv ala elektrituulikute pargi rajamiseks Tori vallas määratud planeeringualal ning määrata tuulikupargi kommunikatsioonidele sobiv paigutus.

Pärnu Linnavolikogu algatas 18.06.2020 otsusega nr 51 kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise. Eriplaneeringu ala jääb Põlendmaa ja Seljametsa külade territooriumile. Eriplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja sobiv ala elektrituulikute pargi rajamiseks.

Nimetatud eriplaneeringute alad on üksteisega külgnevad, mistõttu koostatakse planeeringulahendus ja keskkonnamõju strateegiline hindamine neile ühiselt. Eriplaneeringuid koostatakse õiguslikult mõlemas omavalitsuses eraldi, kuid praktiliselt ühildatakse tegevusi võimalikult palju.

Kahe omavalitsuse territooriumile jäävale planeeringualale tuulepargi planeerimise eesmärk on toota elektrituulikute abil taastuvenergiat. Tuulepargi jaoks vajaliku ala suurus on ~800 ha ja soovitakse, et tuulepark koosneks kuni 12-st kuni 290 m kõrgustest tuulegeneraatoritest, tuuleparki teenindavatest teedest, pargisisesest elektrivõrgust ja alajaama(de)st. Tuuliku kaugus lähimast elamust on võimalusel alates 1 km või müranormi piirides, v.a kui tuulik asub lähemal kui 1 km omaniku nõusolekul. Planeeritav tuulepark võib koosneda mitmest eraldiseisvast elektri¬tuulikute grupist (tuulepargist) samal eelvaliku alal, millel on eraldi liitumispunkt, elektri-ja sidevõrk ning vajadusel ka juurdepääsuteede võrk. Tuulepargi liitumine toimub 110 kV alajaama. Tuulepargi alajaama ja elektrivõrguga liitumispunkti vahelise õhuliini pikkus võib olla kuni 15 km.

Eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek toimub 12.07.2021 – 09.09.2021.

Avalikul väljapanekul olevate materjalidega saab tutvuda alates 12.07.2021 lingil: www.polendmaatuulepark.ee, Tori valla veebilehel https://www.torivald.ee/kildemaa-piirkonna-tuulepargi-eriplaneering, Tori Vallavalitsuses (Pärnu mnt 12, Sindi linn),

Pärnu Linnavalitsuses (Suur-Sepa tn 16, Pärnu linn), Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11, Paikuse alev) nende lahtiolekuaegadel.

Pärnu linna ja Tori valla eriplaneeringute lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

 

Avalikul väljapanekul olevaid materjale tutvustav avalik arutelu toimub 04.08.2021 Paikuse osavallakeskuse I korruse saalis, kell 15.00 – 17.00 (Pärnade pst 11, Paikuse alev, Pärnu linn).

Ettepanekuid avalikul väljapanekul oleva dokumendi kohta ootame kuni 09.09.2021 e-posti aadressidele tori@torivald.ee või linnavalitsus@parnu.ee või kirjalikult Tori Vallavalitsusele (Pärnu mnt 12, Sindi linn, Tori vald, 86705) või Pärnu Linnavalitsusele (Suur-Sepa tn 16, Pärnu linn, 80098).

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 19.10.2021 Paikuse osavallakeskuse I korruse saalis, kell 15.00 – 17.00 (Pärnade pst 11, 86602 Paikuse alev, Pärnu linn).

Rail Balticu Pärnu maakonnaplaneeringu avalik arutelu

Seoses avaliku väljapanekuga oodatakse kõiki huvilisi neljapäeval, 8. juulil 2021 kell 16.00–18.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses toimuvale arutelule, kus tutvustatakse trassialternatiivide võrdlustulemusi ning kõigil on võimalus esitada küsimusi ja ettepanekuid.
 
5. juuli–9. august on võimalik tutvuda Pärnu ja Eesti-Läti piiri vahelise ala Rail Balticu trassialternatiivide võrdlustulemuste aruandega. Aruanne annab ülevaate võrdlemise alustest, tulemustest ning soovituse eelistatud trassikoridori kohta.
 
Materjalid on kättesaadavad Rahandusministeeriumi kodulehel https://www.rahandusministeerium.ee/et/ruumiline-planeerimine/maakonnaplaneeringud ning paberkandjal omavalitsustes alates 5. juulist.
 
Rail Balticu Pärnu maakonnaplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise uuendamine puudutab umbes 40 km lõiku Pärnu ja Eesti-Läti piiri vahelisel alal. Uuendamine viiakse läbi riigikohtu 2020. aasta otsuse alusel tühistatud trassilõikudes