Sindi kärestikukeskuse detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek

29.06.22

Tori Vallavalitsus korraldab Sindi kärestikukeskuse detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avaliku väljapaneku ajavahemikul 13.07-11.08.2022 ning avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 17.08.2022 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald).

Planeeringu eskiislahendusega saab tutvuda https://www.torivald.ee/sindi-karestikukeskuse-dp  ja Sauga teenuskeskuses. Arvamused ja ettepanekud kavandatud eskiislahenduse osas palume esitada hiljemalt 11. augustil 2022 e-kirja teel aadressil tori@torivald.ee  või kirjalikult Tori Vallavalitsusele (Pärnu mnt 12, Sindi, Tori vald, 86705 Pärnu maakond).

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab 21.06-04.07.2022 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Eametsa külas Suvilate tee 25 kinnistule (73001:001:0799) abihoone ehitamiseks ja selleks vajaliku ehitusprojekti koostamiseks. 

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda eelnevalt kokku leppides Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee. Täpsem info tel 5198 4663,  piret.kallas@torivald.ee

Eelnõu 

Tammiste lasteaed-algkool-kogukonnakeskuse kompleksi detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

16.06.22

Tori Vallavalitsus korraldab Tammiste külas Kellukese tee 3, 5 ja T1 katastriüksuste detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avaliku väljapaneku ajavahemikul 4.07-2.08.2022 ning avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 9.08.2022 kell 16 Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald).

Planeeringu eskiislahendusega saab tutvuda valla kodulehel https://www.torivald.ee/tammiste-kula-kellukese-tee-3-5-ja-t1-katastriuksuste-dp ja Sauga teenuskeskuses. Arvamused, ettepanekud kavandatud eskiislahenduse osas esitada hiljemalt 2.08.2022 e-kirjaga aadressil tori@torivald.ee või kirjalikult Tori Vallavalitsusele (Pärnu mnt 12, Sindi, Tori vald, 86705 Pärnu maakond).

Planeeringuala suurusega ~6,4 ha asub Tammiste külas Kellukese tee 3, 5 ja T1 katastriüksustel ehk hõlmab Tammiste lasteaia sh parkla territooriumi ja selle naaberkinnistut.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kavandada Tammiste lasteaia juurde algkool-kogukonnakeskuse kompleks. Kuna selleks on vajalik muuta Kellukese tee 3 katastriüksuse osas Sauga valla üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarvet ühiskondliku hoone maa-alaks, on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

Planeeringulahendusega on kavandatud algkool-kogukonnakeskuse hoone rajamine ning selle ühendamine olemasoleva lasteaiaga. Lisaks on kavandatud planeeritud hoonete funktsioone toetavaid rajatisi nagu staadion, korvpalliväljak, õuesõppeklass, jm spordi- ja vabaajarajatised. Detailplaneeringuga määratakse kruntide hoonestusalad ja antakse ehitusõigus. Planeeritud hoonete ja rajatiste võimalik asukoht arvestab arhitektuurivõistluse võidutööga „Rebane". Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on detailplaneeringuga määratud suurem kui põhijoonisel kujutatud, et võimaldada vajadusel piirkonna vajadustest ja planeeritud ehitusõigusest lähtuva ehitusõiguse kiiremat elluviimist.

Planeeringuga lahendatakse krundile juurdepääsud ja tehniline taristu. Planeeritud algkool-kogukonnakeskusele on kavandatud juurdepääs Kellukese teelt ja Ritsika teelt. Täpsem ristmike asukoht, parkimiskohtade paiknemine ja liikluskorraldus tuleb lahendada eraldi projektiga.

Pärnumaa kliimakava 2030

Eestis on muutuva kliima tingimustes seni tegeletud peamiselt kliimamuutuste leevendamisega ja hädaolukordade reguleerimisega. Kuna kliimamuutused on suures osas inimeste tegevuse tõttu tekkinud, siis tuleb olukorra parandamiseks minimeerida inimtegevuse negatiivset mõju. Pärnu maakonna vallad on otsustanud koostada ühise energia- ja kliimakava, et selgitada välja kuidas saab iga vald aidata kaasa kliimamuutuste mõju leevendamisele. Projekti koordineerib Pärnumaa Omavalitsuste Liit.

