Avaliku ürituse korraldamise taotlus

Avaliku ürituse korraldamise loa saamiseks esitab avaliku ürituse korraldaja vallavalitsusele vormikohase ja allkirjastatud avaliku ürituse korraldamise taotluse koos kõigi nõutavate lisadokumentidega.
 
Millal tuleb avaliku ürituse korraldamise taotlus esitada?
Taotlus tuleb esitada hiljemalt 14 kalendripäeva, kuid mitte varem kui 6 kuud enne avaliku ürituse toimumist.
 
Mis puhul ei ole vaja avaliku ürituse korraldamise luba taotleda?
Luba ei ole vaja taotleda sellise avaliku ürituse korraldamiseks, mis toimub piiratud territooriumil või ehitises (siseruumides), kui üritus vastab sellise territooriumi või ehitise kasutusotstarbele ja sellega ei kaasne kõrgendatud turvariski ja/või liikluse ümberkorraldamise vajadust. Korraldaja teavitab vallavalitsust sellise ürituse toimumisest vähemalt 14 kalendripäeva enne ürituse läbiviimist.
 
Millised dokumendid tuleb lisada?
Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) avaliku ürituse toimumise asukoha skeem koos vajaliku atribuutika paigaldamise plaaniga;
  2) avaliku ürituse kirjeldus ja ajakava;
  3) kinnistu omaniku või maa-ala omaniku nõusolek kinnistu või maa-ala kasutamiseks;
  4) territooriumi heakorra tagamise kava (vajadusel garantiikiri või lepingu koopia koristusfirmaga, sealhulgas prügikastide arvu ja tualettruumide kasutamise võimaluse äranäitamisega);
  5) liikluse ümberkorraldamisel tee omaniku ja politsei-ja piirivalveametiga kooskõlastatud liiklusskeem. Vastav skeem tuleb esitada paberkandjal või elektrooniliselt ja seal peab olema näidatud vajalikud liikluskorraldusvahendid ja nende asukohad, parkimisvõimalused, liikluse korraldamise eest vastutav isik ja tema kontaktandmed;
  6) sõidukite parkimise võimalused, kui liiklusskeem ei ole nõutav;
  7) kõrgendatud turvariski korral turvaplaan.

 

Taotluse vorm ja õigusaktid

Avaliku ürituse korraldamise taotlus 

 

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

 

Küsimuste korral palume pöörduda korrakaitseametnik Andres Riivitsa poole, tel 5306 6561, e-post andres.riivits@torivald.ee