Tori Valla Kultuurikeskuse arengukava projekti avalikustamine

Tori Valla Kultuurikeskuse arengukava 2023-2030 projektiga saab tutvuda 23.03 - 10.04.2023. Ettepanekud esitada kuni 10.04.2023 meiliaadressile ants.valimae@torivald.ee

Selja külas Põntsi kinnistu detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek toimub 04.04-03.05.2023

Tori Vallavalitsus korraldab Selja külas Põntsi kinnistu detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avaliku väljapaneku 04.04-03.05.2023.

Tori Vallavolikogu 18. augusti 2022 otsusega nr 99 on algatatud detailplaneering Tori vallas Selja külas Põntsi kinnistul ja jäetud algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine planeeringu koostamiseks. 

Detailplaneeringu eesmärgiks on Põntsi kinnistule saeveski hoone, kuivati, vähemalt kahe PVC laohalli ja katlamaja rajamine. Lisaks on planeeritud saematerjali ladustamise alad ja lahendatakse krundisisene taristu. Olulist kemikaalikasutust ei ole kavandatava tegevusega ette näha. Kinnistule ligipääs toimub Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee kaudu ja Saetööstuse kinnistult.

Põntsi kinnistu pindala on 4,87 ha, sihtotstarve on maatulundusmaa. Kinnistu asub Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee ja Tallinn-Lelle-Pärnu raudtee vahelisel ala. Idast piirneb planeeringuala kinnistuga, kus asub saetööstus, läänest Erikumetsa (suures osas metsamaa) ja Kõrgemäe (kinnistul asuvad eluhooned) kinnistutega. Teisel pool Tallinn-Lelle-Pärnu raudteed asuvad Põntsi kinnistu, mis on suures osas metsamaa ja Valtre kinnistu, kus asuvad metsamaast ümbritsetud eluhooned. Teisel pool maanteed asuvad eluhoonetega Puusti kinnistu, loodusliku rohumaa ja põllumaaga Päkapiku kinnistu ning eluhoonetega Puusti-Sepa kinnistu.

 

Kehtivas Tori valla üldplaneeringus on planeeringuala määratud perspektiivseks mäetööstusmaaks ja piirneb tootmismaaga. Detailplaneeringuga muudetakse kehtivat üldplaneeringut ning ala määratakse tootmise maa-alaks.

Planeeringu eskiislahendusega saab tutvuda valla kodulehel https://www.torivald.ee/selja-kula-pontsi-dp ja eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald.

Avalik arutelu toimub 04.05.2023 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses ja veebis.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab 14.03-27.03.2023 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Eametsa külas Tihase tee 8 kinnistul (73001:001:0022) asuva aiamaja ümberehitamiseks elamuks, seadustamiseks ja selleks vajaliku ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda eelnevalt kokku leppides Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee. Täpsem info tel 5198 4663,  piret.kallas@torivald.ee

Eelnõu 

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab 14.03-27.03.2023 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Sindi linnas Mureli tn 28 kinnistule (74101:003:0031) suvila/aiamaja ehitamiseks ja selleks vajaliku ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda eelnevalt kokku leppides Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee. Täpsem info tel 5198 4663, piret.kallas@torivald.ee

Eelnõu

Karl Rammi nimelise Sindi Muusikakooli arengukava projekt

13.03.23
Sindi Muusikakooli arengukava 2023-2027 projektiga on võimalik tutvuda kuni 23. märtsini 2023.
Põhjendatud ettepanekud esitada 23. märtsiks 2023 (k.a) valla üldmeilile tori@torivald.ee.
 

Sindi linnas asuva Supluse tn 6 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Sindi linnas asuva Supluse tn 6 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 14.03-12.04.2023.

Detailplaneeringu peamiseks eesmärgiks on kinnistule ladude ja tootmis- ning teenindusfunktsiooni (autoremont, pesula vms) kavandamine, määrata ehitusõigus hoonete ehitamiseks ja lahendada vajalik taristu. Kinnistu jagatakse viieks (5) tootmismaa, laohoone maa, väikeettevõtluse hoone ja -tootmise maa-ala sihtotstarbega krundiks ning üheks transpordimaa krundiks. Kuna alal paiknevad ettevõtted ja nende ruumivajadus ei ole teada, siis annab detailplaneering võimaluse moodustada ka mitmest positsioonist koosnevaid krunte. Käesolev detailplaneering näeb alale ette vaid keskkonnasõbraliku tootmise võimaldamise, muuhulgas võimaluse rajada ka päikeseelektri tootmisala.

Supluse tn 6 kinnistu asub Sindis Pärnu mnt ja Pärnu jõe vahelisel alal Supluse tänava ääres. Tegemist on hoonestamata maa-alaga, kust on varasem hoonestus likvideeritud. Alles on vaid olemasolev korsten. Kinnistust edela ja lääne suunas asuvad olemasolevad tootmisalad, Kirde ja ida suunas asub Ranna ja Kääru tänava äärne veel hoonestamata elamupiirkond.

Igale krundile on lubatud ehitada kolm (3) kahekorruselist hoonet kõrgusega kuni 9,5 m ümbritsevast maapinnast. Maksimaalne krundi täisehitusprotsent on 30%. Detailplaneering võimaldab moodustada suuremaid krunte planeeritud positsioonide ühendamise teel, mille piirid kulgevad mööda planeeritavaid krundipiire. Suuremate kruntide puhul liita planeeritav suurim ehitisealune pind ja hoonete arv. Muus osas jäävad tingimused (suurim lubatud korruselisus, suurim lubatud kõrgus) samaks, mis ühe krundi puhul.

Juurdepääsud planeeritavale alale ja kruntidele on näidatud Supluse tänavalt ja planeeritavalt teelt. Juurdepääs rasketehnikale lahendatakse Põhja tänava poolt.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Sindi linna üldplaneeringu muutmiseks.

Planeeringu lahendusega saab tutvuda valla kodulehel https://www.torivald.ee/sindi-linn-supluse-tn-6-dp ja eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald.

Avalik arutelu toimub 18.04 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses ja veebis. Palume eelnevalt oma osalemissoovist teada anda.

Kilksama külas asuva Jahimeeste kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Kilksama külas asuva Jahimeeste kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 14.03-12.04.2023.

Detailplaneeringu kohaselt jagatakse Jahimeeste kinnistu viieks u 5000 m² suuruseks krundiks, millele lisandub 2 transpordimaa krunti. Detailplaneering annab võimaluse ka kruntide liitmiseks nii, et planeeritud positsioonide alusel on võimalik moodustada üks kinnistu, et võimaldada paindlikumat maakasutust.

Jahimeeste kinnistu asub Pärnu linna piiril asukohas, mis jääb Pärnu linna tööstuspiirkonna lähedale. Seoses Via Baltica trassi kavandamisega Pärnu linna Tuisu tänava koridori eraldab see Jahimeeste kinnistu läheduses paiknevast elamupiirkonnast ja muudab selle rohkem tööstuspiirkonna osaks. Lähtuvalt sellest paraneb oluliselt kinnistu juurdepääs ja logistiline potentsiaal, mistõttu on igati asjakohane planeerida sellele tööstuse ja logistikaga seotud sihtotstarbed.

Kruntide sihtotstarbe määramise peamiseks eelduseks on Via Baltica trassi planeerimine, mis seab Jahimeeste kinnistu heasse logistilisse positsiooni ning võimaldab seetõttu planeerida ladusid, tootmistegevust jms.

Ala on jagatud võrdse suurusega kruntideks ja koondatud need ühise sissepääsutee äärde, mis annab planeeringulahendusele lihtsa ja arusaadava struktuuri. Kuna piirkonnas on tootmis- ja ärifunktsioonide spekter suhteliselt lai, siis on planeeritud ka mitu erinevat sihtotstarvet, et võimaldada alal erinevaid sobivaid tegevusi.

Igale krundile on lubatud ehitada neli (4) kahekorruselist hoonet kõrgusega kuni 12m ümbritsevast maapinnast. Maksimaalne krundi täisehitusprotsent on 40%. Detailplaneering võimaldab moodustada suuremaid krunte planeeritud positsioonide ühendamise teel, mille piirid kulgevad mööda planeeritavaid krundipiire. Suuremate kruntide puhul liita planeeritav suurim ehitisealune pind ja hoonete arv. Muus osas jäävad tingimused (suurim lubatud korruselisus, suurim lubatud kõrgus) samaks, mis ühe krundi puhul.

Via Baltica tarbeks on Jahimeeste kinnistust moodustatud transpordimaa krunt. Juurdepääs planeeritavale alale on näidatud Tuule tänavalt, kuhu on Via Baltica projektiga kavandatud uus tee lahendus.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek endise Sauga valla üldplaneeringu muutmiseks.

Planeeringu lahendusega saab tutvuda valla kodulehel https://www.torivald.ee/kilksama-kula-jahimeeste-dp ja eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald.