Käesolevaks ajaks on projekt „Pärnumaa kohalike omavalitsuste ühise kliima- ja energiakava koostamine" jõudnud etappi, kus on määratud üldised eesmärgid ja tegevussuunad energiakasutuse keskkonnasõbralikumaks muutmiseks, ressursside säästlikuks kasutamiseks ja kliimamuutuste mõjudega kohanemiseks. Lisaks on kokku lepitud indikaatorid, mille abil hinnata kliimamõju leevendamiseks tehtud tegevuste ja kliimamõjuga kohanemiseks tehtud tegevuste tulemuslikkust. Samuti on määratud erinevate valdkondade lõikes eesmärkide saavutamiseks vajalikud üldised ja kohaspetsiifilised tegevused. Pärnumaa kliima- ja energiakavas on käsitletud valdkondadeks energeetika, taristu, hooned ja liikuvus, ringmajandus ja biomajandus, maakasutus ja planeerimine, looduskeskkond, tervis ja päästevõime ning kohanemistegevused.

Koostamisel olev Pärnumaa kliima- ja energiakava on eraldiseisev dokument, kuid selle eesmärgid ja tegevused integreeritakse kohalike omavalitsuste arengukavadesse. Kõigil on võimalik selle kohta arvamust avaldada ja selle täiendamiseks ettepanekuid teha 2022. a juuli lõpuni e-posti aadressil tori@torivald.ee

Pärnumaa kliimakava (tööversioon)

Rail Baltica infrastruktuuri Pärnu piirkonna hoolduskeskuse ja kaubaterminali detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõude avalik väljapanek

30.05.22

OÜ Rail Baltic Estonia lepingupartner K-Projekt Aktsiaselts on koostanud Rail Baltica infrastruktuuri Pärnu piirkonna hoolduskeskuse ja kaubaterminali detailplaneeringu eskiislahenduse. OÜ Hendrikson & Ko on läbi viinud antud planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) ja koostanud selle kohta aruande.

Rail Baltica (edaspidi RB) infrastruktuuri Pärnu piirkonna hoolduskeskuse ja kaubaterminali detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande eelnõude avalik väljapanek toimub 14.06. kuni 15.07.2022.

Detailplaneeringu eskiislahendus ja KSH aruanne: RB Pärnu kaubaterminali ja hoolduskeskuse DP materjalid

Paberkandjal planeeringu eskiisi ja KSH aruandega on võimalik tutvuda lahtioleku aegadel Tori Vallavalitsuses (Pärnu mnt 12, Sindi linn) ja Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald) ning Pärnu Linnavalitsuses (Suur-Sepa 16) ruumis nr 304.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu eskiisi ja KSH aruande eelnõu kohta arvamust posti teel Tori Vallavalitsusele aadressil Pärnu mnt 12, Sindi 86705, Tori vald või Pärnu Linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa tn 16 Pärnu 80098 või e-posti aadressil tori@torivald.ee või linnavalitsus@parnu.ee.

Tori Vallavalitsus korraldab Sindi linnas Supluse tn 6 kinnistu detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avaliku väljapaneku 27.06-26.07.2022

Tori Vallavalitsus korraldab Sindi linnas Supluse tn 6 kinnistu detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avaliku väljapaneku 27.06-26.07.2022.

Tori Vallavolikogu 14. oktoobri 2021 otsusega nr 391 algatati detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamine Tori vallas Sindi linnas Supluse tn 6 kinnistul. 

Detailplaneeringu peamiseks eesmärgiks on kinnistule ladude ja tootmis- ning teenindusfunktsiooni (autode remont, pesula vms) kavandamine, määrata ehitusõigus hoonete ehitamiseks ja lahendada vajalik taristu. Kinnistu planeeritakse jagada viieks (5) tootmismaa, laohoone maa, väikeettevõtluse hoone ja -tootmise maa-ala sihtotstarbega krundiks ning üheks transpordimaa krundiks.

Planeeritav ala hõlmab Supluse tn 6 (21 724 m², 74101:001:0007) kinnistut, mis asub Pärnu mnt ja Pärnu jõe vahelisel alal Supluse tänava ääres. Tegemist on hoonestamata maa-alaga, kust on varasem hoonestus likvideeritud. Alles on vaid olemasolev korsten. Kinnistust edela ja lääne suunas asuvad olemasolevad tootmisalad, Kirde ja ida suunas asub Ranna ja Kääru tänava äärne veel hoonestamata elamupiirkond.

Kehtiva Sindi linna üldplaneeringu kohaselt on ala juhtfunktsiooniks määratud üldkasutatav ala (A3), mis on mõeldud kultuuri-, puhke- ning spordiehitiste ja mänguväljakute alune ja seda teenindav ala tarbeks.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Sindi linna üldplaneeringu muutmiseks.

Planeeringu eskiislahendusega saab tutvuda valla kodulehel https://www.torivald.ee/sindi-linn-supluse-tn-6-dp ja eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald.

Avalik arutelu toimub 01.08 kell 16.00 Tori Vallavalitsuses Pärnu mnt 12, Sindi  ja veebi teel.