Sindi linnas Ranna tn 1, 3 ja 5 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab 18.09-18.10.2023 Sindi linnas Ranna tn 1, 3 ja 5 kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku.

Planeeringuala asub Sindi linnas ning hõlmab katastriüksusi Ranna tn 1 (kü tunnus 80901:001:0177, 100% ulatuses ärimaa), Ranna tn 3 (kü tunnus 80901:001:0179, 100% ulatuses ärimaa) ja Ranna tn 5 (kü tunnus 80901:001:0181, 100% ulatuses üldkasutatav maa).

Planeeringuala suurus on ca 10 810 m2. Planeeringuala hõlmab ka katastriüksuste lähiala, mis on vajalik juurdepääsu tagamiseks ümbritsevalt tänavavõrgult.

Detailplaneeringu peamiseks eesmärgiks on määrata Ranna tn 1 ja 3 katastriüksusel ehitusõigus kolmekorruseliste korterelamute ning Ranna tn 5 katastriüksusel üksikelamu ehitamiseks. Planeeringuga täpsustatakse kruntide piire ja määratakse sihtotstarbeks elamumaa.

Planeeringualal kehtib Sindi Linnavalitsuse 15.11.2017 korraldusega nr 429 kehtestatud Supluse tn 1 detailplaneering. Detailplaneeringuga nähti ette kvartali liikluslahendus, tehnolahendused ja haljastus. Valdavalt planeeriti ühepereelamuid (36 ühepereelamu krunti), kuid Pärnu mnt äärde kavandati ka kaks ärimaa krunti, milledelt ühepereelamutele üleminekuks kavandati neist jõe suunas kaks korterelamu/ridaelamu krunti. Ärimaa kruntide (Ranna tn 1 ja 3 katastriüksus) asemele soovitakse Ranna tn 1, 3, 5 kinnistu detailplaneeringuga kavandada elamukrundid korterelamute rajamiseks.

Ranna tn 1, 3, 5 kinnistute detailplaneeringuga kavandatakse 4790 m2 suurusele Ranna tn 1 krundile kaks korterelamut ja mänguväljak ning 4636 m2 Ranna tn 3 krundile samuti kaks korterelamut ja mänguväljak. Mõlemal krundil on kavandatud ehitisealuseks pinnaks maksimaalselt 1000 m2 ning lubatud täisehitusprotsent on 22%. Korterelamud on kuni 13 m kõrgused maapinnast, soklikorruse ja 3 maapealse korrusega. Kortermajade juurde on ette nähtud kokku 110 parkimiskohaga parklad, kus on arvestatud kaks parkimiskohta korteri kohta ja kaheksa külaliste parkimiskohta. Lisaks on planeeritud parklad ratastele.

1384 m2 suurusele Ranna tn 5 krundile on kavandatud üksikelamu ja abihoone. Ehitistealuseks pinnaks on ette nähtud maksimaalselt 243 m2. Lubatud on kuni kahe hoone rajamine. Hoonete maksimaalne kõrgus maainnast on elamul 8,5m, abihoonel 6,5m.

Juurdepääsuteede ja liikluslaheduse kavandamisel lähtutakse kehtivast Supluse tn 1 detailplaneeringust. Juurdepääs rajatakse olemasolevalt Supluse tänavalt Ranna tänava kaudu. Haljastuse ja ala heakorra osas lähtutakse samuti kehtivast Supluse tn 1 detailplaneeringust. Haljastust planeeritakse nii kortermajade vahele ja mänguväljakute ümbrusesse kui ka ümbruses asuvate olemasolevate tänavate äärde.

Sindi linna üldplaneeringu (2005) kohaselt on detailplaneeringualal maakasutuse juhtotstarve elamumaa. Elamuehituseks maa reserveerimisel on arvestatud juba olemasolevate elamupiirkondade, sotsiaal-ning teenindusasutuste paiknemise ja kättesaadavusega, võimaluste piires on arvestatud nende alade kaitstust saaste (müra, vingugaasid, tööstuslik saaste jne) eest. Üldplaneeringus on elamualad diferentseeritud ning on määratud lubatud mahud ja täpsemad maakasutuse sihtotstarbed. Tingimused on seatud, et erinevatel aegadel kujunenud linnaosade elamualadel oleks võimalik säilitada olemasolev struktuur ja välistada selle lõhkumist ebasobivate hoonetega või hoonestuse tihendamisega. Detailplaneeringualal määratud elamumaa liik E4 lubab määrata sihtotstarbeks väikeelamumaa, ärimaa, sotsiaalmaa, üldmaa ja transpordimaa, kuid korruselamumaa sihtotstarve ei ole alal lubatud.

Käesoleva detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva Sindi linna üldplaneeringu muutmiseks. Ranna tn 1, 3, 5 kinnistute detailplaneeringuga soovitakse loobuda põhiotstarbe alajaotuses E4 ettenähtud ärimaa otstarbest ning osaliselt asendada see elamumaa alajaotusega EK, mis näeb ette võimaluse rajada korruselamuid. Üldkasutatava maa otstarbega krunti (mänguväljak, sportimisala) eraldi krundina ei moodustata, asendatakse E1 väikeelamualaga. Ala põhisihtotstarvet muuta ei soovita (E), vaid täpsustada alajaotust.

Planeeringu lahendusega saab tutvuda valla kodulehel https://www.torivald.ee/ranna-tn-1-3-5-dp ja eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Sindis Pärnu mnt 22.

Arvamused  ja  ettepanekud  detailplaneeringu  lahenduse osas palume esitada  hiljemalt 18.10.2023 e-kirja teel aadressil tori@torivald.ee või kirjalikult Tori Vallavalitsusele (Pärnu mnt 12, Sindi, Tori vald, 86705 Pärnu maakond).

Susimetsa kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Susimetsa kinnistu  detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajavahemikul 18.09-17.10.2023 ning avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 26.10.2023 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald).

Planeeringu lahendusega saab tutvuda https://www.torivald.ee/tammiste-kula-susimetsa-dp ja Sauga teenuskeskuses. Arvamused ja ettepanekud detailplaneeringu lahenduse kohta palume esitada hiljemalt 17.10.2023 e-kirja teel aadressil tori@torivald.ee või kirjalikult Tori Vallavalitsusele (Pärnu mnt 12, Sindi, Tori vald, 86705 Pärnu maakond).

Planeeritav kinnistu, suurusega 2,77 ha (100% maatulundusmaa), asub Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee ja Tallinn-Lelle-Pärnu raudtee vahelisel alal olemasoleva elurajooni vahetus naabruses. Kavandatav ala piirneb loodest Kellukese põik elamutega, kirdest metsaga ja kagu-edela suunast Ritsika tee ja Kellukese teega. Juurdepääs planeeringualale lahendatakse Kellukese tee ja Ritsika tee kaudu.

Planeeringuga moodustatakse kokku 21 krunti: 18 üksikelamu (või kaksikelamu) maa krunti suurustega 1200 m² kuni 1440 m²; kanalisatsiooni ja reoveepuhastuse ehitise maa krunt suurusega 629 m² pumpla tarbeks ja kaks tee ja tänava maa krunti suurustega 2792 m2 ja 1707 m2.

Elamumaa kruntide ehitusõigusega on määratud:

  • krundi kasutamise sihtotstarve - kaksikelamu maa, üksikelamu maa;
  • hoonete suurim lubatud arv krundil - 3 (1 elamu+2 abihoonet);
  • hoonete suurim lubatud ehitisealune pind - 240-288m²;
  • hoonete lubatud maksimaalne kõrgus - elamul 8,5 m, abihoonel 5,0 m.