Avalik arutelu toimub 13.04 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses ja veebis. Palume eelnevalt oma osalemissoovist teada anda.

 

Tammiste küla Kellukese tee 3, 5 ja T1 katastriüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek

20.02.23

Tammiste küla Kellukese tee 3, 5 ja T1 katastriüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 14.03-12.04.2023 ning avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 19.04.2023 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald).

Lähem info planeeringu kohta https://www.torivald.ee/tammiste-kula-kellukese-tee-3-5-ja-t1-katastriuksuste-dp

Arvamused ja ettepanekud detailplaneeringu lahenduse kohta palume esitada hiljemalt 12.04.2023 e-kirja teel aadressil tori@torivald.ee või kirjalikult Tori Vallavalitsusele (Pärnu mnt 12, Sindi, Tori vald, 86705 Pärnu maakond).

Tammiste puhkemetsade kohaliku kaitse alla võtmise menetluse avalik arutelu

17.02.23

Tori Vallavolikogu algatas 15.12.2022 otsusega nr 129 Tammiste puhkemetsade kohaliku kaitse alla võtmise menetluse. Kaitse alla võtmise eesmärgiks on Tammiste piirkonnale  omase  väärtusliku  maastiku,  sealsete  looduskoosluste  ja  vääriselupaikade kaitse ning rohevõrgustiku toimivuse tagamine. Avalik väljapanek toimus 16. jaanuarist 29. jaanuarini 2023, vastuväiteid ja ettepanekuid sai esitada kuni 29. jaanuarini.

Lähem info valla kodulehel https://www.torivald.ee/tammiste-puhkemetsad.

Avalik arutelu toimub Tammiste Lasteaed-Algkooli saalis 22. veebruaril algusega kl 16.30.

Tori valla põhjaosa eriplaneeringu asukoha eelvaliku eelnõu ja eriplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruannet tutvustav koosolek

On valminud Tori valla põhjaosa tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku eelnõu ja eriplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruanne. Nimetatud dokumentide ja Tori Vallavolikogu otsuse „Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande vastuvõtmine" eelnõuga on võimalik tutvuda Tori valla veebilehel https://www.torivald.ee/valla-pohjaosa-tuuleparkide-eriplaneering

Selleks, et oleks lihtsam saada ülevaadet eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõust ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruandest, toimub nimetatud dokumente tutvustav koosolek 21. veebruaril kell 18.00 Suigu seltsimajas. Koosolekul on võimalik osaleda ka veebi vahendusel. Veebikoosolekule sisenemiseks kasutada õigel ajal linki https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_

 

 

Pärnumaa kliimakava 2030

Eestis on muutuva kliima tingimustes seni tegeletud peamiselt kliimamuutuste leevendamisega ja hädaolukordade reguleerimisega. Kuna kliimamuutused on suures osas inimeste tegevuse tõttu tekkinud, siis tuleb olukorra parandamiseks minimeerida inimtegevuse negatiivset mõju. Pärnu maakonna vallad on otsustanud koostada ühise energia- ja kliimakava, et selgitada välja kuidas saab iga vald aidata kaasa kliimamuutuste mõju leevendamisele. Projekti koordineerib Pärnumaa Omavalitsuste Liit.

Käesolevaks ajaks on projekt „Pärnumaa kohalike omavalitsuste ühise kliima- ja energiakava koostamine" jõudnud etappi, kus on määratud üldised eesmärgid ja tegevussuunad energiakasutuse keskkonnasõbralikumaks muutmiseks, ressursside säästlikuks kasutamiseks ja kliimamuutuste mõjudega kohanemiseks. Lisaks on kokku lepitud indikaatorid, mille abil hinnata kliimamõju leevendamiseks tehtud tegevuste ja kliimamõjuga kohanemiseks tehtud tegevuste tulemuslikkust. Samuti on määratud erinevate valdkondade lõikes eesmärkide saavutamiseks vajalikud üldised ja kohaspetsiifilised tegevused. Pärnumaa kliima- ja energiakavas on käsitletud valdkondadeks energeetika, taristu, hooned ja liikuvus, ringmajandus ja biomajandus, maakasutus ja planeerimine, looduskeskkond, tervis ja päästevõime ning kohanemistegevused.

Koostamisel olev Pärnumaa kliima- ja energiakava on eraldiseisev dokument, kuid selle eesmärgid ja tegevused integreeritakse kohalike omavalitsuste arengukavadesse. 

Pärnumaa kliimakava (tööversioon)