Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek (Vana-Kubja)

Tori Vallavalitsus korraldab 09.07-23.07.2024 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Urumarja külas Vana-Kubja kinnistu detailplaneeringus käsitletud kanalisatsioonisüsteemide täpsustamiseks. Aruheina kinnistule soovitakse rajada biopuhasti. Vana-Kubja kinnistu detailplaneering kehtestati endise Tori Vallavolikogu 20.06.2006 otsusega nr 21.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda eelnevalt kokku leppides Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee.

Eelnõu

Asendiskeem

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek (Nurmeaia tee 42)

Tori Vallavalitsus korraldab 09.07-23.07.2024 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Eametsa külas Nurmeaia tee 42 kinnistul oleva aiamaja laiendamiseks elamuks ja selleks vajaliku ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab eelneval kokkuleppel tutvuda Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee.

 

Eelnõu

Asendiskeem

Tori valla arengukava aastani 2030 ja eelarvestrateegia 2024-2027 eelnõu avalik väljapanek

Tori valla arengukava aastani 2030 ja eelarvestrateegia 2024-2027 eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 28.06–16.08.2024 vallavalitsuses ja teenuskeskustes. Avalik arutelu toimub 28.08.2024 kell 18.00 Tori Vallavalitsuse Sauga teenuskeskuses aadressil Selja tee 1a, Sauga alevik.

Valla arengute tutvustamiseks ja elanike ettepanekute kogumiseks toimuvad ka avalikud arutelud:
  1. Eametsas Puti mänguväljakul K 31.07.24 kl 17.30
  2. Are huvikeskuses K 31.07.24 kl 19.00
  3. Tori rahvamajas N 01.08.24 kl 17.30
  4. Jõesuu bussipeatuses N 01.08.24 kl 19.00
  5. Tammiste Lasteaed-Algkoolis T 06.08.24 kl 17.30
  6. Tammistes Uuemetsa elurajoonis RMK metsaraja parklas T 06.08.24 kl 19.00
  7. Sindi seltsimajas K 07.08.24 kl 17.30
  8. Taalis vabatahtlike päästjate depoos K 07.08.24 kl 19.00
  9. Piistaoja bussipeatuses  K 21.08.24 kl 17.30
  10. Sauga Mustas Majas T 27.08.24 kl 17.30 (oodatud Sauga, Nurme ja Kilksama elanikud)

Nurme külas Sireli tee 5 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab 01.07-14.07.2024 Nurme külas Sireli tee 5 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku.

Planeeringuala suurus on 1400 m2. Kinnistu asub Vana-Tallinna maantee ja Tallinn-Pärnu-Ikla tee vahelisel ala. Külgnedes põhja ja lääne suunas elamuarendusega, ida suunas maatulundusmaa sihtotstarbega Vana-Tallinna mnt 12 kinnistuga. Juurdepääs planeeringu alale on Vana-Tallinna maanteelt Sireli tee kaudu.

Kinnistutel kehtib Tori Vallavalitsuse 28. juuni 2023 korraldusega nr 430 Sireli tee 3 ja Sireli tee 5 kinnistute detailplaneering. Planeeringuga moodustati neli elamumaa krunti.

Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata kinnistule hoonestusala ja ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks ning lahendada vajalik taristu. Kinnistule on asutud ehitama elamut, kuid see ei vasta kehtivale detailplaneeringule.

Planeeringuga on määratud hoonete maksimaalne ehitisealune pind, võimalik hoonete paigutamise ala (hoonestusala), lubatud hoonete arv, hoonete lubatud korruselisus ja suurim kõrgus. Hoonete tegelik paiknemine, mahuline liigendatus ja välisviimistlus määratakse lõplikult konkreetsete hoonete arhitektuur-ehituslike projektidega.

Detailplaneeringuga määratav maksimaalne krundi täisehitus on 15%. Lubatud on ehitada elamu ja kuni 3 abihoonet. Elamul kõrgus kuni 9 m, abihoonel kuni 5 m ümbritsevast maapinnast, katusekalle 20-500.