Planeeringuga on antud sademevee ja tehnovõrkude lahendus ning tuleohutuse nõuded. Määratud haljastuse ja heakorra parameetrid. Lahendatud kogu planeeringuala liiklusskeem tervikuna, parkimine ja ligipääsud kruntidele sh,  lisanduva informatsioonina, planeeringu alast väljapoole, on antud Kellukese tee laiendamise lahendus, mis näeb ette maakorralduslike toimingutega Raudsepa tee 2 kinnistust Kellukese tee tarbeks eraldatava maa-ala

Planeeritaval alal kehtib endise Sauga valla üldplaneering. Sauga valla üldplaneeringu järgi jääb Susimetsa kinnistu rohelise võrgustiku alale, mistõttu on koostatav detailplaneering vastuolus endise Sauga valla üldplaneeringuga ja käesoleva detailplaneeringuga tehakse ettepanek Sauga valla üldplaneeringu muutmiseks.

Veskikaare tn 26, Veskikaare tn 35, Veski põik 3 ja Veski põik 4 kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Veskikaare tn 26, Veskikaare tn 35, Veski põik 3 ja Veski põik 4 kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse  avaliku väljapaneku ajavahemikul 18.09-17.10.2023 ning avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 24.10.2023 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald).

Planeeringu lahendusega saab tutvuda https://www.torivald.ee/tammiste-kula-veskikaare-tn-26-veskikaare-tn-35-veski-poik-3-ning-veski-poik-4-dp ja Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik). Arvamused ja ettepanekud detailplaneeringu lahenduse kohta palume esitada hiljemalt 17.10.2023 e-kirja teel aadressil tori@torivald.ee või kirjalikult Tori Vallavalitsusele (Pärnu mnt 12, Sindi, Tori vald, 86705 Pärnu maakond).

Planeeringuala asub Tammiste külas Veskikaare tn 26 (73001:008:1379), Veskikaare tn 35 (73001:008:1384), Veski põik 3 (73001:008:1399) ning Veski põik 4 (73001:008:1400), Veski põik 4a (80901:001:0906) katastriüksustel. Osaliselt jääb planeeringualasse ka Veskikaare tänav (73001:008:1353). Ümbruses on väljakujunenud hoonestusega väikeelamu alad. Planeeringualast loodesse jääb Jaama tn ja Pärnu linn.

Planeeringuala piir vaata Lisa "Asukohaskeem" Tori Vallavolikogu 30. aprilli 2020 otsuse nr 234 juurde.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,2 ha.

Juurdepääs alale on Veskikaare, Jaama ja Veski põik tänavalt.

Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada Veskikaare tn 26 ja 35 kinnistud elamumaa kruntideks, määrata hoonestusalad ja ehitusõigus elamute ja abihoonete ehitamiseks Planeeritakse tänava Veski põik läbimurre. Lisaks elamukruntidele nähakse ette ka avalik puhke- ja virgestusala.

Planeeringuala jagatakse neljaks elamumaa krundiks (sh üks ridaelamumaa (ER, 100%) ja kolm üksikelamumaa (EP 100%) krunti), kaheks üldkasutatava maa krundiks ning neid teenindavateks transpordimaa kruntideks. Planeeringuala kruntideks jaotamisel on arvesse võetud olemasolevaid rajatisi (mänguväljak, tänavavalgustus), krundi looduslikku omapära, kaldeid, paiknemist päikese suhtes, juurdepääsuvõimalusi ning tehnovõrkude paigutamise loogilisust.

Planeeritavas piirkonnas kehtib Jaama tee ja Veski kinnistute detailplaneering, mis on kehtestatud Sauga Vallavolikogu 21.12.2004 otsusega nr 84Detailplaneeringuga oli Veskikaare tn 26 katastriüksusele kavandatud piirkonda teenindav puurkaev ning Veskikaare tn 35 katastriüksusele piirkonda teenindav reoveepuhasti. Kruntide suurused tuletati tehnorajatiste kaitsevööndite ulatusest. Kavandatu realiseeriti, kuid 2019. aastal likvideeriti nii puurkaev kui reoveepuhasti, kuna piirkond ühendati ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. 2018 aastal ehitati Veskikaare tn 26 katastriüksuse lõunaossa piirkonda teenindav mänguväljak.

