Kildemaa piirkonna eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek

25.11.22

Tori valla ja Pärnu linna poolt ühiselt koostatavate eriplaneeringute asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande avalik väljapanek toimub 24.11.2022- 15.01.2023.

Eriplaneeringu materjalidega saab tutvuda Tori valla kodulehel https://www.torivald.ee/kildemaa-piirkonna-tuulepargi-eriplaneering  ja

Pärnu linna kodulehel https://parnu.ee/linnakodanikule/planeerimine-ehitus/planeeringud/eriplaneering , paberkandjal planeeringu materjalidega saab tutvuda Tori vallavalitsuses (Sindi linn, Pärnu mnt 12) ning Pärnu linnavalitsuses (Pärnu linn, Suur-Sepa tn 16) ja Paikuse osavallakeskuses (Paikuse alev, Pärnade pst 11) nende lahtiolekuaegadel.

Tori Vallavalitsus ja Pärnu Linnavalitsus ootavad arvamusi eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruandele kuni 15.01.2023 e-posti aadressidele tori@torivald.ee  või linnavalitsus@parnu.ee  või kirjalikult Tori vallavalitsus (Pärnu mnt 12, Sindi linn, 86705 Tori vald) või Pärnu linnavalitsus (Suur-Sepa tn 16, 80098 Pärnu linn).

Eriplaneeringute ala asub Pärnu linnas Põlendmaa ja Seljametsa külade territooriumil ning Tori vallas Kildemaa, Urumarja, Taali, Randivälja ja Võlli külade territooriumitel. Tuulepargi planeerimise eesmärk on elektrituulikute abil toota taastuvenergiat. Tuulepargi jaoks vajaliku ala suurus on u 1020 ha ja rajada soovitav tuulepark koosneb kuni 11-st kuni 290 m kõrgustest tuulegeneraatoritest, tuuleparki teenindavatest teedest, pargisisesest elektrivõrgust ja alajaama(de)st. Tuulepargi liitumine on kavandatud 110 kV alajaama ning tuulepargi ja alajaama vahelise õhuliini pikkus on kuni 15 km. Kavandatud tuulepark on moodustatud ühtse tervikuna ning arvesse on võetud kaasneda võivat olulist keskkonnamõju.

Eriplaneeringuid koostatakse õiguslikult mõlemas omavalitsuses eraldi, kuid kuna planeeringualad on üksteisega külgnevad, viiakse planeeringu protsesse läbi üheselt.

Pärast avaliku väljapaneku lõppemist teatame 30 päeva jooksul kirjalikult oma seisukohad esitatud arvamustele ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha.

Jänesselja Lasteaia arengukava 2023-2025 projekti avalikustamine

16.11.22
Tori Vallavalitsuse 16.11.2022 istungil suunati avalikustamisele Jänesselja Lasteaia arengukava 2023-2025 projekt. Arengukava on avalikustatud perioodil 18.11.-01.12.2022 Jänesselja Lasteaia ja Tori valla kodulehel.
Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada kirjalikke ettepanekuid Jänesselja Lasteaia aadressil Jänesselja 10, Sauga, 85008 Pärnu maakond või e-posti aadressil info@janesselja.ee 

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab 15.11-28.11.2022 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Sindi linnas Suve tn 9 (74101:003:0190) kinnistule suvila ehitamiseks ja selleks vajaliku ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda eelnevalt kokku leppides Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee. Täpsem info tel 5198 4663,  piret.kallas@torivald.ee

Eelnõu

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab 15.11-28.11.2022 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Tammiste külas Looduse tee 7 kinnistule (73001:008:0181) elamu ehitamiseks ja selleks vajaliku ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda eelnevalt kokku leppides Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee.

Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee. Täpsem info tel 5198 4663,  piret.kallas@torivald.ee

Eelnõu

 

Oore külas asuva Mäe kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 28.11-12.12.2022

Tori Vallavalitsus korraldab Oore külas asuva Mäe kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 28.11-12.12.2022

Planeeringuala suurusega 7879 m² asub Pärnu jõe ja Tori-Rütavere tee vahelisel ala. Kinnistu külgneb Lüüsi (80801:002:0261) ja Jõe (80801:002:0777) kinnistutega. Maa sihtotstarve on elamumaa 100%. Kinnistul asuvad elamu ja abihooned.

Käesoleva planeeringuga jagatakse olemasoleva elamumaa sihtotstarbega katastriüksus kaheks elamukrundiks, määratakse ehitusõigus, lahendatakse tehnovõrgud, juurdepääs ja haljastus.

Krundile saab ehitada ühe (1) põhihoone ja kuni kolm (3) abihoonet. Suurim lubatud ehitisealune pindala on 250 m2. Hoonete suurim lubatud kõrgus on põhihoonel 9 m, abihoonel 5 m ümbritsevast maapinnast. Lubatud korruselisus põhihoonel 2, abihoonel 1, katusekalle 400-500, katusetüüp viilkatus või kelpkatus. Lisaks ehitusloakohustuslikele hoonetele võib vastavalt ehitusseadustikule ehitada rajatisi ja hooneid, mis on kuni 20 m² ehitisealuse pinnaga ja kuni 5 m kõrgusega (nt mängumajad, kasvuhoone vms väiksed abihooned).

Mõlema planeeritud krundi veevarustus on ette nähtud olemasolevast puurkaevust. Reovee puhastamise protsessi tehnoloogiliseks viisiks on planeeritud kahe krundi peale üks ühine biopuhasti, mis tähendab, et bioloogiliselt puhastatud heitvesi immutatakse pinnasesse või juhitakse veekogusse. Ärajuhitava reovee hulk jääb alla 5 m³/ööp.

