Elukoha registreerimine

Kuidas elukohta registreerida?

Elukohaandmeid saab ise registreerida e-rahvastikuregistris (vajalik sisse logimine ID-kaardi, Smart-ID, Mobiil-ID või EU eID-ga), samuti eelneval kokkuleppel Tori Vallavalitsuses (Sindi), Sauga teenuskeskuses, Tori teenuskeskuses ja Are teenuskeskuses (teenuskeskuste asukohad leiad siit):

Elukoha registreerimine on vajalik selleks, et omavalitsused saaksid osutada teenuseid oma territooriumil elavatele inimestele. 

Elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse tuleb esitada teade elukohajärgsele linna- või vallavalitsusele 14 päeva jooksul, välisriiki kolimisel 30 päeva jooksul. Elukohaandmete kehtivuse alguskuupäev on elukohateate linna- või vallavalitsusse saabumise päev. 

Elukohateates esitatakse ühe elukoha aadressiandmed. Perekonnaliikmed võivad esitada ühise elukohateate, kindlasti tuleb teatel esitada ka alaealiste laste andmed. Elukohateatega kinnitatakse rahvastikuregistrisse kantud aadressiandmete muutmise või lisamise soovi.

Koos elukohateatega võib soovi korral esitada ka oma sidevahendite andmed, milleks on näiteks elektronposti aadress, postkastinumber, telefoninumber, muu sidevahendi number või ka muu ruumi aadress, juhul kui isik elab pikemat aega või aeg-ajalt muus kohas või kui tema elukohana on märgitud üksnes linn, vald, linnaosa või osavald.

Kui isik ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, lisab ta elukohateatele ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia (näiteks üürileping) või ruumi omaniku loa (allkiri elukohateatel) elukohateates nimetatud elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse.

Kaasomandis oleva ruumi aadressi kandmiseks rahvastikuregistrisse lisab elukohateate esitaja elukohateatele kõigi kaasomanike või nende esindajate nõusoleku elukohateate esitamiseks, välja arvatud juhul, kui ruumi omanike vahelisest kaasomandi kasutamise kokkuleppest ei tulene teisiti. Sellisel juhul lisatakse elukohateatele kaasomanike kokkulepet tõendav dokument. 

Elukoha andmete muutumist saab esitada

  • riigiportaali e-rahvastikuregister kaudu
  • digiallkirjaga e-posti teel. Selleks peab olema ID-kaart ning arvuti vastavalt juhistele ette valmistatud;
  • kirjalikult, elukohateadet saab täita omavalitsuses kohapeal või saata postiga.

 

Vajalikud dokumendid elukohateate esitamisel:

  • elukohateade
  • arvutis täidetav elukohateade (enne täitmist on vajalik blankett salvestada enda arvutisse)
  • ingliskeelne elukohateade 
  • arvutis täidetav ingliskeelne elukohateade (enne täitmist on vajalik blankett salvestada enda arvutisse)
  • koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest (pole vaja digiallkirja puhul)
  • koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist või elukohateatele kantud ruumi omaniku nõusolek - kui teate esitaja ei ole ruumi omanik. Elukohateate esitamisel e-posti teel kinnitab ruumi omanik oma nõusolekut digiallkirjaga;
  • kaasomanike või nende esindajate nõusolek elukoha teate esitamiseks - kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel.

Teise hooldusõigusliku vanema nõusolek

Alaealise lapse elukoha registreerimiseks tuleb esitada teise hooldusõigusliku vanema kirjalik nõusolek. Nõusolek tuleb esitada ka siis, kui alaealise lapse elukoht esitatakse Eestist välisriiki või vastupidi. Allkirjastatud nõusolek tuleb märkida elukohateatele või lisada elukohateatele.

Viide seadustele: