Ootame kuulama Rail Baltica Kaubajaama detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustust ja esitama ettepanekuid

OÜ Rail Baltic Estonia lepingupartner K-Projekt Aktsiaselts on koostanud Rail Baltica infrastruktuuri Pärnu piirkonna hoolduskeskuse ja kaubaterminali detailplaneeringu eskiislahenduse. Enne täpsema planeeringulahenduse koostamist ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimist soovime saada kavandatud planeeringulahenduse osas tagasisidet kõigilt, keda planeeritav arendus võib kuidagi mõjutada.

Planeeringu materjalid on avalikul väljapanekul perioodil 16. september kuni 30. september 2021. Arvamused ja ettepanekud palume esitada hiljemalt 30. septembril 2021 kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee .

Paberkandjal on võimalik planeeringu eskiislahendusega tutvuda Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald) selle lahtioleku aegadel.

Täpsem info telefonil 5349 3355 või sigrit.kasemets@torivald.ee

Avalikul väljapanekul olevaid materjale ja planeeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 23. septembril 2021 kell 17.00 Sindi seltsimajas (Pärnu mnt 44, Sindi, Tori vald).

Eskiislahenduse seletuskiri

Keskkonnamõju hindamise väljatöötamise kavatsus

Joonised

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Printsu tee 7

Tori Vallavalitsus korraldab 07.09-20.09.2021 detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Tori vallas Eametsa külas Printsu tee 7 kinnistu osas. Kinnistul kehtib Sauga Vallavolikogu 19.10.2007 otsusega nr 126 kehtestatud Printsu kinnistu detailplaneering.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse detailplaneeringus määratud hoonestusala suurendamist 10% ulatuses. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda eelnevalt kokku leppides Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee. Täpsem info tel 5198 4663,  piret.kallas@torivald.ee.

Eelnõu

 

 

Kohaliku omavalitsuse tuuleenergeetika eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek

12.07.21

Tori Vallavolikogu algatas 19.08.2020 otsusega nr 252 kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise. Eriplaneeringu ala jääb Kildemaa, Urumarja, Taali, Randivälja ja Võlli külade territooriumitele. Eriplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja sobiv ala elektrituulikute pargi rajamiseks Tori vallas määratud planeeringualal ning määrata tuulikupargi kommunikatsioonidele sobiv paigutus.

Pärnu Linnavolikogu algatas 18.06.2020 otsusega nr 51 kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise. Eriplaneeringu ala jääb Põlendmaa ja Seljametsa külade territooriumile. Eriplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja sobiv ala elektrituulikute pargi rajamiseks.

Nimetatud eriplaneeringute alad on üksteisega külgnevad, mistõttu koostatakse planeeringulahendus ja keskkonnamõju strateegiline hindamine neile ühiselt. Eriplaneeringuid koostatakse õiguslikult mõlemas omavalitsuses eraldi, kuid praktiliselt ühildatakse tegevusi võimalikult palju.

Kahe omavalitsuse territooriumile jäävale planeeringualale tuulepargi planeerimise eesmärk on toota elektrituulikute abil taastuvenergiat. Tuulepargi jaoks vajaliku ala suurus on ~800 ha ja soovitakse, et tuulepark koosneks kuni 12-st kuni 290 m kõrgustest tuulegeneraatoritest, tuuleparki teenindavatest teedest, pargisisesest elektrivõrgust ja alajaama(de)st. Tuuliku kaugus lähimast elamust on võimalusel alates 1 km või müranormi piirides, v.a kui tuulik asub lähemal kui 1 km omaniku nõusolekul. Planeeritav tuulepark võib koosneda mitmest eraldiseisvast elektri¬tuulikute grupist (tuulepargist) samal eelvaliku alal, millel on eraldi liitumispunkt, elektri-ja sidevõrk ning vajadusel ka juurdepääsuteede võrk. Tuulepargi liitumine toimub 110 kV alajaama. Tuulepargi alajaama ja elektrivõrguga liitumispunkti vahelise õhuliini pikkus võib olla kuni 15 km.

Eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek toimub 12.07.2021 – 09.09.2021.

Avalikul väljapanekul olevate materjalidega saab tutvuda alates 12.07.2021 lingil: www.polendmaatuulepark.ee, Tori valla veebilehel https://www.torivald.ee/kildemaa-piirkonna-tuulepargi-eriplaneering, Tori Vallavalitsuses (Pärnu mnt 12, Sindi linn),

Pärnu Linnavalitsuses (Suur-Sepa tn 16, Pärnu linn), Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11, Paikuse alev) nende lahtiolekuaegadel.

Pärnu linna ja Tori valla eriplaneeringute lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

 

Avalikul väljapanekul olevaid materjale tutvustav avalik arutelu toimub 04.08.2021 Paikuse osavallakeskuse I korruse saalis, kell 15.00 – 17.00 (Pärnade pst 11, Paikuse alev, Pärnu linn).

Ettepanekuid avalikul väljapanekul oleva dokumendi kohta ootame kuni 09.09.2021 e-posti aadressidele tori@torivald.ee või linnavalitsus@parnu.ee või kirjalikult Tori Vallavalitsusele (Pärnu mnt 12, Sindi linn, Tori vald, 86705) või Pärnu Linnavalitsusele (Suur-Sepa tn 16, Pärnu linn, 80098).

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 19.10.2021 Paikuse osavallakeskuse I korruse saalis, kell 15.00 – 17.00 (Pärnade pst 11, 86602 Paikuse alev, Pärnu linn).