Planeeringu eesmärgid vastavad piirkonna arengu eesmärkidele ning planeeringuga ei

toimu üldplaneeringu muutmist. Planeeritud ehitusõigus arvestab Oore küla talumaade miljööalal väljakujunenud hoonestuspõhimõtetega, st lähtutakse lähipiirkonna ehitusmahtudest, arhitektuurist ja looduse säästmise põhimõttest. Visuaalselt olulist negatiivset mõju ei kaasne, kuna planeeritav uus hoonestus jääb maanteest üsna kaugele ning muudatus on seega vähemärgatav.

Planeeringu lahendusega saab tutvuda valla kodulehel https://www.torivald.ee/oore-kula-mae-dp ja eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele teatab detailplaneeringu koostamise korraldaja oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud.

Urge külas Rail Baltica Urge peatuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Urge külas Rail Baltica Urge peatuse detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku 07.11-21.11.2022 ja sellele järgneva avaliku arutelu 24.11.2022 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja veebis.

Planeeringuala suurus on ca 3.1 ha ja hõlmab osa Orasselja (73001:008:0213) 28.58 ha, maatulundusmaa 100% ning osa 19214 Jänesselja-Urge tee (73001:008:0993) 3.17 ha, transpordimaa 100% kinnistutest. Peatuse kompleksi rajamiseks kavandatud maa-ala on hoonestamata. Planeeritav juurdepääsutee on ühendatud Jänesselja-Urge teega.

Rail Balticu kavandatav Urge peatus asub Urge külas Jänesselja-Urge kõrvalmaantee vahetus läheduses. Kaugus Kilksama külast ~2 km, Sindi linnast ~5 km ja Sauga alevikust ~8 km kaugusel. Urge peatus paikneb raudtee idapoolsel (Sindi linna poolsel) küljel. Planeeringuala vahetus naabruses asub Orasselja talu. Peatusesse liigipääs on kavandatud Jänesselja-Urge kõrvalmaanteelt rajatava juurdepääsutee kaudu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maaüksuste jagamise ja sihtotstarvete muutmise teel moodustada vajalikud äri- ja transpordimaa sihtotstarbega kinnistud, mis on vajalikud kohaliku peatuse rajamiseks. Lisaks antakse planeeringuga heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise, liikluskorralduse ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Planeeringuga nähakse ette, et krundi hoonestusala ulatub krundi raudteepoolses küljes krundi piirini, et jätta võimalus ühendada peatusehoone perrooniga. Alale kavandatakse ühekorruseline peatuse hoone ning välirajatised. Kavandatav ehitisealune pind kuni 800 m². Peatuse väliala mõõdud 40x115m. Kavandatav parkimisvajadus 30 kohta.

Sauga valla kehtiva üldplaneeringu paikneb planeeringuala juhtotstarbeta maal. Üldplaneeringus on Rail Baltica raudtee kajastatud perspektiivsena. Kohalikku peatust ei ole üldplaneeringus kajastatud. Raudtee maa-ala on kehtivas üldplaneeringus määratletud kui raudtee ja seda teenindavate ehitiste maa-ala.

Kuna kavandatav kohalik peatus jääb üldplaneeringuga määratud raudtee trassikoridori ning kavandatav kohalik peatus on joonehitise juurde kuuluv selle kasutamisega seotud hoonete ja rajatiste kogum (raudteejaama hooned, alajaam või muu selline), siis ei ole antud juhul tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

 

Planeeringu lahendusega saab tutvuda valla kodulehel  https://www.torivald.ee/rail-baltica-urge-peatuse-dp ja eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald.

Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee

Pärnumaa kliimakava 2030

Eestis on muutuva kliima tingimustes seni tegeletud peamiselt kliimamuutuste leevendamisega ja hädaolukordade reguleerimisega. Kuna kliimamuutused on suures osas inimeste tegevuse tõttu tekkinud, siis tuleb olukorra parandamiseks minimeerida inimtegevuse negatiivset mõju. Pärnu maakonna vallad on otsustanud koostada ühise energia- ja kliimakava, et selgitada välja kuidas saab iga vald aidata kaasa kliimamuutuste mõju leevendamisele. Projekti koordineerib Pärnumaa Omavalitsuste Liit.

Käesolevaks ajaks on projekt „Pärnumaa kohalike omavalitsuste ühise kliima- ja energiakava koostamine" jõudnud etappi, kus on määratud üldised eesmärgid ja tegevussuunad energiakasutuse keskkonnasõbralikumaks muutmiseks, ressursside säästlikuks kasutamiseks ja kliimamuutuste mõjudega kohanemiseks. Lisaks on kokku lepitud indikaatorid, mille abil hinnata kliimamõju leevendamiseks tehtud tegevuste ja kliimamõjuga kohanemiseks tehtud tegevuste tulemuslikkust. Samuti on määratud erinevate valdkondade lõikes eesmärkide saavutamiseks vajalikud üldised ja kohaspetsiifilised tegevused. Pärnumaa kliima- ja energiakavas on käsitletud valdkondadeks energeetika, taristu, hooned ja liikuvus, ringmajandus ja biomajandus, maakasutus ja planeerimine, looduskeskkond, tervis ja päästevõime ning kohanemistegevused.

Koostamisel olev Pärnumaa kliima- ja energiakava on eraldiseisev dokument, kuid selle eesmärgid ja tegevused integreeritakse kohalike omavalitsuste arengukavadesse. 

Pärnumaa kliimakava (tööversioon)