Kehtiva Sauga valla üldplaneeringu kohaselt on tegemist rohealaga, millele on lubatud puhkeotstarbeliste ehitiste rajamine (nt mänguväljak, spordirajatised vmt). Detailplaneeringu lahendusega muudetakse kehtivat üldplaneeringut, kuna üldkasutatava maa sihtotstarbega katastriüksused muudetakse osaliselt elamumaaks. Olemasolevas mahus (ca 1 ha) üldmaa säilitamine piirkonnas ei ole otstarbekas ning peale piirkonda teenindanud tehnorajatiste likvideerimist peab Tori vald otstarbekaks maakasutuse ümberhindamist ning maa kasutuselevõttu elamumaana ning piirkonda teenindava väljaehitatud ja heakorrastatud rekreatsioonialana.

Ado-Metsa katastriüksuse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Ado-Metsa katastriüksuse detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku perioodil 14.09-13.10.2023.

Detailplaneeringu ala hõlmab Tori vallas Elbu külas katastriüksust Ado-Metsa (katastritunnus 14901:001:0198). Planeeringuala pindala on 9,88 ha ning see piirneb põhja poolt Angojaga ja Vaariku, Kõrvitsa ning Rukkipõllu katastriüksustega, idast Aru katastriüksusega, lõunast olemasoleva Are – Elbu kõrvalmaanteega ning läänest Platsi, Kalme ja lllu-Gustavi katastriüksustega.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata Ado-Metsa maaüksustele ehitusõigus päikesepaneelide paigaldamiseks ning moodustada kinnistust eraldi krunt uue põhimaantee nr 4 (E67, Tallinn-Pärnu-Ikla) kavandatava liiklussõlme tarbeks. Päikesepaneelid rajatakse eesmärgiga varustada päikeseenergiaga kõrvalkrundil kehtestatud Aru ja Ado-Metsa kinnistute detailplaneeringus ette nähtud elektriautode laadimisjaama. Detailplaneeringuga planeeritakse moodustada kolm krunti - planeeritava tootmismaa ehk päikesepaneelide pargi tarbeks ning maatulundusmaa ja transpordimaa. Planeeringu eskiislahendusega saab tutvuda https://www.torivald.ee/elbu-kula-ado-metsa-dp ning Tori valla Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a.

Arvamused kavandatud eskiislahenduse kohta esitada hiljemalt 11.10.2023 aadressil tori@torivald.ee või Tori Vallavalitsusele (Pärnu mnt 22, Sindi, Tori vald, 86705 Pärnu maakond).

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 31.10.2023 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald, Pärnumaa).

Lisainfo tel 5349 3355 või sigrit.kasemets@torivald.ee

Uue-Pedi detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab 11.09-24.09.2023 Eametsa külas Uue-Pedi kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku.

Planeeringuala suurus on 13509 m², sihtotstarbega maatulundusmaa. Planeeringuala asub Eametsa külas külgnedes lõuna-lääne suunal elamuarendusega, põhja suunas
asub endine suvilate piirkond, idast külgneb elamumaa sihtotstarbega Rõngaslille tee 2 (73001:001:0812) ja Tuhkru tee 1 (73001:001:0799) kinnistutega. Juurdepääs planeeringualale lahendatakse Tuhkru tee kaudu. Kinnistu on hoonestamata.

Planeeringuga jagatakse Uue-Pedi kinnistu üheksaks (9) elamumaa sihtotstarbega krundiks ja üheks (1) tee- ja tänavamaa krundiks, määratakse hoonestusalad ja ehitusõigus elamute ning abihoonete ehitamiseks, samuti ehitiste ehituslike ja arhitektuuriliste ning kujunduslike tingimused ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad.

Elamumaa kruntidele on lubatud ehitada üks põhihoone ja üks abihoone. Elamumaa kruntide suurused jäävad vahemikku 1200 m2 – 1329 m2. Krundi täisehitusprotsent on kuni 20%. Sõltuvalt krundi suurusest on suurim lubatud ehitistealune pind 240 m2 – 242 m2. Elamu suurim lubatud kõrgus on 9 m, abihoonel 5 m ümbritsevast maapinnast. Tänava äärsete põhihoonete grupid peavad moodustama arhitektuurse terviku. Tervikliku üldpildi saamiseks arvestada varasemalt ehitusloa saanud hoonetega samal tänavajoonel. Lisaks põhi- ja abihoonele on lubatud püstitada krundile veel rajatisi – nt siseruumita grillkoda, pergola, lehtla, lahtine varjualune, terrass, kasvuhoone jms. Kõik eelviidatud väikeehitised, mis ei ole hooned, võivad asuda ka väljaspool detailplaneeringus määratud hoonestusalasid. Juhul, kui soovitakse ehitada mõne eelkirjeldatud väike-ehitistest naaberkruntide piiridele lähemale kui 4,0 m, siis tuleb neil eelnevalt hankida vastavasisuline kirjalik nõusolek naaberkinnistu omanikult. Tagatud peab olema tuleohutus.

Kruntide piiretena on lubatud kasutada taralahendusi kõrgusega kuni 1,6 m. Haljastuse osakaal vähemalt 30% planeeritava krundi pinnast.

Kehtiva Sauga valla üldplaneeringuga on määratud alale väikeelamumaa juhtotstarve, mille kohaselt on alal lubatud kuni 2-korruselised elamud, krundi minimaalne suurus

1200 m2, sealjuures on määratud elamumaa hoonestusala täisehituse protsent seoses krundi suurusega - kuni 1200 m² – täisehitus kuni 20% (lubatud on ehitada elamu ja üks abihoone), 1200 kuni 3000 m² – täisehitus kuni 15% (lubatud on ehitada elamu ja kuni kaks abihoonet), üle 3000 m² – vastavalt detailplaneeringule (sh määratakse lubatud hoonete arv). Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Planeeringu lahendusega saab tutvuda valla kodulehel https://www.torivald.ee/et/eametsa-kula-uue-pedi-dp ja eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald.

Ojapealse tee 5, Ojapealse tee 7, Ojapealse tee 9 ja Ojapealse tee kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab 11.09-24.09.2023 Tammiste külas Ojapealse tee 5, Ojapealse tee 7, Ojapealse tee 9 ja Ojapealse tee kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku.

Planeeritava ala moodustavad Ojapealse tee 5 katastriüksus (suurus 1836 m2, 100% elamumaa), Ojapealse tee 7 katastriüksus (suurus 1836 m2, 100% elamumaa) ja Ojapealse tee 9 katastriüksus (suurus 1894 m2, 100% elamumaa) ning 100% transpordimaa sihtotstarbega Ojapealse tee 7200 m2 suurune osa.
Planeeringuala suurus on ca 1,3 ha. Kinnistud asuvad Tammiste külas Oblika tänava ja Lepa tee vahepealsel alal, külgnedes elamuarendusega. Juurdepääs planeeringu
alale on lahendatud Oblika tänavalt.

Detailplaneeringuga jagatakse kolm eelpool nimetatud kinnistut kuueks (6) elamumaa sihtotstarbega krundiks, määratakse hoonestusalad ja ehitusõigus elamu ja abihoonete
ehitamiseks, ehitiste ehituslikud ja arhitektuurilised ning kujunduslikud tingimused ja tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad.

Elamumaa kruntidele on lubatud ehitada üks põhihoone - üksikelamu. Elamumaa kruntide suurused jäävad vahemikku 1200 m2 – 1291 m2. Krundi täisehitusprotsent on 20%. Sõltuvalt krundi suurusest on suurim lubatud ehitistealune pind 240 m2 – 258 m2. Elamu suurim lubatud kõrgus on 9 m ümbritsevast maapinnast. Tänavaäärsete põhihoonete grupid peavad moodustama arhitektuurse terviku. Tervikliku üldpildi saamiseks arvestada varasemalt ehitusloa saanud hoonetega samal tänavajoonel. Lisaks põhihoonele on lubatud püstitada krundile veel rajatisi – nt siseruumita grillkoda, pergola, lehtla, lahtine varjualune, terrass, kasvuhoone jms. Kõik eelviidatud väikeehitised, mis ei ole hooned, võivad asuda ka väljaspool detailplaneeringus määratud hoonestusalasid. Juhul, kui soovitakse ehitada mõne eelkirjeldatud väike-ehitistest naaberkruntide piiridele lähemale kui 4,0 m, siis tuleb neil eelnevalt hankida vastavasisuline kirjalik nõusolek naaberkinnistu omanikult. Tagatud peab olema tuleohutus.

Kruntide piiretena on lubatud kasutada taralahendusi kõrgusega kuni 1,6 m. Haljastuse osakaal vähemalt 30% planeeritava krundi pinnast. Planeeringualal püstitatavate hoonete eelprojektid peavad sisaldama krundipiiridele kavandatavate piirdeaedade ning väravate täpseid kujundusi, samuti haljastuse ja heakorra lahendusi.

Kinnistutel kehtib Sauga Vallavolikogu 22.12.2008 otsusega nr 97 kehtestatud Välgu kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringuga moodustati kaksteist väikeelamumaa sihtotstarbega krunti, kolm transpordimaa krunti, kaks tootmishoonetemaa krunti, üks ärimaa krunt ja üks krunt sihtotstarbega 95% maatulundusmaa, 5% ärimaa.

Kehtiva Sauga valla üldplaneeringuga on määratud alale väikeelamumaa juhtotstarve, mille kohaselt on alal lubatud kuni 2-korruselised elamud, krundi minimaalne suurus
1200 m2, sealjuures on määratud elamumaa hoonestusala täisehituse protsent seoses krundi suurusega - kuni 1200 m² – täisehitus kuni 20% (lubatud on ehitada elamu ja üks abihoone), 1200 kuni 3000 m² – täisehitus kuni 15% (lubatud on ehitada elamu ja kuni kaks abihoonet), üle 3000 m² – vastavalt detailplaneeringule (sh määratakse lubatud hoonete arv). Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Planeeringu lahendusega saab tutvuda valla kodulehel https://www.torivald.ee/et/tammiste-kula-ojapealse-tee-7-ojapealse-tee-9-ja-ojapealse-tee-dp ja eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald.

 

Tohera külas elektrituulikute arendusala P9 ja Aesoo külas elektrituulikute arendusala P10 detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus ja Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus korraldavad Pärnu maakonna planeeringuga määratud tuuleenergeetika arendusaladel P9 ja P10 tuulepargi detailplaneeringute eskiisi avaliku väljapaneku perioodil 6.09-5.10.2023.

Paberkandjal saab planeeringulahendusega tutvuda Tori valla Sauga ja Tori teenuskeskuses ja Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuses ning Vihtra Külakeskuses. Arvamused kavandatud eskiislahenduse osas esitada hiljemalt 05.10.2023 aadressil tori@torivald.ee või vald@pparnumaa.ee või Tori Vallavalitsusele (Pärnu mnt 12, Sindi, Tori vald, 86705 Pärnu maakond) või Põhja-Pärnumaa vallavalitsusele (Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, 87701 Pärnu maakond).

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 17.10.2023 kell 18.00 Vihtra Külakeskuses (Jõesuu tee 2, Vihtra küla, Põhja-Pärnumaa vald).

Lisainfo tel 5349 3355, sigrit.kasemets@torivald.ee või 5622 4688, reet.olev@pparnumaa.ee

 

Lähem info planeeringu kohta siin