Hoonestusalast väljapoole, kuid mitte üle ehitusjoone, võib kõiki ehituslikke kujanõudeid arvestades kokkuleppel naabriga, paigutada kuni 20m² ehitisealuse pinnaga väikehooneid ja hoone osi, mida ei arvestata hoonete ehitisealuse pinna arvutamisel (nt pinnasele rajatud terrassi, sissekäigu kohale paigutatava varikatuse ja katuseräästad laiusega kuni 1m, välistrepi või panduse) ja ilma suletud ruumita varjualuse ehitisealuse pinnaga kuni 60m². Krundi hoonestuse ehitisealuse pinna hulka arvestatakse kõik kinnistule ehitatavad hooned va kuni 20m² väikehooned.

Planeering on üldplaneeringu kohane.

Planeeringu lahendusega saab tutvuda valla kodulehel https://www.torivald.ee/nurme-kula-sireli-5-dp ja eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik.  Arvamused  ja  ettepanekud  detailplaneeringu  lahenduse osas palume esitada e-kirja teel aadressil tori@torivald.ee või kirjalikult Tori Vallavalitsusele (Pärnu mnt 22, Sindi, Tori vald, 86703 Pärnu maakond).

Oti tee, Tammiku tee, Taara tee, Tõrukese tee, Nõmmeliiva tee, Nõmmevahe tee, Nõmme tee, Haaviku tee, Kaasiku tee, Kaasikukaare tee katastriüksuste ja nende lähiala detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Oti tee, Tammiku tee, Taara tee, Tõrukese tee, Nõmmeliiva tee, Nõmmevahe tee, Nõmme tee, Haaviku tee, Kaasiku tee, Kaasikukaare tee katastriüksuste ja nende lähiala detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avaliku väljapaneku ajavahemikul 08.07-11.08.2024 ning avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 27.08.2024 kell 18.30 Sauga Avatud Noortekeskuse saalis (Põõsalinnu 2, Sauga alevik, Tori vald). Planeeringu eskiislahendusega saab tutvuda alates 08.07.24 valla kodulehel ja Sauga teenusekeskuses (Selja tee 1a Sauga, Tori vald). Arvamused ja ettepanekud kavandatud eskiislahenduse kohta palume esitada hiljemalt 11.08.2024 e-kirja teel aadressil tori@torivald.ee või kirjalikult Tori Vallavalitsusele (Pärnu mnt 22, Sindi, Tori vald, 86703 Pärnu maakond).

Täpsemalt siit.

Sindi linnas Kevade, Suve ja Tiigi tn kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Sindi linnas Kevade, Suve ja Tiigi tn kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku 17.06-14.07.2024 ning avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 06.08.2024 kell 17.00 Sindi Sotsiaaltöökeskuse saalis (Pärnu mnt 27a, Sindi, Tori vald, 86705 Pärnumaa ).

Planeeringu lahendusega saab tutvuda https://www.torivald.ee/sindi-linn-kevade-suve-tiigi-dp ja Sindi raamatukogus ( Pärnu mnt 55a, Sindi). Arvamused ja ettepanekud detailplaneeringu lahenduse kohta palume esitada hiljemalt 14.07.2024 e-kirja teel aadressil tori@torivald.ee või kirjalikult Tori Vallavalitsusele (Pärnu mnt 22, Sindi, Tori vald, 86703 Pärnu maakond).

Planeeringuala suurusega u 42 316 m² asub Sindi linnas Kevade, Tiigi, Soo ja Pikk tn vahelisel alal. Detailplaneeringu alasse ei kuulu Pikk tn äärsed krundid.

Detailplaneeringu koostamise algatamise eesmärgiks oli määrata olemasolevatele  katastriüksustele juurdepääsud, hoonestusala ning ehitusõigus elamu ja abihoone või abihoonete ehitamiseks ning selleks vajaliku taristu  paiknemine, anda haljastuse ja heakorra lahendus.